Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YAASINƆ

YAASINƆ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma nɛ́, tó n ma yã sì, tó ń ma yãditɛnanↄ kũna n swɛ̃̀n,
2tó ntɛn sã kpá ↄ̃ndↄ̃yãi, tó n swɛ̃̀ɛ kpà yã asãnsia,
3tó n lɛ́ zù wɛ́zɛ̃i, tó n wiki lɛ̀ yã dↄ̀rↄ dↄ̃naaa,
4tó n kpatɛ kɛ̀i lán andurufuu bà, tó n wɛ̀tɛ lán aruzɛkɛ kũ à utɛnaa bà,
5ĩnigↄ̃ vĩnakɛna Dikirinɛ dↄ̃ sà, ĩni bo Luda dↄ̃naaa.
6Zaakũ Dikiri mɛ́ àdi ń gba ↄ̃ndↄ̃, dↄ̃na kũ yã dↄ̀rↄ dↄ̃naao dì bo a kĩnaamɛ.
7À zĩ̀blena kũna gbɛ̃ mananↄnɛ, à de sɛ̃gbako ũ taarisaridenↄnɛ.
8Àdi ↄ lika gbɛ̃ mananↄi ń zɛ́ gũn, àdi a yãmarinↄ dãkpã ń táa'onaa gũn.
9Ĩnigↄ̃ yãzɛde dↄ̃ sà kũ yã súsuo kũ yã manao kũ zɛ́ manao pínki.
10Zaakũ ↄ̃ndↄ̃ ni gɛ̃ n swɛ̃̀n, dↄ̃na ni n pↄ kɛ nna.
11N laakari ni n dãkpã, asãnsi ni ↄ likanyĩ.
12Ani n bo gbɛ̃ vãninↄ zɛ́n ani n sí yãbɛ̃nɛ'orinↄ ↄĩ.
13Gbɛ̃ pìnↄ pã̀ zɛ́ súsunɛ, ò gusira zɛ́ sɛ̀.
14Òdi pↄnna kɛ vãnikɛnaa gũn, òdi yã vãni fayasari nna ma.
15Ń yãkɛna súsuro, òdigↄ̃ yã kɛ kũ manafikiomɛ.
16Ɔ̃ndↄ̃ pì ni n sí zinakɛri ↄĩ, ani n bo karua yãnnanna'onnɛnan.
17Nↄgbɛ̃ pì pã kpà a nɛ́nↄkparekɛgↄrↄ gↄ̃i, à Luda bàka kunna kãao yã gbòro.
18A bɛ dì mì pɛ́ kũńwo gaamɛ, a kpɛ́ zɛ́ dì tá kũńwo gyãwãn.

19Gbɛ̃ kũ à gɛ̃̀ii dì nɛ̀sɛ litɛro, àdi wɛ̃̀ndi zɛ́ le doro.
20Ɔ̃ndↄ̃ pì ni n da gbɛ̃ mananↄ zɛ́a, ĩnigↄ̃ dↄ̀rↄdenↄ zɛ́ kũna.
21Zaakũ nɛ̀sɛpuradenↄ mɛ́ oni gↄ̃ bùsu vĩ, taarisaridenↄ mɛ́ onigↄ̃ kú a gũn.
22Yãvãnikɛrinↄ sↄ̃, oni pɛ́ḿma ò ń bↄtɛ bùsun, oni náanisaridenↄ kpakɛ a gũn.