Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YAASINƆ

YAASINƆ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma nɛ́, tó n ma yã sì, tó ń ma yãdiɛnanↄ kũna n swɛ̃̀n,
2tó nɛ́ɛ swã kpaa ↄ̃ndↄ̃yãzi, tó n swɛ̃̀ kpà asãnsia,
3tó n lɛ́ zù wɛ́ɛzɛ̃ɛzi, tó n wii lɛ̀ yã dↄ̀rↄ dↄ̃nazi,
4tó n kpáɛ kɛ̀zi lán kondogi bà, tó ń wɛ̀tɛ lán auziki kɛ̀ utɛna bà,
5nɛ́gↄ̃ vĩakɛna Diinɛ dↄ̃ sa, nɛ́ bↄ Luda dↄ̃naa.
6Zaakɛ Dii bé è ń gba ↄ̃ndↄ̃ↄ, dↄ̃na kↄ̃n asãnsio è bↄ à kiiamɛ.
7À zĩ̀blena kũna gbɛ̃ maaanↄnɛ, à dɛ sɛngbango ũ taarisaideenↄnɛ.
8È ↄ liga gbɛ̃ maaanↄzi aↄ̃ zɛ́ guu, è a yãmarinↄ dãkpa ń táa'ona guu.
9Nɛ́gↄ̃ yãzɛdee dↄ̃ sa kↄ̃n yã súusuo kↄ̃n yã maaao kↄ̃n zɛ́ maaao píngi.
10Zaakɛ ↄ̃ndↄ̃ↄ é gɛ̃ n swɛ̃̀n, dↄ̃na é n pↄↄ kɛ nna.
11N làakari é n dãkpa, asãnsi é ↄ liganzi.
12Eé n bↄ gbɛ̃ zaaanↄ zɛ́n eé n sí yãbɛ̃ɛ'orinↄ ↄzĩ.
13Gbɛ̃ pìnↄ pã̀ zɛ́ súusunɛ, aↄ̃ gusia zɛ́ sɛ̀.
14Aↄ̃è pↄnnaa kɛ zaakɛna guu, aↄ̃è yã zaa faasai nnaa ma.
15Aↄ̃ yãkɛna súusuro, aↄ̃ègↄ̃ yã kɛɛ mↄnafiki guumɛ.
16Ɔ̃ndↄ̃ↄ pì é n bↄ zinakɛri ↄzĩ, eé n sí kaarua yãnnanna'onnɛnaa.
17Nↄgbɛ̃ pì pã kpà a nɛ́nↄkparɛkɛgurↄ gↄ̃ↄzi, à Luda bà kuunao yã gbòro.
18À bɛɛ è mì pɛ́ńyo gaaamɛ, à kpɛ́ zɛ́ è táńyo gɛ̀wãan.

19Gbɛ̃ kɛ̀ gɛ̃̀zi è nↄ̀sɛ liɛro, è wɛ̃̀ndi zɛ́ le dↄro.
20Ɔ̃ndↄ̃ↄ pì é n da gbɛ̃ maaanↄ zɛ́a, nɛ́gↄ̃ dↄ̀rↄdeenↄ zɛ́ kũna.
21Zaakɛ nↄ̀sɛpuradeenↄ bé wé gↄ̃ bùsu vĩ, taarisaideenↄ bé wégↄ̃ kú à guu.
22Zaakɛrinↄ sↄ̃, weé pɛ́ḿma wà ń bↄ bùsummɛ, weé náanɛsaideenↄ kpakɛ à guu.