Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Taalie

Taalie 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N ma di, xa i n ma masenyie suxu, xa i n ma sɛriyɛ rabatu,
2xa i i tuli mati lɔnni ra, xa nɔndi rafan i bɔɲɛ ma,
3xa i xaxili fanyi fen, xa i nɔndi maxili,
4xa i a fen alɔ gbeti, xa i a fen a fanyi ra alɔ bannaya fenma ki naxɛ,
5na kui, i Alatala xa yaragaaxui kolonma nɛ, i Ala xa fe fahaamuma nɛ,
6barima Alatala nan lɔnni fima, xaxili fanyi nun nɔndi minima a kɛrɛ i.
7A fe fanyi gbegbe ragatama tinxintɔɛe bɛ. A nɔndi falɛ makantama.
8A mixi tinxinxi makantama, a a xanuntenyie ratangama kira xɔn ma.
9Na kui, i nɔndi nun tinxinyi kolonma nɛ, kira tinxinxi naxee mixi tima fe fanyi ma.
10Lɔnni fama i bɔɲɛ nan ma, fe kolonyi ɲɔxunma i bɛ,
11xaxili fanyi i ratangama, nɔndi i makantama,
12a i ratangama kira ɲaaxi ma, a i ratangama wɔyɛn kobi falɛ ma,
13naxee gbilenma tinxinyi kira fɔxɔ ra, naxee ɲɛrɛma dimi kui,
14fe ɲaaxi rafanxi naxee ma, naxee ɲɛlɛxinxi kobiɲa ra,
15naxee xa kira mu tinxin, naxee ɲɛrɛ ki mu fan.
16Lɔnni i ratangama nɛ ginɛ ɲaaxi ma, langoe ginɛ xa dɛ iɲɔxunyi ma,
17naxan a xa xɛmɛ singe finsiriwalima, naxan nɛɛmuma a Marigi Ala xa saatɛ ma.
18A xa wali kobi a rabirama nɛ, a ɲɛrɛ ki a xanin aligiyama.

19Mixi naxee birama a fɔxɔ ra, e mu gbilenma sɔnɔn, e mu kisi sɔtɔma.
20A lanma i xa i ɲɛrɛ mixi fanyie nan ma kira ra, i xa tinxintɔɛe xa kira suxu.
21Mixi tinxinxie luma nɛ yi bɔxi ma, mixi hagigɛe mu kelima be,
22kɔnɔ mixi ɲaaxie tan ɲɔnma nɛ yi bɔxi ma, tinxintaree kerima nɛ.