Text copied!
CopyCompare
Bible Kralická 1613 - Přísloví

Přísloví 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Synu můj, přijmeš-li slova má, a přikázaní má schováš-li u sebe;
2Nastavíš-li moudrosti ucha svého, a nakloníš-li srdce svého k opatrnosti;
3Ovšem, jestliže na rozumnost zavoláš, a na opatrnost zvoláš-li;
4Budeš-li jí hledati jako stříbra, a jako pokladů pilně vyhledávati jí:
5Tehdy porozumíš bázni Hospodinově, a známosti Boží nabudeš;
6Nebo Hospodin dává moudrost, z úst jeho umění a opatrnost.
7Chová upřímým dlouhověkosti, pavézou jest chodícím v sprostnosti,
8Ostříhaje stezek soudu; on cesty svatých svých ostříhá.
9Tehdy porozumíš spravedlnosti a soudu, a upřímosti i všeliké cestě dobré,
10Když vejde moudrost v srdce tvé, a umění duši tvé se zalíbí.
11Prozřetelnost ostříhati bude tebe, a opatrnost zachová tě,
12Vysvobozujíc tě od cesty zlé, a od lidí mluvících věci převrácené,
13Kteříž opouštějí stezky přímé, aby chodili po cestách tmavých,
14Kteříž se veselí ze zlého činění, plésají v převrácenostech nejhorších,
15Jejichž stezky křivolaké jsou, anobrž zmotaní jsou na cestách svých;
16Vysvobozujíc tě i od ženy postranní, od cizí, kteráž řečmi svými lahodí,
17Kteráž opouští vůdce mladosti své, a na smlouvu Boha svého se zapomíná;
18K smrti se zajisté nachyluje dům její, a k mrtvým stezky její;

19Kteřížkoli vcházejí k ní, nenavracují se zase, aniž trefují na cestu života;
20Abys chodil po cestě dobrých, a stezek spravedlivých abys ostříhal.
21Nebo upřímí bydliti budou v zemi, a pobožní zůstanou v ní;
22Bezbožní pak z země vyťati budou, a přestupníci vykořeněni budou z ní.