Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Leemiso Maxaafaa

Leemiso Maxaafaa 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ta na7au, neeni ta giyoogaa ekka; ta azazuwaakka ne giddon minjja.
2Aadhdhida eratettaa ezgga; ne wozanaappe akeeka.
3Eratettaa xeesa; akeekaassikka xoqqu oottada alaaha.
4Asi biraa woikko qosido miishshaa koyiyoogaadan, neeni eratettaa koya.
5He wode neeni GODAASSI yayyiyoogaa giyoogee aibakko akeekana; Xoossaakka loittada erana.
6Aissi giikko, GODAI aadhdhida eratettaa immees; appe eratettainne akeekoi beettees.
7I suuretussi maaddiya zoriyaa minjjees; boree bainnan hemettiyaageetassikka i gonddalle.
8Tumaa pirddiyaageetu ogiyaa naagees; ba ammanettiyaageetu ogiyaakka naagees.
9He wode neeni xillotettaa, suure pirddaa, suuretettaanne lo77o ooso ubbaa erana.
10Aissi giikko, neeni aadhdhida eranchcha gidana; ne eratettaikka nena ufaissana.
11Nena adussi qoppiyoogee naagana; akeekaikka nena saro ashshana.
12Aadhdhida eratettai nena iita asatu balaappe naagana; geellabaa haasayiyaageetuppekka ashshana.
13Eti nagaraa xuman de7anau, xillotettaa ogiyaa aggoosona.
14Iitaa oottiyoogan ufaittoosona; geellaban hashshu goosona.
15Eti oottiyoogee mirqqetta; eta de7oikka geella.
16Aadhdhida eratettai shaaramuxa maccaaseeppenne sheleeshshiya qaalan haasayiya laggetteeppe nena ashshana.
17A ba naatettaa azinaa aggaagausu; ba Xoossaa sinttan maacettido maachchaakka dogausu.
18I soo biyoogee haiqqanau biyoogaa; ikko biyoogee haiqqida asai biidosaa kaalettees.

19Ikko biya oonikka guyye simmenna; de7uwaa ogiyaakka demmenna.
20Hegaa aggada, neeni lo77o asatu leemisuwaa kaalla; xillo asatu de7uwaakka qulla.
21Aissi giikko, suure asatinne boree bainna asati biittan gam77idi de7ana.
22SHin iitati biittaappe xoqollettana; ammanttennaageetikka shodettidi xayana.