Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Pend-nesihetler

Pend-nesihetler 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I oghlum, eger sözlirimni qobul qilsang, Nesihetlirimni qelbingge pükseng,
2Egerde danaliqqa qulaq salsang, Yoruqluqqa érishishke köngül berseng,
3Eger eqil-parasetke teshna bolup iltija qilsang, Yoruqluqqa érishish üchün yuqiri awazda yélinsang,
4Eger kümüshke intilgendek intilseng, Yoshurun göherni izdigendek izdiseng,
5Undaqta Perwerdigardin heqiqiy qorqushni bilidighan bolisen, We sanga Xudani tonush nésip bolidu.
6Chünki Perwerdigar danaliq bergüchidur; Uning aghzidin bilim bilen yoruqluq chiqidu.
7U durus yashawatqanlar üchün mol hékmet teyyarlap qoyghandur, U wijdanliq ademler üchün qalqandur.
8U adilliq qilghuchilarning yollirini asraydu, Ixlasmen bendilirining yolini qoghdaydu.
9U chaghda heqqaniyliq, adilliq we durusluqni, Shundaqla herqandaq güzel yolni chüshinidighan bolisen.
10Danaliq qelbingge kirishi bilenla, Bilim könglüngge yéqishi bilenla,
11Pem-paraset séni qoghdaydu, Yoruqluq séni saqlaydu.
12Ular séni yaman yoldin, Tili zeher ademlerdin qutquzidu;
13Yeni toghra yoldin chetnigenlerdin, Qarangghu yollarda mangidighanlardin,
14Rezillik qilishni huzur köridighanlardin, Yamanliqning ziyanlirini xushalliq dep bilidighanlardin,
15Yeni egri yollarda mangidighanlardin, Qingghir yolda mangidighanlardin qutquzidu.
16Danaliq séni buzuq ayaldin, Yeni shirin sözler bilen azdurmaqchi bolghan namehrem ayallardin qutquzidu.
17Bundaq ayallar yash waqtida tegken jorisini tashlap, Xuda aldidiki nikah qesimini untughan wapasizlardindur.
18Uning öyige baridighan yol ölümge apiridighan yoldur, Uning mangidighan yolliri ademni erwahlar makanigha bashlaydu.

19Uning qéshigha barghanlarning birimu qaytip kelgini yoq, Ulardin birimu hayatliq yollirigha érishkini yoq.
20Shularni chüshenseng yaxshilarning yolida mangisen, Heqqaniylarning yollirini tutisen.
21Chünki durus adem zéminda yashap qalalaydu, Mukemmel kishi bu yerde makanlishalaydu.
22Lékin reziller zémindin üzüp tashlinidu, Wapasizlar uningdin yuluwétilidu.