Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yáasiↄ

Yáasiↄ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma nɛ́, tó n ma yã́ sì, mɛ́ n ma yãdilɛaↄ kũa n sↄ̃u,
2tó ńlɛ swãdↄ ↄ̃nↄyãi, mɛ́ n sↄ̃ kpà a dadaawa,
3tó n lɛzù laaizi, mɛ́ n wiilɛ̀ yãdadaai,
4tó n kpálɛkɛ̀i ã́nusu ũ, mɛ́ n wɛ̀ɛlɛ àizɛɛ ulɛa ũ,
5ńyↄ̃ vĩakɛa Diiɛ midↄ̃ sa, ní Lua dↄ̃a e.
6Asa Dii mɛ́ ì ń gba ↄ̃nↄ, dadaa ń dↄ̃ao ì bↄ aà kĩ́iɛ.
7A kã́fĩa zɛ́ kũa gbɛ̃maaↄnɛ, a dɛ sɛ̀ngbao ũ tàaesaideↄnɛ.
8Ì ↄlia gbɛ̃maaↄzi ń táa'oau, ì a yãmanaↄ dↄ̃́a ń yã́ píi kɛa guu.
9Ńyↄ̃ yã́zɛde dↄ̃ sa ń yã́ dↄ̀ↄdeo ń yã́ pↄ́ zɛvĩo ń maa píi zɛ́o.
10Asa ↄ̃nↄ a mↄma, mɛ́ dↄ̃a a n kã́si.
11Kua ń laaio a n dↄ̃́a, yã́zɛdↄ̃a a ↄlianzi.
12A n bↄ gbɛ̃vãiↄ zɛ́u ń yãbɛ̃ɛkɛnaↄ ↄzĩo.
13Gbɛ̃́piↄ pã̀alɛ yãmaa zɛ́ɛ, aa gusia zɛ́ sɛ̀.
14Aaì pↄnakɛ ń vãikɛao, aaì vĩ aaↄ kɛ̃aa ń yãbɛ̃ɛ faasaio.
15An kɛkɛá faa vĩo, aaìↄ yãkɛ ń kↄ̃nioɛ.
16Ɔ̃nↄpi a n bↄ káalua ↄzĩ, a n si nↄɛ pãle yã́ nana oanɛwa.
17Nↄɛpi pãkpà a nɛnↄn gↄ̃i, à a Lua bàa kuaanↄ yã́ gbòo.
18Aà bɛ ì mipɛńnↄ gawaɛ, aà kpɛ́ zɛ́ ì táńnↄ bɛdau.

19Gbɛ̃́ pↄ́ gɛ̃̀aàzi lí nↄ̀sɛlilɛo, ìli wɛ̃ni zɛ́ le lↄo.
20Ɔ̃nↄpi a n da gbɛ̃maaↄ zɛ́wa, níↄ dↄ̀ↄdeↄ zɛ́ kũa.
21Asa nↄ̀sɛpuadeↄ mɛ́ aa gↄ̃ bùsu vĩ, tàaesaideↄ mɛ́ aaↄ ku a guu.
22Vãikɛnaↄ sↄ̃, wa ń yá ń bↄlɛuɛ, wa náaisaideↄ kpoɛuɛ.