Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Erubasa

Erubasa 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mama, tentenuzi nu is menge penurù he idsuǥù ku kenikew ne kenè nu lipati.
2Pemineǥa nu is menge penurù he ebpekeveǥey te ketau wey te meupiya he kedsavut.
3Peniguduwi nu he mekaangken ka te kedsavut,
4iring te kebpeniguduwi nu kebpen-ahaa te selapì etawa nekeeles he ketiǥeyunan.
5Ne emun egkeveelan nu heini, egkesavut nu is kehuluǥan te kedtehuza te Nengazen, wey egkesavut nu is ketau mehitenged kandin.
6Su is Nengazen iyan ebeǥey te ketau. Ne iyan daan sikandin ebpuunan te keuluwanen wey kedsavut.
7Egkelesaǥan din wey edteǥenahan din te kezeeǥan is menge metazeng is menge ulaula,
8su wey sikandan is menge metazeng wey menge metinumanen, ne egkepengelangan din sikandan dutun te menge ebeelan dan.
9Emun ebpemineg ka kedì, egketuenan nu ke hengkey is meupiya he ed-ul-ulahan: is hustu, metazeng, wey mezait he menge ulaula.
10Ne egkehimu ka he uluwanen, ne ebpekeveǥey heini kenikew te kelipey.
11Egkehimu he kutè nu is hustu he kedsavut nu,
12ne iyan ebpekepelikey kenikew te mezaat he ebeelan wey te menge etew he egkaǥi te sayep.
13Heini he menge etew mid-awà diyà te metazeng he kebpengungubpaan, ne iyan mid-ikul zan is menge ulaula pehendiyà te merusirem.
14Igkelipey zan is kebaal te mezaat, ne igkelangan dan is kelelalung he ebeelan dan.
15Mezaat is ulaula zan; ne midsuwey zan puun te hustu he zalan.
16Pinaaǥi te ketau, ebpekelikey ka wey ka kenà metintal emun edtintalen ka te vahi he edsalàsalà pinaaǥi te menge lalag he ebpeketintal.
17Haazà he vahi nekidsuwey te esawa zin hein betan-en pa sikandin; wazè din en isipa is meupiya he menge penangdù din diyà te Megbevayà.
18Benar iyan, emun edhendiyè ka te valey zin ne iring te iyan nu ebeyaan is kemetayen nu. Ne is ked-ikul nu te zalan pehendiyà te valey zin, ne iring te iyan nu ed-ikulen is dalan pehendiyà te iveyaan.

19Wazà ebpekehendiyà te kandin he ebpekelikù. Is ebpekehendiyà te kandin, ne kenè en ebpekeikul te zalan pehendiyà te ubpeey te menge uuyag.
20Umbe, iringi nu is kebpengungubpaan te etew he metazeng; ikula nu is metazeng he menge ulaula zan.
21Su iyan ebpekeubpà kayi te tanè tew is menge metazeng; ne iyan kenà egkaawà kayi is wazà duen igkesewayi.
22Iyan, sikan is ebpemen-ulaula te mezaat wey meluiven ne id-awà. Iring sikandan te sagbet he ebezuten.