Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sandane

Sandane 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N ma diina, n ma falane suxu. I n ma yamarine suxu.
2N ma yamarine suxu alogo i xa kisi. N ma xaranne mara i bɔɲɛni alo i yɛ kɛsɛne makantanma kii naxan yi.
3E xidi i yiin na, i yi e sa i bɔɲɛni.
4Fe kolonna suxu alo i magilɛna, xaxilimayana alo i kon kaana.
5E i ratangama nɛn yalunde ɲaxanla ma, e nun muxu gbɛtɛna ɲaxanla marakunfa falane.
6Lɔxɔna nde, n yi tixi n ma banxi foye soden na n yi tanden matoma,
7n foninge keden nakɔrɔsi banxulan fe kolontarene yɛ. Xaxili mi yi na banxulanna ma.
8A yi danguma kiraan xɔn, dɛnaxan maso ɲaxanla nde konna kira fataden na a yi danguma a banxin mabinni.
9Sogen godomatɔɔn nan yi a ra, kɔɛna a li waxatin naxan yi, dimin yi so.
10Ɲaxanla yi mini a ralandeni, a maxidixi alo yalundena, kɔtɛ ɲaxin yi a bɔɲɛni.
11Xurutaren nan yi a ra naxan mi yagima, a mi luyɛ a konni mumɛ!
12Waxatina nde, a sa kirane xɔn waxati gbɛtɛ a sa yama malandene yi, a dɔxi xɛmɛne yɛɛ ra kira xunne birin na.
13A yi na banxulanna suxu, a yi a sunbu. A yi a fala a xa a yɛɛni yalanxin na, a naxa,
14“N bata yi dɛ xuiin tongo n xa bɔɲɛ xunbeli saraxan ba Ala xa. To n bata a ba, na suben sa banxini.
15Nanara, n bata mini i ralandeni. N yi i tan nan fenma, anu n bata i to!
16N bata n ma sadeni tɔn bitingan faɲine ra, Misiran yamanan taa dugine.
17N bata mirihi latikɔnɔnna sa a ma, e nun wudi ige xiri ɲaxumɛn nun sinamon wudi ige xiri ɲaxumɛna.
18Fa be, en fa kafu han xɔtɔnni, en lu marafanna ɲaxunni!

19N ma xɛmɛn mi banxini, a bata siga yire makuyeni sigatini.
20A bata a gbeti saseen xali, a rafexi, a mi fama fɔ kiken na kɔxɔ.”
21A to fatan falan tiyɛ, a yi a mabandun, a yi a rakunfa a fala ɲaxumɛne xɔn.
22Sanɲa ma kedenni, a yi bira a fɔxɔ ra alo ɲingen naxan sigama a kɔɛ raxabadeni, alo daxun naxan xidima alogo a xa xuru,
23han xalimakunla yi a bɔɲɛn sɔxɔn, alo xɔliin naxan so luti ratixin na, a mi a kolon a niin nan bama.
24Nanara, n ma diine, ɛ tuli mati, ɛ n ma fala xuine fe liga ɛ yeren ma.
25Ɛ bɔɲɛn nama mayenden ɛ bira na ɲaxalan sifan fɔxɔ ra, ɛ lɔ ayi a kirane xɔn.
26A bata muxu wuyaxi rabira. A bata xɛmɛn yatɛn naxanye faxa, ne nun gali sɛnbɛmaan xasabin lan.
27A banxin findixi gaburun kira yisoxin nan na siga laxira yi.