Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - AONEGA HEREVADIA

AONEGA HEREVADIA 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Egu natuna e, lauegu hereva do oi badinaia, bona dahaka do oi karaia totona lau hamaoroa gaudia, be do oi laloaboio lasi.
2Lauegu hereva do oi badinaia, vadaeni mauri do oi davaria. Lauegu hadibaia hereva do oi naria, oiemu matana oi naria noho bamona.
3Egu sisiba do oi dogoatao noho nega ibounai, oiemu kudouna dekenai do oi torea.
4Aonega do oi hamaoroa, oi gwau, “Oi be lauegu taihuna.” Bona lalona kehoa be oiemu turana do oi halaoa.
5Aonega ese lebulebu hahine, dekena amo oi do ia abia siri, bona ariara hahine ena hereva mamina namo, dekena amo danu.
6Dina ta lauegu ruma ena uindo dekena amo, lauegu matana lau negea,
7bona aonega lasi taudia edia huanai, eregabe tauna ta lau itaia, ia be mai ena laloa kavakava.
8Unai tau be hahine ta ia noho rumana kahirakahira, ia raka noho, ariara ena kona dekenai.
9Unai be dina ia diho ena murinai, dibura neganai.
10Unai neganai hahine ta danu ia hedavari. Hahine ena dabua ia kwatua ena toana, be lebulebu hahine bamona, bona iena kudouna lalonai be mai ena laloa dika.
11Ia be hereva momo, bona hemarai lasi hahine, bona ariara dekenai ia loaloa momo,
12nega haida ariara dekenai, nega haida dala ena kona dekenai, nega haida be hoihoi gabuna dekenai.
13Ia ese unai eregabe tauna ia rosia, ia kisi henia, ia hereva henia, mai kiri danu, ia gwau,
14“Lauegu boubou gaudia be hari dina lau karaia vadaeni, bona boubou ena vamu haida, be lau dekenai ia noho.
15Unai dainai lau mai murimuri dekenai, oi do lau davaria totona. Mai moale danu oi lau tahua, bona harihari oi lau davaria vadaeni.
16Lauegu mahuta patana be, Aigupito ena dabua namona dekena amo lau koua vadaeni.
17Lauegu mahuta patana dekenai, bonana namo muramura dekena amo lau hanamoa vadaeni, muro, bona aloe, bona kinamono.
18Oi mai, hari hanuaboi do ita sihari ia lao bona dabai. Ita ta ta dekenai do ita ura henia, mai iseda moale danu.

19Badina be lauegu tau, be ruma dekenai ia noho lasi. Ia be gabu daudau dekenai ia lao.
20Ia ese moni momo ia danu ia abia, bona pura rua bamona do ia giroa mai lasi.”
21Hedibagani hereva momo dekena amo, unai tau ena lalona ia veria, bona iena hereva be mai mamina namo dainai, unai tau ese ia abia dae.
22Vadaeni unai eregabe tauna, be karaharaga hahine ena murinai ia lao, hegeregere boromakau be do idia alaia gabuna, dekenai ia lao bamona, o dia ese tarapu dekenai ia moru bamona.
23Unai tarapu lalonai diba ese, unai tau ena bogana do ia gwadaia. Ia be manu bamona, reke ena lalona dekenai ia roho vareai bamona. Ia diba lasi iena mauri be ia dika vadaeni.
24Egu natuna tau e, lau dekenai do umui kamonai. Lauegu hereva do umui badinaia.
25Unai bamona hahine ena dala dekenai, do umui raka lao lasi. Umui emui kudoudia be ia dekenai do umui henia lasi.
26Badina be ia ese tatau momo, be inai kara dekena amo ia hadikadia ore vadaeni. Oibe, ia ese ia aladia taudia be momo herea, duahia diba lasi.
27Bema iena ruma dekenai umui lao neganai, umui be mase gabuna dekenai umui lao noho. Ia be mase haraga dalana.