Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Leemiso Maxaafaa

Leemiso Maxaafaa 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ta na7au, ta qaalaa naaga; ta azazuwaakka baloppa.
2Neeyyo paxa de7anau ta azaziyoogaa ootta; ta timirttiyaakka ne aifiyaa buluwaadan naaga.
3Hassayissiyaabaadan eta ne biradhdhetun qachcha; ne wozanankka xaafa.
4Aadhdhida eratettaa ne michchidan, akeekaakka ne mata dabbodan xeella.
5Eti nena shaaramuxiya maccaaseeppenne ba qaalan cimmiya azina machchippe naagana.
6Issi gallassi taani ta keettaa maskkootiyaara kare xeellaas;
7xeellada wozanaa kunttibeenna wodalla naata be7aas. Eta giddoppe issoi keehi eeyya.
8He wodallai ogiyaara biidi, issi shaaramuxa maccaasee keettaa mataara kanttiis; i soo efiya ogiyaakko pinnidi, i keettaa heeran hemettees.
9He wode sa7ai qammanau lankkilankkees.
10Hegaappe guyyiyan, maccaasiyaa a demmaasu. A shaaramuxa gidiyoogaa i maayoi erissees. A asaa cimmanau halchchada kiyaasu.
11A xalanne yeelli bainna maccaasa; son woppu gaada uttukku.
12A issitoo ogiyan, issitoo giyan, dabaaba ubban eqqada naagausu.
13A he na7aa qoommada yeraasu; a a aifiyaa tishshi ootta xeellaidda hagaadan yaagaasu;
14“Taani ta yarshshuwaa yarshshada, ta shiiquwaa ha77i gatta simmais.
15Yaatada nena xomoosanau kiyaas; nena keehi koyaas; ha77i simmi demmaas.
16Taani Gibxxeppe yiida, alleequwaara de7iya anssollaakka ta hiixan yeggaas.
17Taani karbbiyaa, almmuniyaanne qarafaa geetettiya sawotuppe kessido shittuwaa ta hiixan caccafaas.
18Haaya; ane wonttana gakkanaashin siiquwaa aloos; qoomettidikka ufaittoos;

19aissi giikko, ta keettaawai son de7enna; haahosaa manddara biis.
20Biiddi miishshaa qarcciitaa kuntti ekkidi biido gishshau, aginai goobanan uttennan soo simmenna” yaagaasu.
21Yaagada ba mal77o haasayan a sheleeshshaasu; ba liiqo inxxarssan cimmaasu.
22Yaatin, sohuwaarakka i o kaallidi, bi aggiis. Boorai shukkiyoosaa laagettiyoogaadan, gaarai eesotidi piriyan geliyoogaadan,
23gelin zubbee a wozanaa caddiyoogaadan haniis. Gitiyaa giddo gelida kafo milatiis. Hagee ubbai au a shemppuwaa maanau haniyoogaa eribeenna.
24Ta na7au, ane ha77i siya; ta doonaappe kiyiya qaalaakka ezgga.
25Ne qofai he maccaaseera booppo; i ogiyan gelada xayoppa.
26A caddada olidoogeeti unddenna; a woridoogeetikka keehi daro.
27I soi duufuwaakko efiya badaasa oge; he ogee duge haiquwaa geessuwau kaalettees.