Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YAASINƆ

YAASINƆ 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma nɛ́, ǹgↄ̃ ma yãnↄ kũna, ǹ ma yãdiɛnanↄ da n nↄ̀sɛn.
2Ǹgↄ̃ ma yãdiɛnanↄ kũna nɛ́gↄ̃ kú wɛ̃̀ndio, ǹ làakari dↄ ma yãdannɛnaa lán n wɛ́ɛnɛ bà.
3Ǹ da n ↄnɛa tãnga ũ, ǹ kɛ̃ n swɛ̃̀a lán wè kɛ̃ walaaa nà.
4Ǹ o ↄ̃ndↄ̃ↄnɛ n dãren à ũ, ǹ asãnsi sísi n gbɛ̃ ũ.
5Eé n dãkpa bↄna kaarua ↄzĩ, eé n bↄ gbɛ̃ pãnde nↄ yãnnanna'onan.
6Má zɛna ma kpɛ́ windo guu, mɛ́ɛ bàazi gwaa.
7Ben ma ↄ̀wazi kenↄ è, ↄ̃ndↄ̃ↄ kɛ̃̀sãḿma, gↄ̃kparɛ kee kú ń tɛ́, à laasuu vĩro.
8Èe likↄ̃aa zↄ̃ↄ gãalɛ, èe waalogũ kɛkɛɛ nↄgbɛ̃ kezi, èe gɛ̃tɛɛ à bɛ kpa gɛ̃̀n baaagↄ̃
9zaa ↄfãntɛ̃ lɛɛnao ai gwãavĩ, ai guu gàa à sì kũ̀o maamaa.
10Ben nↄgbɛ̃ pì bↄ̀ à mↄ̀ daàlɛ ↄ̃ndↄ̃'ↄ̃ndↄ̃, èe ↄ maa a zĩndaa lán kaarua bà.
11Kùgbãadeemɛ, à wísai vĩ, à pↄ̀rↄ è pɛ́ɛ bɛro.
12Zĩkenↄa ègↄ̃ kú zɛ́daan, zĩkenↄa gãalɛ, ègↄ̃ kpáɛ kɛɛ zɛ́ↄ̃nkpakↄ̃a.
13Ben à ↄ̀wazi pì kũ̀ à lɛ́ pɛ̀a, à wɛ́ɛkpãntɛ̃ dàɛzi à bè:
14Sáabukpa sa'ona kúma yã, ben ma lù kɛ̀ má sɛ̀ pì fĩa bò gbã̀a.
15Wa kↄ̃'ena yãnzin ma bↄzi, mɛ́ɛ n wɛtɛɛ ma n e kɛ̀ sↄ̃.
16Ma kuntu kpàɛ ma gádoa kↄ̃n Igipiti bùsu bisa wɛ́ɛ maaao.
17Ma tuaetiti fã̀ ma daɛkiia kɛ̀ wà kɛ̀ kↄ̃n lí'ↄ gũ nnannaao kↄ̃n lítɛɛo.
18Ǹ mↄ́ wà yenzi kɛ ai guu gá dↄo, wà wa pↄyezi kɛ ai à mↄ́wa.

19Zaakɛ ma zã kú bɛro, wɛ́tɛ kɛ̀ à gàan zã̀.
20À ↄↄsↄ yì à gàao, ai àgↄ̃ gá su mↄↄ é ↄsi kɛ.
21À à swɛ̃̀ blè kↄ̃n yã pari bↄɛnao, à gã nàa kↄ̃n yãnnanna'onao.
22Ben ↄ̀wazi pì bↄ̀ à tɛ̀zi gↄ̃ↄ, lán zù kɛ̀ wèe gaa kòto kpá bà, lán gãa kɛ̀ èe gbá pɛɛɛ bàn dↄ̃,
23lán bãa kɛ̀ èe wãa à sì taan bà. Èe dↄ̃ kɛ̀ a a zĩnda kpà gaazinlo, ai kà gàa à à swɛ̃̀ kũ̀.
24Tia sa, ma nɛ́nↄ, à ma yã ma, à làakari dↄ yã kɛ̀ èe bↄↄ ma lɛ́n-a.
25Àton tó a laasuu tá à kiiaro, àton sãsã à gɛ̃ à zɛ́nlo.
26Gbɛ̃ kɛ̀ à ń nɛ́ à ń kaatɛnↄↄ pari, gbɛ̃ kɛ̀ à ń dɛdɛ pìnↄ lɛ́ vĩro.
27À bɛɛ nɛ́ mira zɛ́daamɛ, è gɛ̃ńyo gɛ̀wãa kpɛ́nɛn.