Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Proverbio

Proverbio 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Anak ko, estem ay dengngen ya adi kan linglinglingan din bilbilin ko en sik-a.
2Tongpalem din bilbilin ko ta say matago ka. Ibilang mo din it-itdok ay say kabanolan ay gameng mo.
3Ibedbed mo sin gomot mo ya igtom abe sin nemnem mo.
4Panbalinem koma di sirib ay kaman mon agi ay babai yan ibilang mo din panang-awat ay kasigedan ay gayyem mo.
5Daida di manalaknib en sik-a sin makasolisog ay kalin di babai ay makilallalaki.
6Sin namingsan ay labi, wadaak ay man-os-osdong sin tawan di beey ko yan waday insid-ip ko ay magay ammo da ay babbaro. Din esa en daida ay baken nanemneman yan manmandan ay omas-asag-en sin solyon di kalsada ay kad-an din beey di esay babai ay makilallalaki.
10Asi et en inaspon din babai ay sana ay sinisikap di ogali na ya ad-adoy al-altin di awak na ay kaman din kailaan di hostess.
11Natoled ay magay baina yan kanayon ay adi mantee sin beey na.
12Kanayon ay manmandan sin kalsada ya katoptopogan di ipogaw ta man-anap si lalaki ay ietekana.
13Kakawe ya kaongo sin baro ay sana yan adi mabain ay mangwani,
14“Nan-idatonak ed wani ay agew ay manongpal sin insapatak yan ad-adoy nabay-an ay karni.
15Isonga inmaliak ay manganap en sik-a yan naey ka baw tet-ewa.
16Din ap-ap di katrik yan mapteng di kolor na ay napo ed Egipto,
17yan pinay-ak si bangbanglo ay makwani en mirra, aloe ya cinnamon.
18Emey tas di ta manragsak ta ay maninsinlabi.
19Tan addawi di inmeyan asawak.
20Ad-adoy intakina ay pilak et adi somaa enggana ay emey di doway dominggo.”
21Siya di, sinolisog na din baro babaen sin makaawis ay kali na.

22Inmonod ay dagos din baro ay sana ay kaman din baka ay maiey sin panpaltian ono din ogsa ay makna sin ballasa
23ta matey babaen si pana. Kaman din titit ay alisto ay emey sin tagdey ay adi na ammo ay say kateyana.
24Isonga anak ko, estem ay dengngen din ibagak.
25Adi kan nemnemnemen din kaman nadi ay babai ya adi kan maiet-etekan en daida.
26Din kaman nadi ay babai di makagapo si nadadaelan ya nateyan di ad-ado ay lallalaki.
27Din beey na yan kaman danan ay manturong sin kad-an di natey.