Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - HEREVA LADA-ISIDIA

HEREVA LADA-ISIDIA 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Natugu e, egu hereva ba badinadia, bona egu haheḡani na emu kohu ai ba halaodia.
2Egu haheḡani ba badinadia, bena ba mauri; egu hahediba herevadia ba naridia, matamu nadinadina o nariamu na heto;
3kwakikwakimu ai ba hiridia kau; lalomu ai ba toredia.
4Aonega ba hamaoroa, baoto “Oi na taihugu”; lalo-parara na turamu korikori ai ba halaoa.
5Ia ese lebulebu hahinena ena amo baine hamaurimu, bona ariara hahinena ena hereva gaihodia amo danu.
6Egu ruma gaba-mauruna badibadinai na gini, maka-maka amo na igo lasi;
7asi aonegadia taudia bogaragidiai, eregabe bogaragidiai, eregabe tauna ta na itaia, asi darana;
8una hahine ena ariara daigunina e raka heniava, ena ruma lao dalana ai e rakava,
9dina e kerekereva ai, dina e dihova ai, hanua e boiva ai, dibura e kauva ai.
10A itaia, hahine ta ia ida e hedavarimu; ita-itana na ariara hahinena, lalona na gageva-gageva;
11e hereva momomu, e kara kavamu, e loa eva-evamu;
12nega haida ariara ai, ma nega haida hoihoi gabuna ai, ariara daigunidia iboudiai e banimu.
13Ia ese una eregabe tauna e rosiamu, e harahuamu, mai kirina ida e hereva heniamu, e tomu:
14Egu boubou ḡaudia vada na hahelagadia, hari dina ai egu gwauhamata davadia vada na heni;
15taunabunai vada na raka lasi, ihedavari-henimu totona, mai moalegu ida baina tahumu totona; bona vada name davarimu.
16Egu mahuta patana ai dabua vada na tahoa, dabua aukadia Aigupto amo, mai hairaidia;
17egu mahuta ḡauna na muramura mai bonadia amo vada na kwadia, muro bona aloe bona kinamono.
18Aoma, baita eno bou rani, baita heura heheni mai moaleda ida.

19Badina be adavagu na lasihia, ia na dala daudauna ai vada e halaolao;
20ia ese moni vainana ta e abia kau, hua baine idoi negana ai baine lou mai.
21Hedibaḡani herevadia momo amo lalona e aniamu, ena hereva gaihodia amo lalona e ha-uraiamu.
22Vadaeni, ia murina amo e laomu, boromakau na ialana gabuna e laomu na heto; eiava dia na heto, idoa ese e idoaiamu,
23ela bona diba ese bogana e gwadaiamu; eiava manu na heto, rikiriki e roho heniamu, asi dibana ena mauri e negeamu.
24Natu e, a kamonai henigu; udugu herevadia ba hakala henidia.
25Lalomu na basine raka siri una hahine ena dala ai, ena dala lalodiai basio raka lao;
26badina be vada e aladia taudia na hutuma; oibe, vada e aladia mase taudia iboudiai na hutuma herea.
27Ena ruma na mase gabuna dalana, bona mase rumadia e diho henidia laomu.