Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YAASINƆ

YAASINƆ 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma nɛ́, ǹgↄ̃ ma yãnↄ kũna, ǹ ma yãditɛnanↄ da n nɛ̀sɛn.
2Ǹgↄ̃ ma yãditɛnanↄ kũna ĩnigↄ̃ kun kũ wɛ̃̀ndiio, ǹ laakari dↄ ma yãdannɛnaaa lán n wɛ́nɛ bà.
3Ǹ da n ↄnɛa tãnka ũ, ǹ kɛ̃ n swɛ̃̀ɛa lákũ òdi kɛ̃ anloa nà.
4Ǹ o ↄ̃ndↄ̃nɛ n dãren a ũ, ǹ asãnsi sísi n gbɛ̃ ũ.
5Ani n sí bona karua ↄĩ, ani n bo gbɛ̃ pãnde nↄ yãnnanna'onnɛnan.
6Má zɛna ma kpɛ́ wondoo gũn, matɛn bàai gwa.
7Akũ ma gↄ̃ gbãna kenↄ è, ↄ̃ndↄ̃ kĩ̀aḿma, kɛfɛnna ke kú ń tɛ́, à laasun vĩro.
8Àtɛn likara karua gãnulɛa, àtɛn wakalokũ kɛkɛi a bɛ kpa
9zaa ifãntɛ̃ lɛtɛnaao ari gwãani, ari gu gɛ̀ɛ à sira kũ̀ manamana.
10Akũ nↄgbɛ̃ pìi bò à sù daalɛ ↄ̃ndↄ̃'ↄ̃ndↄ̃, àtɛn ↄ má a zĩdaa lán karuaa bà.
11Kùgbãnademɛ, à wé'isari vĩ, a pↄ̀rↄ dì pɛ́tɛ bɛro.
12Zĩkenↄa àdigↄ̃ kú zɛ́dan, zĩkenↄa gãnulɛa, àdigↄ̃ kpátɛ kɛ zɛ́rankpakↄ̃a.
13Akũ à kɛfɛnna pìi kũ̀ à lɛ́ pɛ̀a, à wɛ́kpãntɛ̃ màtɛi à pì:
14Sáabukpa sa'ona kúma yã, akũ ma lɛ́ kũ ma gbɛ̃̀ɛ pì fĩnaa bò gbãra.
15Ó kↄ̃'ena yãin ma boi, matɛni n wɛtɛ ma n e la sↄ̃.
16Ma bↄrↄgↄ kpàtɛ ma gádoa kũ Misila bùsu biza wɛ́ manao.
17Ma turare'i fã̀kɛ ma wútɛkia kũ ò kɛ̀ kũ lí'ↄ gbĩ nnao kũ lítɛkɛɛo.
18Ǹ mↄ́ ò yenyĩ kɛ ari gu gɛ́ dↄo, ò ó pↄyeina kɛ ari à mↄ́wá.

19Zaakũ ma zã kú bɛro, wɛ̃tɛ kũ à gɛ̀ɛn zã̀.
20À ↄgↄsↄ̃nↄↄ yĩ̀ à gɛ̀ɛo, ari àgↄ̃ gɛ́ su mↄ ni kɛ papana.
21À a swɛ̃̀ɛ blè kũ yã dasi fãnaao, à gã nàa kũ yãnnanna'onaao.
22Akũ kɛfɛnna pìi bò à tɛ̀i gↄ̃̀nↄ, lán zù kũ òtɛn gɛ́ a kùtu kpá bà, lán gã kũ àtɛn gbá pɛ́tɛ goron bà,
23lán bã kũ àtɛn wã à sì gbɛ̀saan bà. Adi dↄ̃ kũ a a zĩda kpà gairo, ari kàa gɛ̀ɛ à a swɛ̃̀ɛ kũ̀.
24Tera sà, ma nɛ́nↄ, à ma yã ma, à laakari dↄ yã kũ àtɛn bo ma lɛ́nwa.
25Àsun tó á laasun tá a kĩnaaro, àsun sãtɛ à gɛ̃ a zɛ́nlo.
26Gbɛ̃ kũ à ń nɛ́ à ń kakatɛnↄn dasi, gbɛ̃ kũ à ń dɛdɛ pìnↄ lɛ́ vĩro.
27A bɛ bi mira zɛ́damɛ, àdi gɛ̃ kũńwo gyãwãn kpɛ́nɛn.