Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Pend-nesihetler

Pend-nesihetler 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I oghlum, sözlirimge emel qil, Tapshuruqlirimni yürikingde saqla.
2Tapshuruqlirimgha emel qilsang, yashnaysen; Telimlirimni köz qarichuqungni asrighandek asra.
3Ularni barmaqliringgha téngip qoy, Qelb taxtanggha yéziwal.
4Danaliqni, sen hede-singlim, dégin, Pem-parasetni «tughqinim» dep chaqir.
5Shundaq qilsang, ular séni yat xotundin yiraqlashturidu, Aghzidin siliq söz chiqidighan yochun ayaldin néri qilidu.
6Bir qétim öyning dérize köznekliridin tashqirigha qarighinimda,
7Birnechche yash, sadda yigitlerni kördüm, Ularning ichidin bir eqilsizni körüp qaldim,
8U kocha boylap buzuq xotun turushluq doqmushtin ötüp, Andin uning öyi terepke qarap mangdi.
9Kechqurun qarangghu chüshkende, Zulmet kéche, ay qarangghusida ishiki aldidin ötti.
10Mana, öydin bir xotun chiqip uni kütüwaldi; Kiyimi pahishe ayallarningkidek bolup, Niyiti hiyle-mikir idi.
11Aghzi bishem-hayasiz, nahayiti jahil bir xotun, U öyide turmaydu,
12Birde mehellide, birde meydanlarda, U kochilardiki her doqmushta paylap yüridu.
13Héliqi yash yigitni tartip, uni söyüp, Nomussizlarche uninggha: —
14«Öyümde «inaqliq qurbanliqi» göshi bar, Men bügün Xudagha qesem qilghan qurbanliqni qildim,
15Shunga men sizni chaqirghili chiqtim, Didaringizgha telpünüp izdidim. Emdi sizni tépiwaldim!
16Karwitimgha Misirning keshtilik, yolluq libas yapquchlirini yaptim.
17Orun-körpilirimge xush puraq murmekki, muetter we qowzaq darchinlarni chachtim.
18Kéling, tang atquche muhebbetlisheyli, oynap huzurlinayli, Könglimiz qan'ghuche özara eysh-ishret qilayli,

19Érim öyde yoq, yiraq seperge chiqip ketti.
20U bir hemyan pul élip ketti, Ay tolghuche u öyge kelmeydu» — dédi.
21Ayal köp shérin sözliri bilen rasa qiziqturdi, Chirayliq gepliri bilen uni esir qiliwaldi.
22Soyushqa élip mangghan öküzdek, Hamaqet kishi kishen bilen jazagha mangghandek, Qiltaqqa chüshken qushtek, Yigit uning keynidin mangdi. Jigirini oq téship ötmiguche, U bu ishning hayatigha zamin bolidighanliqini héch bilmeydu.
24I oghullirim, sözlirimni köngül qoyup anglanglar, Dégenlirimge qulaq sélinglar,
25Qelbinglarni bundaq xotunning yoligha ketküzmenglar, Uning aldam xaltisigha chüshüp ketmenglar.
26Bundaq ayal nurghun kishilerni yiqitip yarilandurghan, Uning boghuzlighan ademliri tolimu köptur,
27Uning öyi bolsa tehtisaraning kirish éghizidur, Ademni «halaket méhmanxanisi»gha chüshürüsh yolidur.