Text copied!
CopyCompare
BUKU BAEPOLE - Poropepe

Poropepe 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Rakane nambame langilyu dupwa suu pyao karo dokopa nambame pipi lao langilyu dupwa kame see napipi.
2Nambame mana langilyu dupwa pipala kapa karare ingilyamo. Embena bange keyange dupwa mona nyilini doko suu pyao nambana mawa pii doo mondo lao rapu pyuo pyuo karare.
3Yuu gii peparae nambana mana pii doko kandokondali pyuo minyapala embena mona andarename pepa ingyuo pyasi palena.
4Dopa pipala mona palenge singinya renge doko embena pemalenge ingyuo pena dee soo gisinginya renge doko embena puu minyingi kulisa ingyuo pena.
5Dopa pirinyi dokome akali wakalena endape dee enda akali girisi pii lenge dupwape emba kyawa minyaramo karare ingilyamo.
6Yuu mendepa nambana anda windowa dokona kata kandeyo.
7Kandeyono dokopa akali parange lapo suu pyaa nao api kame kame lao papingi dupwa kareyaminyi kandeyo. Dee dokona rambe rambe wane mona pali nange kopyali mende kareyamo kandeyo.
8Yuu taone kata kyukunai repeta enda pamuku angi
9doko palenge dorena ingyuo yuu kwualepalepa wane doko pakiki palyama epo peyamo kandeyo.
10Dokopa enakana enda dokome baa kando nyiya. Enda doko baa ama komau keyange wapupala kyawa elya pyuo koteŋa renge pyapala peteya.
11Dopa pyuo pisipala enda baa elya pii nao enyeko kaeyo suu pilyu ote lao yuu peparae kata dupwana papyuo kareya.
12Dopa pyuo yuu lapo baa yuu taone dokona kata kyukunai dupwana akali isaro kareya. Dee yuu lapo makete dupwana isaro karo dee yuu lapo taone dupwana isaro karo pipa piya.
13Dopa pyuo enda banya kingi pee lapala wane parange doko kupyuo rau pyao laeyo nyepala akali doko lenge wane ingingi dokome rolae kandaro sepala nyinyi pyuo karo dokopa lamaiyuo lao,
14Epapu namba lalu lao leyonoli pyuo mena pyao kisalono.
15Dokona emba kotalana suu pyapundeme namba emba koto nyisa epanoŋo dokona emba kando nyilyu, leya.
16Lapala lao, Nambana rate doko komau kalya pingi yuu Isipi raendeme kwuanyi palyapu.
17Dee dopako pyuo lao mamba ama kyaa keyange pingindeme kisapunu kyaa pyuo silyamo.
18Dokona nambwa range yuu gii kukwa peparae kingi mendena dokome mende kupyaramo rae maiyuo kupyaro serambaŋa bona ipu.

19Nambana akalingi doko anda kara nalyamo. Baa kata londe pupya.
20Pupyamo dokopa kana ama malu minyuo pupyaŋa epa naramopa koro lama para, leya.
21Dopa leyamo dokopa enda dokona girisi pii dokome wane baa makande piyasa moname nyuo otapala enda doko mona maiya.
22Mena kuiyalana palelyaminyipa anjiki pipala anda epamuli pyuo mona kondo pao kaenge doko laa lapala peya. Wii kone makange dokopa kamenge pao konena lyingi dopale ingyalana peya.
23Dee omande sinyana malyilyaminyipa baa kumara doko see nao mee panda rapisi lao pao palipala randa nyingi dopale ingyuo wane doko baa peya.
24Wane dupwa nambana pii sokondali pipala doko mende lee kande lao soo karalapape.
25Karapala enda dopale dupwame nakamana monarena kongo pyuo nyuo anamasi minya nana lapala enda paramuli pyuo pete pete papyuo kara nalapape.
26Enda dokome akali malu nyuo palyuo pinyi nembelyamo. Dee akali maluko reto palyuo kumanyi nembenge dupwa kapa pyuo yaka lao sukusa paa narami.
27Enda banya anda dokona pare ramo doko emba kumungi yuu kata repeta dokona waiya lao pao kando nyingi dokona panya parenesa pira.