Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - YƐKOTINƆ̀

YƐKOTINƆ̀ 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1M birɛ nyo n nɑ́ɑǹtì, kɛ́nyíé n tié,
2ndɔɔri ndɑ nɑ́ɑ́ ntì kɛ́nfòù. Ndɑkɛ n tié ǹkpɛ́í nhɑ nɔnnìtɛ̀ kɔ̃mɛ,
3kɛ́ ntì pikú tei tei, kɛ́ tì wɑ̃̀ri ɑ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ.
4Ndɔ́ mɛciì kɛ dò nhɑ tɑ̃ũ̀, kɛ́ntɑunɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ kɛ dò nhɑ nɛ́po.
5Mɛɛ̀ yó ndɑ kɑ̃nkɛ́ onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ otɔù pokù kó kunùnɑɑtí.
6Diyiè mɑrì kɛ̀ nní mbo n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ síékɛ́ fenɛ́tì,
7kɛ́yɑ̀ idɑpùmbí, ìì í yɛ̃́ dɛ̀mɑrɛ̀, i miɛkɛ kɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ tu kuyɛìnkù.
8Kɛ̀ dɛ̀ ncèntì dihɛì bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ kó dikɑ̀rì, kɛ́tũnnɛ òmɔù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó kucɛ.
9Kɛ sɔ̃́ ndɛ dò ndiúríkɛ̀pɑ̀nnì, kɛ yuotóo kɛ bo kɛ biiri.
10Kòo ítɛ́ní kóò co kɛ bo ò ciitɛ́ kɛ sɑ̃̀ri onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ o kɔ̃mɛ.
11Kòo nɔ̀nfɛ̀ tònnì, kòo kɔ̃̀ntì yɑ̀ùti, bɑ́ ò í kɑrì o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀,
12kɛ firì dihɛì, yɑɑ́rɛ̀bɛ̀ nɛ̀ sicɛ̃kɑɑ simɔu, kɛ wɑnti bɛnitidɑɑbɛ̀.
13Kòo pĩ́ ndɛ kóo dɑpɑ̀ɑ̀, kóò ɔrí bɑ́ ò í dé,
14kɛ dɔ̀: N sòò bɛ́i ndinùù mɑrì ndi Kuyie nyììkɛ̀ kɛ dì dɛ̀itɛ yíe.
15Dɛɛ̀ te kɛ̀ n yɛ̀nní ɑ wɑmmù kɛ mɛ ndɑ yɑ̀.
16M pitɛ́mu n dɔ́ù ĩ́nkɛ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì kɛ dì sɑ̃̀ri Esibiti kó tiyɑɑ̀yɔ́ntì,
17kɛ dì yɔɔrɛ tùdɑ̀ɑ̀ríbɛ̀ bɛbotí bɛbotí.
18Kɔtɛní kɛ̀ tí nyié nkɛ yo nkunɑɑtí kɛ dɔɔri ti dɔ́mɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́nɛ̀.

19N dɔù ìtɛ́mu kɛ kɔ̀tɛ kupɔ̀ɔ̀kù dɛdɛ́tirɛ̀.
20Ò tɔmu kudɔukù nɛ̀ idíítí ò í yóó konní kòo tɑ̃̀nkù pɑ̀nwè í yɛ̀nní.
21Kòo ò kpɛ̀ntɛ̀ kpɛ̀ntɛ̀ nɛ̀ kunùnɑɑtí.
22Dɛndɛ kòo ò tũ̀nnɛ, kɛ́ndò mbɛ̀ kɔ̀rinɛ̀ fɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ̀fɛ̀ mukɔ̀ù, kɛ dò mbɛ̀ boú kuwɑ́ɑ́tíkù kɛ bo puotí, kɛ kù tɑ̃ kɛ tɑ ku dinni, kɛ dò ntɛnɔ̀tɛ̀ ɔ̃ ntɑtimɛ̀ nticùɔ̀tì kɛ dɔ́ mɛcɑ̃ɑ̃. Bɑ́ ò í yɛ̃́ kɛ tú dɛ̀ yóó kṹntɛ́ o fòmmu.
24M birɛ kéntɛ́ n nɑ́ɑǹtì, kɛ́yie n yɛ̃ mmù.
25A bɑ́ɑ́ yóu kɑ̀ɑ yɛ̀mmɛ̀ɛ kɔtɛ dɛ kóo nitipòkù botí bíɛ́kɛ̀ kòò dɑ soutɛ́, bɑ́ɑ́ tũnnɛ o cɛ.
26Ò buɔ́ mbɛnìtìbɛ̀ pɛ́u ndi kɛ kùɔ bɛnitikperíbɛ̀.
27O cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tu mukṹṹ nkó kucɛ nku kùù kɔ̀rìnɛ̀ kudɔnkù.