Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ I

Sɑmiyɛɛlɩ I 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Sifɩ nyǝ́mɑ polɑ Sɑyuli kiŋ kɛ Kipeyɑ nɑ pɑ́ heeli-ɩ sɩ: Tɑfiiti polɑɑ nɑ ɩ́ ŋmɛlɩ Hɑkilɑ pulɑɣɑ tɔɔ kɛ́ wʋlɑɣɑ tɛtʋ ɩsɛntɑɑ.
2Tǝnɑɣɑlɛ Sɑyuli kʋlɑɑ, nɑ ɩ́ kpɑɣɑ Ɩsɛɣɛlɩ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ kɛ iyisi tooso (3000) nɑ pɑ́ polo Tɑfiiti pɛɛkʋɣʋ kɛ Sifɩ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ.
3Pɑ tɑlɑɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ siki Hɑkilɑ pulɑɣɑ tɔɔ kɛ́ mpɑɑʋ nɔɣɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti nɩɩwɑ sɩ Sɑyuli tǝŋɑ ɩ wɑɑlɩ kɛ́ tǝnɑ.
4Ɩlɛnɑ ɩ́ tili feŋlɑɑ nɑ pɑ́ mɑɣɑnɑ sɩ tɑmpɑnɑ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti polɑ pɑ tǝsikile tǝnɑɣɑ kpɑkpɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ nɑ́ Sɑyuli nɑ ɩ yoou wulɑʋ Apǝnɛɛ pɑ tǝhǝntǝlɛ. Sɑyuli nɑ hǝntɑɣɑ hɛkʋ tɑɑ kɛ́, nɑ yoolɑɑ nɑ́ɑ́ hǝntɑɑ nɑ pɑ́ cɔɔnɑ-ɩ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti pɔɔsɑ Hiti tʋ Ahimelɛkɩ, nɑ Seluyɑ pǝyɑlʋ Sowɑpɩ neu Apǝsɑyi sɩ: Mǝ tɑɑ ɑwe cɑɑ sɩ mɑ nɑ-ɩ tǝ́ polo Sɑyuli pɑ tǝsikile? Ntɛnɑ Apǝsɑyi cɔ-ɩ sɩ: Mɑɑ tǝŋɩ-ŋ.
7Mpʋɣʋlɛ pɑ kʋlɑ ɑhoo ɑnɩ nɑ pɑ́ polo pɑ mɑɣɑnɑ Sɑyuli hǝntɑ hɛkʋ tɑɑ nɑ ɩ́ tooki. Ɩ ŋmɑntɑɑɣɑ kɑ sikɑ ɩ nyʋɣʋ tɔɔ kɛ́, nɑ Apǝnɛɛ nɑ yoolɑɑ pɑ hǝntɑɑ nɑ pɑ́ tɑmɩ-ɩ kotɑɣɑ.
8Tǝnɑɣɑlɛ Apǝsɑyi tɔmɑ Tɑfiiti sɩ: Sɑŋɑ ntɛ́ Tɑcɑɑ tʋwɑ nyɑ́ kolontu kɛ nyɑ́ niŋ tɑɑ. Lɑ suulu nɑ ń yele nɑ mɑ́ kɑmɩ-ɩ ŋmɑntɑɑɣɑ kɛ tɔm kʋlʋm tike tǝkoŋ nɑ mɑ́ kpǝnɑ tɛtʋ.
9Ntɛnɑ Tɑfiiti sɩ: Tɑɑ kʋ-ɩ yoo. Ye yʋlʋ kʋwɑ Tɑcɑɑ kʋlǝsʋ, Ɩsɔ ɩɩ yeki pʋntʋ.
10Mɑ tuukinɑ sɩ, Tɑcɑɑ tike wɛnnɑ mpɑɑʋ sɩ ɩ́ kʋ-ɩ. Ntɑnyɩ ɩ kʋyɑkʋ kɑ́ tɑlɑ nɑ ɩ́ sɩ́ ɩ sǝm, yɑɑ pɑ́ kʋ-ɩ tǝyoole.
11Sɩ mɑ́ tʋ́ niŋ kɛ Tɑcɑɑ kʋlǝsʋ tɔɔ tɔ, Ɩsɔ ɩ́ ponɑ mpusi kɛ pooluŋ. Ɩlɛ kpɑɣɑ ɩ ŋmɑntɑɑɣɑ nɑ ɩ lʋm fulɑɣɑ nɑ tǝ́ tɛɛ.
12Tɑfiiti pɑ kpɑɣɑ wontu ntɩ nɑ pɑ́ tɛɛ tɔ, nɔɣɔlʋ tɑ fe nɑ ɩ́ nɩɩ pɑ tɑŋ yɑɑ ɩ́ nɑ-wɛ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ lɑpɑɣɑ nɑ pɑ́ too ɩsɩɩ pɑ sǝpɑ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti pɑ polɑ pooluŋ nɑ pɑ́ kpɑ pulɑɣɑ lɛŋkɑ tɔɔ.
14Ɩlɛnɑ ɩ́ kpɛɛsɩ Apǝnɛɛ nɑ yoolɑɑ lɛmpɑ sɩ: He hee, ɩɩ nɩɩ tɑɑ? Ntɛnɑ Apǝnɛɛ sɩ: Nyɑɣɑ ɑweɣe nɑ ń holiɣi wulɑʋ tɔɔ kɛ́ mpʋ ye?
15Kɛlɛnɑ Tɑfiiti cɔ-ɩ sɩ: Nyɑnɑ ɑwe ɩ́ mɑɣɑ ɑpɑlʋtʋ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ? Pepe tɔɔ kɛ́ n tɑ feŋ nyɑ́ cɑɑ wulɑʋ tɔɔ kɛ́ teu? Tɔʋ, nɔɣɔlʋ polɑɑ sɩ ɩ́ kʋɣɩ-ɩ.
16Amɑ nti n lɑpɑ mpʋ tɔ tǝ tɑ kɛɛsɩ yoo. Mɑ tuukinɑ Tɑcɑɑ sɩ timpi ɩ́ tɑ́ feŋ mǝ cɑɑ wei Tɑcɑɑ lǝsɑɑ tɔ ɩ tɔɔ tɔ, ɩ́ mʋnɑ sǝm kɛ mǝ tǝnɑɣɑ. Nyǝnɩ, wulɑʋ ŋmɑntɑɑɣɑ nɑ ɩ lʋm fulɑɣɑ ŋkɑ kɑɑ wɛ ɩ nyʋɣʋ tɔɔ tɔɣɔlɔ cǝnɛ.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑyuli nyǝmɑ́ Tɑfiiti nɔɣɔ nɑ ɩ́ pɔɔsɩ sɩ: Mɑ pǝyɑlʋ Tɑfiiti nɔɣɔ kɛ mɑ nɩɩkɩ mpʋ? Ɩlɛnɑ ɩ́ cɔ sɩ: Hɑɩ, mɑ cɑɑ wulɑʋ, mɑ nɔɣɔ kɛ́.
18Tɑ cɑɑ, pepe tɔɔ kɛ́ n tɔɣɔnǝɣɩ-m mpʋ? Mɑ lɑpɑ-ŋ we? Ntiɣi mɑ pǝntǝnɑ-ŋ?

19Hɑɩ, tɑ cɑɑ, ke ŋkpɑŋŋ nɑ ń nɩɩ mɑ tɔm. Ye Tɑcɑɑ tʋnɑ-ŋ sɩ ń tɔɣɔnɩ-m, ɩlɛ kʋhɑʋ kɑ hɛɛsɩ ɩ lɑŋlɛ. Amɑ ye yǝlɑɑ sɔsǝɣǝnɑ-ŋ, Tɑcɑɑ ɩ́ tǝŋsɩ-wɛɣɛ mpusi. Mpi tɔ, pɑ tɔɣɔnǝɣɩ-m kɛ́ sɩ mɑ́ lɩɩ Ɩsɔ tɛtʋ tɑɑ, nɑ mɑ́ polo tɩɩŋ tǝlɑɑlɛ.
20Amɑ mɑɑ cɑɑkɩ sɩ mɑ sɩ lɛlɑɑ tɛ́. Pepe tɔɔ kɛ́ n pɛɛkǝɣɩ-m ɩsɩɩ ɩsɛsǝlɑʋ, yɑɑ ɩsɩɩ pɑ tɔɣɔnʋɣʋ lǝyɑɣɑ kɛ pulɑsɩ tɑɑ tɔ?
21Mpʋɣʋlɛ Sɑyuli cɔwɑ sɩ: Mɑ wɑkǝlɑɑ kɛ́. Mǝlɩ mɑ pǝyɑlʋ. Mɑ kɑɑ tɑsɑ-ŋ ɩsɑɣɑtʋ kɛ lɑpʋ. Mpi tɔ, n tɑ kʋ-m. Mɑ́ lɑpǝnɑ ɩsɑɣɑtʋ sɔsɔɔntʋ ɩsɩɩ kʋmɛlǝmʋɣʋ.
22Kɛlɛnɑ Tɑfiiti sɩ: Tɑ cɑɑ, nyɑ́ ŋmɑntɑɑɣɑ ntɔ cǝnɛ. Nyɑ́ yǝlɑɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ ɩ́ kɔɔ ɩ́ mʋ.
23Tɑcɑɑ ɩ́ fɛlɩ mpɑ pɑ tǝŋɑ siɣisuɣu nɑ pɑ́ lɑ́ kʋpɑntʋ tɔ. Mpi tɔ, sɑŋɑ ɩ tʋ-ŋ mɑ niŋ tɑɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ mɑ́ kisi sɩ mɑ tɑɑ tokinɑ wulɑʋ wei Tɑcɑɑ lǝsɑɑ nɑ ɩ́ kpɑ tɔ.
24Ɩsɩɩ sɑŋɑ mɑ yelɑ-ŋ kʋɣʋ tɔ, Tɑcɑɑ ɩ́ lɑ mɑɣɑ mpʋ tɔtɔ, nɑ ɩ́ fiti-m wɑhɑlɑnɑɑ tǝnɑ tɑɑ.
25Ntɛnɑ Sɑyuli sɩ: Mɑ pǝyɑlʋ, Ɩsɔ ɩ́ kooli-ŋ kʋpɑntʋ nɑ ń wɑɑ pǝ tǝnɑ pǝ tɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑyuli mǝlɑ kpente nɑ Tɑfiiti nɑ́ɑ́ tɛɛ ɩ nyǝŋkʋ.