Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ I

Sɑmiyɛɛlɩ I 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɑɑtʋ wei Sɑyuli tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ tɔ ɩ pɩɩsɩ kɑ wɛ... Pǝyele ɩ kɑ tɛmɑ kɑwulɑɣɑ tɔɣɔʋ kɛ pɩɩsɩ nɑɑlɛɣɛ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ. tɔm. Amɑ Piipilinɑɑ lɛlɑɑ nɑ́ tʋwɑ sɩ Sɑyuli pɩɩsɩ kɑ wɛ nɩɩlɛ.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑyuli lǝsɑ yoolɑɑ iyisi toosoɣo (3000) Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ sɩɩ ɩ kiŋ kɛ pɑ tɑɑ yǝlɑɑ iyisi nɑɑlɛɣɛ (2000) Mikimɑsɩ nɑ Petɛɛlɩ pʋɣʋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ cɛlɑ yǝlɑɑ iyɑɣɑ (1000) kɛ ɩ pǝyɑlʋ Sonɑtɑŋ kɛ Kipeyɑ kɛ Pɛncɑmɛɛ tɑɑ. Pǝ kɑɑsɑ mpɑ ɩlɛnɑ ɩ́ yɑsɩ pɛlɛ nɑ pɑɑ wei ɩ́ mǝlɩ ɩ tɛ.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ Sonɑtɑŋ yɔkɑ Filiisi yoolɑɑ tǝsikile kɛ Kipeyɑ, ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ nɩɩ. Ntɛnɑ Sɑyuli tili nɑ pɑ́ hʋlɩ tutuuŋ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ tǝnɑ tɑɑ sɩ Hepǝlɑ nyǝ́mɑ ɩ́ lɩɩ yoou.
4Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ nɩɩwɑ sɩ Sɑyuli yɔkɑ Filiisi yoolɑɑ tǝsikile. Ɩlɛnɑ Filiisi nyǝ́mɑ tɑɑ kpɑɑkǝnɑ-wɛ. Ɩlɛnɑ yǝlɑɑ lɩɩ yoou nɑ pɑ́ koti Sɑyuli kiŋ kɛ Kilikɑɑ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ Filiisi nyǝ́mɑ kotɑɑ sɩ pɑ yookinɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ, nɑ pɑ yoou kɛɛkɛnɑɑ kɛ iyisi hiu nɑ nɑɑnʋwɑ (30000) nɑ pɑ kpɑɣɑnǝŋ cɑɣɑlɑɑ kɛ iyisi nɑɑtoso (6000). Pɑ yoolɑɑ kɑ wɛ pɑɣɑlɛ kɛ́ ɩsɩɩ lʋm nɔɣɔ kɑnyǝŋɑ, pɑ fɛɩ kɑlʋɣʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ polɑɑ nɑ pɑ́ pɩɩlɩ Mikimɑsɩ kɛ Pɛtɩ-Afɛŋ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɑŋɑ wɑkǝlɑɑ tǝtɔɣɔtɔɣɔ. Mpi tɔ, pɑ kolontunɑɑ tɛɛ-wɛɣɛ pɑɣɑlɛ tǝyɑmyɑm. Ɩlɛnɑ pɑ tɑɑ lɛlɑɑ ŋmɛlɩ kʋkpɑmǝŋ pɔɔŋ tɑɑ, nɑ lɛlɑɑ kɛ lɔkɔnɑɑ tɑɑ, nɑ lɛlɑɑ kɛ pulɑsɩ tɑɑ, nɑ lɛlɑɑ kɛ hɔtʋ tɑɑ.
7Ɩlɛnɑ lɛlɑɑ nɑ́ɑ́ tɛsɩ Yɑɑtɑnɩ nɑ pɑ́ polo Kɑtɩ nɑ Kɑlɑɑtɩ. Wɑɑtʋ ɩnɩ tɔ nɑ Sɑyuli nɑ́ɑ́ wɛ Kilikɑɑ, nɑ yǝlɑɑ mpɑ pɑɑ wɛ ɩ kiŋ tɔ pɑ seliɣi.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑyuli tɑŋɑ wɛɛ kɛ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ, ɩsɩɩ Sɑmiyɛɛlɩ kɑ heeluɣu-ɩ tɔ. Pɑɑ nɑ mpʋ Sɑmiyɛɛlɩ tɑ kɔɔ lɔŋ. Ɩlɛnɑ yǝlɑɑ sʋʋ yɑʋ.
9Tǝnɑɣɑlɛ Sɑyuli tɔmɑ sɩ: Ɩ́ kɔnɑ-m kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ nyɑɣɑ kɑ tǝnɑ tɔ nɑ ciikuɣu nyǝŋkɑ wontu. Ɩlɛnɑ ɩ́ lɑ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ nyɑɣɑ kɑ tǝnɑ tɔ.
10Ɩ kɔmɑ ɩsɩɩ ɩ tɛɛsǝɣɩ, ɩlɛ Sɑmiyɛɛlɩ tɑpɑɣɑlɛ. Nɑ Sɑyuli polo ɩ sǝŋʋɣʋ.
11Mpʋɣʋlɛ Sɑmiyɛɛlɩ pɔɔsɑ-ɩ sɩ: Pepeɣe n lɑpɑ ye? Ɩlɛnɑ Sɑyuli cɔ sɩ: Mɑ nɑwɑ sɩ sɑmɑɑ tɔŋɑ yɑʋ. Pǝ́cɔ́ n tɑ kɔɔ ɩsɩɩ n kɑ sɩɩwɑ tɔ. Pǝyele Filiisi nyǝ́mɑ nɑ́ sikɑ Mikimɑsɩ.
12Kɛlɛnɑ mɑ́ mɑɣɑsɩ mɑ tɑɑ sɩ, Filiisi nyǝ́mɑ kɑ tii mɑ tɔɔ kɛ Kilikɑɑ cǝnɛ, nɑ mɑ́ tɑ sǝlǝmǝtɑ Tɑcɑɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ pǝ cɑɑlɑ-m sɩ mɑ́ lɑ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ nyɑɣɑ kɑ tǝnɑ tɔ.
13Tǝnɑɣɑ Sɑmiyɛɛlɩ tɔmɑ Sɑyuli sɩ: N lɑpɑ kʋmɛlɛntʋ kɛ́. N tɑ tɔkɩ nti Tɑcɑɑ nyɑ́ Ɩsɔ sɩɩ-ŋ tɔ. Tɔfɔ, Tɑcɑɑ kɑ nyǝmɑɣɑ sɩ nyɑ́ kɑwulɑɣɑ kɑ́ wɛɛ tɑm tɔɔ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ kɛ́.
14Amɑ pǝnɛntɛ kɑ kɑɑ tɑsɑ leeluɣu. Tɑcɑɑ lǝsɑ ɩ luɣu tɛɛ nyǝŋ nɑ ɩ́ kpɑ-ɩ wulɑʋ kɛ ɩ yǝlɑɑ tɔɔ. Mpi tɔ, n tɑ tɔkɩ mpi ɩ kɑ tʋ-ŋ tɔ.
15Pǝ wɑɑlɩ kɛ Sɑmiyɛɛlɩ kʋlɑ Kilikɑɑ, nɑ ɩ́ polo Kipeyɑ kɛ Pɛncɑmɛɛ tɛtʋ tɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑyuli kɑlɑ yǝlɑɑ mpɑ pɑɑ wɛ ɩ kiŋ tɔ, nɑ pɑ́ lɩɩ yǝlɑɑ nɑsǝtoso (600).
16Ɩ nɑ ɩ pǝyɑlʋ Sonɑtɑŋ nɑ pɑ cɔlɔ yǝlɑɑ pɑɑ sikɑ Kepɑ kɛ Pɛncɑmɛɛ tɛtʋ tɑɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ Filiisi nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ siki Mikimɑsɩ.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ Filiisi yoolɑɑ mpɑ pɑ wɑkǝlǝɣɩ lɛlɑɑ wontu tɔ, pɑ lɩɩ tintikɑ tooso. Ḿpʋ́ɣʋ́ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝntɛ mǝlǝnɑ Ofǝlɑ tɔɔ kɛ́ Suwɑɑlɩ tɛtʋ tɑɑ.
18Ɩlɛnɑ nɑɑlɛ nyǝntɛ nɑ́ɑ́ mǝlǝnɑ Pɛtɩ-Holoŋ tɔɔ, nɑ tooso nyǝntɛ nɑ́ɑ́ kpɑɣɑ toŋɑ mpɑɑʋ ŋku kʋ tiiki Sʋnsʋmǝŋ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ kɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɔɔ tɔ.

19Wɑɑtʋ ɩnɩ tɔ, koolu fɛɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɛ. Mpi tɔ, Filiisi nyǝ́mɑ tɑɑ tisiɣi sɩ Hepǝlɑ nyǝ́mɑ ɩ́ lu lɑɣɑlɛɛ nɑ ŋmɑntɑɑsɩ.
20Filiisi nyǝ́mɑ tɛɣɛ pɑ pukɑɣɑ nɑ pɑ́ kpɑlǝɣɩ ɑkuŋ, nɑ pɑ cikɑnɑɑ, nɑ pɑ lɑwɑ, nɑ pɑ tɛtʋ kʋcɑsǝŋ
21kɛ wɑɑtʋ wei wontunɑɑ mpɛ pɑ lɔŋ sǝkɩ tɔ. Pɑ kpɑlɑɣɑ kɛ́ nɑ pɑ́ fɛlǝɣɩ liɣitee nyǝɣǝlʋɣʋ kʋlʋmʋɣʋ kɛ wontu sǝkpetu tɔɔ, nɑ nyǝɣǝlǝŋ nɑɑlɛɣɛ sɔsɔɔntʋ tɔɔ.
22Kʋyɑkʋ ŋku yoou tiiwɑ tɔ, Sɑyuli nɑ ɩ pǝyɑlʋ Sonɑtɑŋ pɑ tike pɑɑ wɛnnɑ yoou wontu. Pǝ kɑɑsɑ yǝlɑɑ mpɑ pɑɑ wɛ pɑ kiŋ tɔ, pɛlɛ pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ fɛɩnɑ ŋmɑntɑɑɣɑ yɑɑ lɑɣɑtɛ.
23Ḿpʋ́ɣʋ́ Filiisi yoolɑɑ polɑɑ sɩ pɑ tɑŋǝɣɩ Mikimɑsɩ mpɑɑʋ.