Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ I

Sɑmiyɛɛlɩ I 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Too ɩsɩɩ Tɑfiiti tɛmɑ Sɑyuli kɛ yɔɣɔtǝnɑʋ kɛ mpʋ tɔ, Sonɑtɑŋ luɣu sʋʋ-ɩ kɛlɛ ɩsɩɩ yem nɑ kpɛtɛ.
2Kʋyɑkʋ ŋkʋ kʋ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ Sɑyuli sɩɩ Tɑfiiti kɛ ɩ tǝyɑɣɑ tɑɑ. Tɑfiiti tɑ tɑsɑ ɩ cɑɑ tɛɣɛ mǝlʋɣʋ.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti nɑ Sonɑtɑŋ pɑ pɛɛlɑ nɔɣɔ sɩ pɑ tɑɑpɑllɛ ɩ wɛɛ tɑm tɔɔ. Mpi tɔ, Sonɑtɑŋ luɣu kɑ sʋʋ Tɑfiiti kɛ teu kɛ́.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ Sonɑtɑŋ hɑ Tɑfiiti kɛ ɩ kpɑɩ, nɑ ɩ tokonɑɑ. Nɑ ɩ́ hɑ-ɩ tɔtɔɣɔ ɩ lɑɣɑtɛ nɑ ɩ tɔɔʋ nɑ ɩ tɑmpɑlɑ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑyuli kpɑ Tɑfiiti kɛ yoolɑɑ nyʋɣʋ tʋ. Mpi tɔ, pɑɑ timpiɣi ɩ tilɑ-ɩ yoou, ɩ lɑkɩ ɑkɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ yǝlɑɑ tǝnɑ nɑ wulɑʋ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ luɣu lɑ Tɑfiiti.
6Wɑɑtʋ wei Tɑfiiti kɑ kʋwɑ Koliyɑtɩ tɔ, ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɩɩnɑ yoou, ɩlɛnɑ pɑ ɑcɑlɛɛ tǝnɑ tɑɑ ɑlɑɑ lɩɩ Sɑyuli sǝŋʋɣʋ. Ɩlɛnɑ pɑ́ mɑkɩ wontu, nɑ pɑ́ yooki yontu nɑ pɑ́ pɑɑkɩ, nɑ pɑ́ wilitiɣi.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tʋ kɑwǝyɑɣɑ sɩ: Sɑyuli kʋwɑ yǝlɑɑ iyɑɣɑ (1000) kɛ huɣule. Tɑfiiti kɛ iyisi nɑɑnʋwɑ (10000) kɛ huɣule.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ yontu ntɩ tǝ tɑ mɑɣɑ Sɑyuli nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kpɑ-ɩ sɔsɔm. Mpi pǝ tɔɔ tɔ pɑ yooki sɩ, Tɑfiiti kʋwɑ nɑ pǝ tɛɛ-ɩ. Ye mpʋ kɑwulɑɣɑ kpɑ́tʋ́ɣʋ́ tike ntɛ́ pǝ kɑɑsɑ-ɩ mʋɣʋ.
9Pǝ kpɑɣɑʋ hɑtoo kʋyɑkʋ ŋkʋ nɑ pǝ puki tɔ, Sɑyuli sʋʋ Tɑfiiti kɛlɛ ɩsɛ cɩɩlʋɣʋ.
10Tɛʋ femɑ ɩlɛ, lǝmɑɣɑsǝlɛ ɩsɑɣɑlɛ nte Tɑcɑɑ tʋ Sɑyuli tɔ, tǝ kʋlǝnɑ-ɩ kɛlɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ yɔɣɔtǝɣɩ yem yem kɛ tǝyɑɣɑ tɑɑ ɩsɩɩ kpɑŋtʋ, nɑ ɩ ŋmɑntɑɑɣɑ kɛ ɩ niŋ tɑɑ. Tɑfiiti nɑ́ mɑkɑɣɑ cǝmʋɣʋ ɩsɩɩ ɩ tɩɩ lɑkɩ-ɩ tɔ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑyuli mɑɣɑsɑ ɩ tɑɑ sɩ: Ɩsɩɩ mɑ kɑmɑ-ɩ ŋmɑntɑɑɣɑ nɑ kutuluɣu. Ɩlɛnɑ ɩ́ lɔɣɔ-ɩ-kɛɣɛ tɔm nɑɑlɛ, nɑ Tɑfiiti nɑ́ɑ́ fɛɛkɩ-kɛɣɛ mpʋ.
12Ɩlɛnɑ Sɑyuli sʋʋ Tɑfiiti kɛ nyɑmnɑʋ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ kɑ yelɑ Sɑyuli kɛ́ nɑ ɩ́ wɛɛ Tɑfiiti wɑɑlɩ.
13Ntɛnɑ Sɑyuli lǝsɩ Tɑfiiti kɛ ɩ tǝyɑɣɑ tɑɑ nɑ ɩ́ kpɑ-ɩ yoolɑɑ iyɑɣɑ (1000) nyʋɣʋ tʋ, nɑ ɩ pukinɑ-wɛɣɛ yoou.
14Nɑ Tɑcɑɑ wɛ Tɑfiiti wɑɑlɩ nɑ ɩ́ wɑɑkɩ ɩ yoou tǝnɑ tɑɑ.
15Sɑyuli nɑ́ mpʋ, ɩlɛnɑ sɔɣɔntʋ sɔɔsɩ-ɩ kpɑʋ.
16Amɑ Ɩsɛɣɛlɩ nɑ Yutɑ pǝ nyǝ́mɑ luɣu kɑ wɛ Tɑfiiti kɛ teu. Mpi tɔ, ɩnɩ ɩ kɑ kɛnɑ pɑ nyʋɣʋ tʋ, nɑ ɩ́ pukinɑ-wɛɣɛ yoou nɑ ɩ́ lɑkɩ ɑkɑ.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑyuli tɔmɑ Tɑfiiti sɩ: Ye n lɑpɑ mɑ tǝmlɛ kɛ teu nɑ kpelikpekɑ nɑ ń yooki Tɑcɑɑ yoou. Mɑɑ hɑ-ŋ mɑ pɛɛlɔ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ Melɑpɩ nɑ ń lɑ ɑlʋ. Nɑ Sɑyuli yɔɣɔtǝɣɩ ɩ tɑɑ sɩ: Tǝnɑɣɑ Filiisi nyǝ́mɑ kɑ́ kʋnɑ-ɩ. Mɑ niŋ kɑɑ kpɑ ɩ tɔɔ.
18Tǝnɑɣɑlɛ Tɑfiiti cɔwɑ sɩ: Mɑɣɑlɛ ɑwe? Nɑ mɑ cɑɑ tǝyɑɣɑ ntɛ́ ŋkɑɣɑ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ? Nɑ hɑlɩ mɑ́ɑ́ lɑkɩ wulɑʋ yǝtɩ?

19Pǝ tɑlɑ wɑɑtʋ wei sɩ Tɑfiiti kpɑkǝɣɩ Melɑpɩ, ɩlɛnɑ pɑ́ hɑ-ɩ Apɛɛlɩ-Meholɑ tʋ Atǝlǝyɛlɩ.
20Mpʋɣʋlɛ Sɑyuli pɛɛlɔ nɑɑlɛ nyǝŋ Mikɑɑlɩ luɣu sʋʋ Tɑfiiti. Ɩlɛnɑ pɑ́ tɑɣɑsɩ wulɑʋ nɑ pǝ́ mɑɣɑ-ɩ teu.
21Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ tʋ ɩ tɑɑ sɩ: Mɑ hɑɑkɩ-ɩ Mikɑɑlɩ kɛ́. Ɩ kiŋ kɛ pɩɩ kpɑnɑ-ɩ kɑtɔkɑ nyǝm, nɑ Filiisi nyǝ́mɑ hiki-ɩ nɑ pɑ́ kʋ-ɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑyuli tɑsɑ Tɑfiiti kɛ heeluɣu kɛ tɔm nɑɑlɛ nyǝm sɩ: Sɑŋɑ n kɑ́ pǝsɩ mɑ yǝtɩ.
22Nɑ ɩ́ sɔsɩ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ sɩ: Ɩ́ heeli Tɑfiiti kɛ mukɑɣɑ sɩ, wulɑʋ lɑŋlɛ hɛɛnɑ-ŋ teu kɛ́. Pǝ́cɔ́ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ luɣu sʋʋ-ŋ. Pǝ tɔɔ tɔ, kpɑɣɑ ɩ pɛɛlɔ ɩnǝɣɩ pǝnɛntɛ.
23Pɑ heelɑ Tɑfiiti kɛ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́lɛ́ ɩ tɔ sɩ: Sɩ yʋlʋ ɩ́ lɑ wulɑʋ yǝtɩ tɔ, pǝ wɛ nyʋɣʋ kɛ́. Amɑ mɑ tɑ tɑlɑ pʋlʋ, pǝ́cɔ́ mɑ kɛ kʋnyɔntʋ kɛ́.
24Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ kɛɛsɑ wulɑʋ kɛ nti Tɑfiiti cɔwɑ tɔ.
25Ntɛnɑ ɩ́ tɔ sɩ: Mpi mɑ cɑɑ sɩ Tɑfiiti ɩ́ suu mɑ pɛɛlɔ tɔɔ tɔɣɔlɛ sɩ, ɩ́ kʋ́ Filiisi nyǝ́mɑ kɛ nɩɩnʋwɑ (100). Ɩlɛnɑ ɩ́ kɔnɑ-m pɑ hǝnnɔɔsɩ, nɑ pǝ́ lɛɛtɩ mɑ kolontunɑɑ. Nɑ Sɑyuli lʋkɩ kɛlɛ sɩ ntɑnyɩ pɑ hiki Tɑfiiti nɑ tǝnɑ nɑ pɑ́ kʋ-ɩ.
26Wulɑʋ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ heelɑ Tɑfiiti kɛ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́lɛ́ ɩ tisi sɩ ɩ kɑ́ lɑ wulɑʋ yǝtɩ.
27Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti kpɑɣɑ ɩ yoolɑɑ nɑ ɩ́ polo nɑ ɩ́ kʋ Filiisi nyǝ́mɑ kɛ yǝlɑɑ ŋmʋnʋɣʋ (200), nɑ kʋyɑkʋ ŋku pɑ sɩɩwɑ tɔ kʋ tɑ tɑtɑ. Nɑ ɩ́ ponɑ pɑ hǝnnɔɔsɩ nɑ ɩ́ kɑlɑ-sɩ tǝcʋŋŋ nɑ ɩ́ cɛlɑ wulɑʋ kɛ teitei ɩsɩɩ ɩlɛ ɩ cɑɑkɑɣɑ tɔ, nɑ ɩ́ pǝsɩ ɩ yǝtɩ. Ɩlɛnɑ wulɑʋ hɑ-ɩ ɩ pɛɛlɔ Mikɑɑlɩ nɑ tǝlɑsɩ.
28Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑyuli cɛkǝnɑɑ tǝfoo sɩ Tɑcɑɑ wɛ Tɑfiiti wɑɑlɩ. Pǝ kɑɑsɩ Mikɑɑlɩ nɑ́ sɔɔlɑ-ɩ teu.
29Ɩlɛnɑ ɩ́ nyɑŋnɑ Tɑfiiti, nɑ ɩ́ pǝsɩ ɩ kolontu kɛ hɑlǝnɑ ɩ sǝm.
30Filiisi ɑwulɑɑ lɩɩkɑɣɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ kʋlɩɩʋ kɛ́, nɑ Tɑfiiti kɑ kʋkɑɣɑnɑ-wɛ nɑ pǝ́ kǝlɩ Sɑyuli yoolɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ hǝtɛ tɔŋnɑ yɑɑʋ nɑ pǝ́ puki.