Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ I

Sɑmiyɛɛlɩ I 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ kɛ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ, Filiisi nyǝ́mɑ yoonɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ, nɑ pɑ́ tɔɣɔnɩ-wɛ nɑ pɑ́ kʋ-wɛɣɛ Kilipʋwɑ pʋɣʋ tɑɑ.
2Ɩlɛnɑ pɑ́ tʋ́ Sɑyuli pɑ wɑɑlɩ nɑ pɑ́ kʋ ɩ pǝyɑlɑɑ Sonɑtɑŋ nɑ Apinɑtɑpɩ nɑ Mɑlǝkisuwɑ.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ wiisinɑ Sɑyuli nɑ pɑ́ yɑɣɑ-ɩ nyǝ́mɑ kɛ teu.
4Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ ɩ yoou wontu tɔkʋlʋ sɩ: Kpɛɛ nyɑ́ lɑɣɑtɛ nɑ ń tɛɛsɩ-m. Pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ Filiisi mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ mpɛ pɑ́ kɔɔ pɑ́ tɛɛsɩ-m nɑ pɑ́ pɑɑnɑ-m. Amɑ sɔɣɔntʋ kpɑ yoou wontu tɔkʋlʋ nɑ ɩ́ kisi. Tǝnɑɣɑlɛ Sɑyuli sikɑ ɩ lɑɣɑtɛ nɑ ɩ́ yele ɩ tɩ nɑ ɩ́ hoti tǝ tɔɔ.
5Yoou wontu tɔkʋlʋ nɑ́ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́lɛ́ ɩ́ hoti ɩ nyǝntɛ tɔɔ kɛ́ mpʋ tɔtɔ nɑ ɩ́ sɩ.
6Sɑyuli nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ tooso, nɑ ɩ yoou wontu tɔkʋlʋ, nɑ ɩ yǝlɑɑ tǝnɑ pɑ sǝpǝnɑ kʋyɑkʋ ŋkʋ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mpɑ pɑɑ wɛ Sisilee lɔɔʋ wɑɑlɩ, nɑ Yɑɑtɑnɩ pɔɣɔ wɑɑlɩ tɔ, pɑ nɩɩwɑ sɩ Sɑyuli nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ pɑ sǝpɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ yoolɑɑ seeki. Tǝnɑɣɑ pɛlɛ pɑ lɩɩ pɑ ɑcɑlɛɛ tɑɑ nɑ pɑ́ se tɔtɔ. Ɩlɛnɑ Filiisi nyǝ́mɑ polo nɑ pɑ́ cɑɣɑ tǝnɑ.
8Tɛʋ femɑ, ɩlɛnɑ Filiisi nyǝ́mɑ polo sɩ pɑ kpɑkǝɣɩ sǝtɑɑ wontu. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ mɑɣɑnɑ Sɑyuli nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ tooso pɑ sǝpɑ Kilipʋwɑ pʋɣʋ tɑɑ.
9Ɩlɛnɑ pɑ́ sɛtɩ Sɑyuli nyʋɣʋ nɑ pɑ́ wɔɣɔsɩ ɩ yoou wontu. Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ pɑ yɑsɑ tɔm kʋpɑntʋ ntǝɣɩ Filiisi nyǝ́mɑ tɛtʋ tɑɑ, nɑ pɑ tɩɩŋ kutuluŋ tɑɑ nɑ yǝlɑɑ tǝnɑ nɩɩ.
10Ɩlɛnɑ pɑ́ sɩɩ Sɑyuli wontu kɛ tʋɣʋ Asǝtɑtɩ kutuluɣu tɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ kɑmɑ Sɑyuli mɑɣɑmɑɣɑ kɛ ɩcɑtɛ nte pɑ yɑɑ sɩ Pɛtɩ-Seyɑŋ tɔ tǝ koluŋɑ tɔɔ.
11Wɑɑtʋ wei Yɑpɛɛsɩ nyǝ́mɑ nɩɩwɑ ɩsǝnɑ Filiisi nyǝ́mɑ lɑpɑ Sɑyuli tɔ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑpɑlɑɑ tɑɑ ɑpɑlɑɑ kotɑɑ, nɑ pɑ́ tɔ ɑhoo tǝnɑ nɑ pɑ́ polo Pɛtɩ-Seyɑŋ nɑ pɑ́ lǝsɩ Sɑyuli nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ, nɑ pɑ́ ponɑ-wɛɣɛ Yɑpɛɛsɩ nɑ pɑ́ wɔ-wɛɣɛ kɔkɔ.
13Ɩlɛnɑ pɑ́ lǝsɩ pɑ mʋwɑ nɑ pɑ́ pi tʋɣʋ nɑkʋlɩ kʋ tɛɛ. Ɩlɛnɑ pɑ́ hɔkɔ nɔɔsɩ kɛ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ.