Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ I

Sɑmiyɛɛlɩ I 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Filiisi nyǝ́mɑ kotɑ pɑ yoolɑɑ kɛ timpi pɑ yɑɑkɩ sɩ, Afekɑ tɔ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ koti pɑ nyǝ́mɑ kɛ Sisilee hite nɔɣɔ.
2Ɩlɛnɑ Filiisi ɑwulɑɑ nɑ yoolɑɑ nɩɩnʋwɑ (100) kpekǝle, nɑ iyɑɣɑ (1000) kpekǝle pɑ tɔ́ nɑ pɑ́ tɛɛ. Pǝ kɑɑsɑ Tɑfiiti nɑ ɩ́lɛ́ ɩ nyǝ́mɑ nɑ Akisi kɛ wɑɑlɩ.
3Ntɛnɑ Filiisi yoolɑɑ sɔsɑɑ pɔɔsɩ Akisi sɩ: Hepǝlɑ nyǝ́mɑ mpɛ pɑ cɑɑ weɣe cǝnɛ? Kɛlɛnɑ Akisi sɩ: Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ tǝmlɛ tʋ Tɑfiiti kɛ́ té. Ɩ wɛʋ mɑ kiŋ tɔ pǝ tɑɑŋɑɑ kɛ́. Pǝ́cɔ́ mɑ tɑ keesi-ɩ nɑ ɩsɑɣɑtiyɑ nɑkǝlǝɣɩ hɑlǝnɑ sɑŋɑ.
4Tǝnɑɣɑ pɑ mʋ Akisi nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ nɑ pɑ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Mǝlǝnɑ-ɩ lonte nte tǝ tɑɑ n kɑ hʋlɑ-ɩ sɩ ɩ́ cɑɣɑ tɔ. Ɩ́ tɑɑ tǝŋ tɑ́ wɑɑlɩ kɛ tǝyoole, nɑ pǝ́ kɔɔ nɑ yoou hɑŋ ɩlɛnɑ ɩ́ pǝsɩ tɑ kolontu. N tɑ nyɩ tɑɑ sɩ tɑ yǝlɑɑ pɑnɛɣɛ ɩ kɑ́ kʋ, ɩlɛnɑ pǝ́ ciiki ɩ́ nɑ ɩ cɑɑ?
5Mɑtɔŋ Tɑfiiti ɩnǝɣɩ pɑɑ yookɑɣɑnɑ yontu nɑ pɑɑlɛ sɩ: Sɑyuli kʋwɑ yǝlɑɑ iyɑɣɑ (1000) kɛ huɣule. Tɑfiiti nɑ́ɑ́ kʋ iyisi nɑɑnʋwɑ (10000) kɛ huɣule.
6Mpʋɣʋlɛ Akisi yɑɑ Tɑfiiti nɑ ɩ tɔmɩ-ɩ sɩ: Mɑ tuunɑ Tɑcɑɑ sɩ n kɛ́ tɑmpɑnɑ tǝŋlʋ kɛ́, nɑ mɑ nyɩɩlǝɣɩ sɩ mɑ́ nɑ-ŋ tǝ́ puki yoou. Mpi tɔ, hɑtoo n kɔm mɑ kiŋ nɑ pǝ́ sɩɩnɑ sɑŋɑ tɔ, mɑ tɑ nɑtɑ ɩsɑɣɑtiyɑ nɑkǝlǝɣɩ nyɑ́ kiŋ. Amɑ Filiisi ɑwulɑɑ lɛlɑɑ ɩɩ cɑɑkǝnɑ-ŋ.
7Mpʋ tɔ, mǝlɩ tǝhɛɛ, pǝ tɑɑ kɔɔ nɑ ń lɑ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ-wɛ tɔ.
8Ntɛnɑ Tɑfiiti sɩ: Tɑ cɑɑ, wulɑʋ, ɩlɛ pepeɣe mɑ lɑpɑ? Tuu mɑ kɔm nyɑ́ kiŋ cǝnɛ nɑ pǝ́ sɩɩnɑ sɑŋɑ tɔ, ɩsɑɣɑtʋ ntiɣi n nɑwɑ mɑ kiŋ nɑ pǝ fɛɩ sɩ mɑ́ nɑ-ŋ tǝ́ polo yoou?
9Mpʋɣʋlɛ Akisi sɩ: Nɑtǝlɩ tǝ fɛɩ mɑ kiŋ, hɑlɩ n tɩɩ wɛ mɑɣɑ teu kɛ́ ɩsɩɩ Ɩsɔ tillu. Amɑ ɑwulɑɑ sǝkpemɑ mpɛ pɑ tɔmnɑ sɩ pǝ fɛɩ sɩ tɑ́ nɑ-ŋ tǝ́ polo yoou.
10Mpʋ tɔ, nyɑ́ nɑ mpɑ ɩ́ lɩɩ Sɑyuli kiŋ nɑ ɩ́ kɔɔ tɔ, cele tɑnɑŋ ye pǝ nyɑɑlɑɑ ɩ́ kʋlɩ lɔŋ nɑ ɩ́ tɛɛ.
11Tɛʋ femɑ, ɩlɛnɑ Tɑfiiti-wɛ pɑ́ kʋlɩ lɔŋ nɑ pɑ́ mǝlɩ timpi pɑɑ wɛɛ tɔ. Ɩlɛnɑ Filiisi nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ polo Sisilee.