Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ I

Sɑmiyɛɛlɩ I 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti sewɑ Nɑyɔtɩ kɛ Lɑmɑ kiŋ nɑ ɩ́ polo ɩ́ mɑɣɑnɑ Sonɑtɑŋ nɑ ɩ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Mɑ lɑpɑ we? Pepeɣe mɑ wɑkǝlɑɑ? Ɩsɑɣɑtʋ ntiɣi mɑ lɑpɑ nyɑ́ cɑɑ nɑ ɩ́ pɛɛkǝɣɩ mɑ weesuɣu?
2Tǝnɑɣɑlɛ Sonɑtɑŋ cɔwɑ sɩ: Ɩsɔ ɩ́ ponɑ pooluŋ. Pɔpɔtʋ kɛ́, n kɑɑ sɩ. Mɑ cɑɑ ɩɩ lɑkɩ pʋlʋ cǝcǝkɑ nɑ ɩ́ ŋmɛsɩ-m. Ɩlɛ pǝ fɛɩ sɩ ɩ́ lɑ mpʋ nɑ mɑ́ tɑ́ nɩɩ.
3Mpʋɣʋlɛ Tɑfiiti cɔwɑ sɩ: Nyɑ́ cɑɑ cɛkǝnɑɑ sɩ n cɑɑkɩ mɑ tɔm kɛ teu. Ntɑnyɩ ɩ mɑɣɑsɑ ɩ tɑɑ kɛ́ sɩ ń tɑɑ nɩɩ-tɩ nɑ pǝ́ kɔɔ nɑ nyɑ́ lɑŋlɛ wɑkǝlɩ. Mpʋ tɔ, mɑ tuukinɑ Tɑcɑɑ nɑ nyɑ́ mɑɣɑmɑɣɑ sɩ pǝ kɑɑsɑ-m pǝcɔɣɔ nɑ mɑ́ sɩ.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ Sonɑtɑŋ tɔmɑ-ɩ sɩ: Mɑɑ lɑ-ŋ pǝ tǝnɑ mpi n sɔɔlɑɑ tɔ.
5Ntɛnɑ Tɑfiiti sɩ: Cele ntɛ́ ɩsɔtʋ kʋfɑlʋ ɑcimɑ. Pɩɩ wɛɛ sɩ mɑ nɑ wulɑʋ tǝ́ tɔɣɔnɑ. Pɑɑ nɑ mpʋ tɔ, yele mɑ kpɑ tɑɑlɛ nɑ mɑ́ ŋmɛlɩ. Hɑlǝnɑ kʋyɑkʋ tooso nyǝŋkʋ tɑɑnɑɣɑ.
6Ye nyɑ́ cɑɑ pɔɔsɑ mɑ tɔɔ, ɩlɛ n heeli-ɩ sɩ: Tɑfiiti wiinɑ-m sɩ mɑ́ yele-ɩ nɑ ɩ́ lɔɣɔ ɩ tǝɣɩ ɩ tɛ Pɛtǝlɛhɛm. Pɑ lɑkɩ ɩ tǝyɑɣɑ tɑɑ kɛ́ pǝnɑɣɑ kɔtɑɣɑ.
7Ye ɩ tɔmɑ sɩ pǝ wɛ teu, ɩlɛ nyɑ́ pǝyɑlʋ mɑ́, mɑ kɑɑ nyɑnɑ pʋlʋ tɔtɔ. Amɑ ye ɩ pɑ́ɑ́nɑ́ huuwɑ, ɩlɛ nyɩ kpɑkpɑɑ sɩ nyɑ́ cɑɑ tɛmɑ ɩ tɑɑ kɛlɛ sɩ ɩ lɑkɩ-m ɩsɑɣɑtʋ.
8Mpʋ tɔ, lɑ-m kʋpɑntʋ kɛ teitei ɩsɩɩ n kɑ sɩɩʋ nyɑ́ nɔɣɔ kɛ Tɑcɑɑ ɩsɛntɑɑ tɔ. Nɑ ye mɑ tɩɩ lɑpɑ ɩsɑɣɑtʋ nɑtǝlɩ, kʋ-m nyɑ́ mɑɣɑmɑɣɑ. Pepe tɔɔ kɛ́ n kɑ́ nɔkɩ-m nyɑ́ cɑɑ kiŋ kɛ ponɑʋ?
9Kɛlɛnɑ Sonɑtɑŋ sɩ: Mpusi ɩ́ polo pooluŋ, nɑ mpi mɑɑ nɩɩ sɩ mɑ cɑɑ lʋkɩ nyɑ́ weesuɣu lǝsʋɣʋ nɑ mɑ́ ŋmɛsɩ-ŋ tɔ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti pɔɔsɑ-ɩ sɩ: Ye nyɑ́ cɑɑ lɑŋlɛ tɑ hɛɛ ɑwe kɑ heeli-m?
11Ntɛnɑ Sonɑtɑŋ yɑɑ-ɩ sɩ: Kɔɔ nɑ tǝ́ lɩɩ nɑ tǝ́ kpɑ tɑɑlɛ. Ɩlɛnɑ pɑ nɑɑlɛ pɑ kpɑ tɑɑlɛ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ Sonɑtɑŋ tɔmɑ Tɑfiiti sɩ: Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɛlɛ mɑ ɑseetɑ tʋ. Ɩlɛ mɑɑ nɑ mɑ cɑɑ kɛ cele, yɑɑ celeŋkufe. Ye ɩ lɑŋlɛ hɛɛnɑ-ŋ nɑ mɑ́ tɑ́ tili nɑ pɑ́ heeli-ŋ,
13Tɑcɑɑ ɩ́ kʋ-m. Pɑɑ ɩ tʋ ɩ tɑɑ sɩ ɩ kɑ́ tɩɩ lɑ-ŋ ɩsɑɣɑtʋ mɑɑ heeli-ŋ. Pǝ́cɔ́ mɑɑ yele-ŋ tɔtɔ, nɑ ń tɛɛnɑ ɑlɑɑfǝyɑ. Tɑcɑɑ ɩ́ wɛɛ nyɑ́ wɑɑlɩ, ɩsɩɩ ɩ kɑ wɛʋ mɑ cɑɑ wɑɑlɩ tɔ.
14Nɑ ye mɑɑ wɛɛnɑ weesuɣu, ɩlɛ n lɑ-m kʋpɑntʋ nti Ɩsɔ lɑpɑ-ŋ tɔ nɑ pɑɑ mɑ tɩɩ sǝpɑ,
15nɑ pǝ́ kɔɔ nɑ Tɑcɑɑ kpiisi nyɑ́ kolontunɑɑ tǝnɑɣɑ kʋlʋm kʋlʋm, tɑɑ yele mɑ tǝyɑɣɑ kɛ kʋpɑntʋ lɑpʋ.
16Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, Sonɑtɑŋ nɑ Tɑfiiti pɑɑ sɩɩ nɔɣɔ kɛ́ nɑ ye Tɑfiiti nɑ ɩ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ pɑ yɔkɑ-kɛ Tɑcɑɑ kɑ́ yele nɑ ɩ kolontunɑɑ lɛɛtɩ-wɛ.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tɑsɑ tǝmɑɣɑ nɔɔsɩ sɩɩʋ. Mpi tɔ, Sonɑtɑŋ kɑ sɔɔlɑ-ɩ kɛ́ ɩsɩɩ yem nɑ kpɛtɛ.
18Nɑ Sonɑtɑŋ tɔmɩ-ɩ sɩ: Cele ntɛ́ ɩsɔtʋ kʋfɑlʋ ɑcimɑ. Pɩɩ nɑ́ sɩ n fɛɩ. Mpi tɔ, nyɑ́ tǝcɑɣɑlɛ kɑ́ wɛɛ kpɛtɛ.

19N kɑ́ polo kʋyɑkʋ tooso nyǝŋkʋ wule nɑ ń ŋmɛlɩ kɑŋmɑɑɣɑ ŋkɑ kɑ kiŋ n kɑ tɛmɑ ŋmɛlʋɣʋ tɔ.
20Mɑɑ tɔ nyǝ́mɑ tooso, nɑ pǝlɛ ntɛ́ tǝ kiŋ tɔɔ, ɩsɩɩ mɑ nɑ pʋlʋ.
21Ɩlɛnɑ mɑ́ tili ɩwɑɑsǝlɛ nɑtǝlɩ sɩ tǝ́ pɛɛkɩ-yɛ. Ye mɑ heelɑ-tɛ sɩ nyǝmɑ́ ntɛ́ mɑ tɔɔ mɑ tɔɔ cǝnɛ. Kpɑɣɑ-yɛ nɑ ń kɔnɑ. Ɩlɛ n kɔɔ, tɑɑ nyɑ́, nɑtǝlɩ tǝ fɛɩ kɛlɛ. Nɑ Ɩsɔ, mɑɑ looliɣi.
22Amɑ ye mɑ tɔmɑ ɩwɑɑsǝlɛ sɩ nyǝmɑ́ ntɛ́ nyɑ́ nɔɣɔ tɔɔ, ɩlɛ n tɛɛ. Tɑcɑɑ tɔɣɔnǝɣɩ-ŋ kɛlɛ.
23Tɑcɑɑ kɛlɛ mɑ́ nɑ-ŋ tɑ́ ɑseetɑ tʋ kɛ tɑm tɔɔ, kɛ tɔm nti tǝ yɔɣɔtɑ ɩsǝntɔ tɔ tǝ tɑɑ.
24Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti sewɑ nɑ ɩ́ ŋmɛlɩ tɑɑlɛ. Pǝ tɑlɑ ɩsɔtʋ kʋfɑlʋ ɑcimɑ tɑɑnɑɣɑ ɩlɛnɑ wulɑʋ cɑɣɑ ɩ tǝcɑɣɑlɛ kɛ koluŋɑ kite kɛ tɔɣɔʋ. Apǝnɛɛ nɑ́ cɑɣɑ ɩ kɔŋkɔŋ tɑɑ, nɑ Sonɑtɑŋ kɛ ɩsɛntɑɑ, nɑ Tɑfiiti tǝcɑɣɑlɛ kɛ kpɛtɛ.
26Wulɑʋ tɑ yɔɣɔtɩ sɩ pʋlʋɣʋ kʋyɑkʋ ŋkʋ. Mpi tɔ, ɩ hʋʋkɑɣɑ sɩ ntɑnyɩ ɩsɑɣɑtʋ nɑtǝlɩ tǝ mɑɣɑnɑ-ɩ kɛ́ nɑ ɩ kɑɑ kɔɔ ɑcimɑ.
27Tɛʋ femɑ ɩsɔtʋ kʋfɑlʋ kʋyɑkʋ nɑɑlɛ nyǝŋkʋ wule nɑ Tɑfiiti fɛɩ tɔtɔ. Ɩlɛnɑ Sɑyuli pɔɔsɩ ɩ pǝyɑlʋ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ Sesee pǝyɑlʋ ɩnɩ ɩ tɑ kɔɔ tɔɣɔʋ kɛ tete nɑ sɑŋɑ?
28Ntɛnɑ Sonɑtɑŋ sɩ: Ɩ sǝlǝmɑ-m sɩ yele-m nɑ mɑ́ polo Pɛtǝlɛhɛm.
29Mɑ tɑɑlʋ heelɑ-m sɩ mɑ nyǝ́mɑ lɑkɩ kɔtɑɣɑ kɛ tɑ tɛ. Ye n kɛ́ mɑ tɑɑpɑlʋ yele-m nɑ mɑ́ lɔɣɔ mɑ tɩ nɑ mɑ́ nɑ́ mɑ tɑɑlʋnɑɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ ɩ fɛɩ tǝtɔɣɔlɛ cǝnɛ.
30Tǝnɑɣɑlɛ Sɑyuli pɑ́ɑ́nɑ́ huuwɑ nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Alʋ tɛtɛlɑtʋ pǝyɑɣɑ nyɑ́. Mɑ tɑ nyɩ tɑɑ sɩ nyɑ́ cɑmnɑ kɛlɛ Sesee pǝyɑlʋ? Nyɑ́ nɑ nyɑ́ too mǝ fɛɛlɛ kɛ́.
31Nyɩ sɩ ye Tɑfiiti wɛnɑ ɩ weesuɣu, ɑsolɑ tɑɑ kɛ́ nyɑ́ nɑ nyɑ́ kɑwulɑɣɑ ɩ́ wɛɛ. Mpʋ tɔ, tili nɑ pɑ́ kɔnɑ-mɩ-ɩ, pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ sɩ kɛ́.
32Mpʋɣʋlɛ Sonɑtɑŋ pɔɔsɑ ɩ cɑɑ sɩ: Ɩ lɑpɑ we nɑ pɑ́ kʋɣʋ-ɩ?
33Ɩlɛnɑ Sɑyuli lɔɣɔ Sonɑtɑŋ kɛ ŋmɑntɑɑɣɑ. Tǝnɑɣɑlɛ Sonɑtɑŋ cɛkǝnɑɑ sɩ ɩ cɑɑ tɛmɑ ɩ tɑɑ sɩ ɩ kʋɣɩ Tɑfiiti.
34Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ yelɑ tɔɣɔʋ kɛ ɩsɔtʋ kʋfɑlʋ kʋyɑkʋ nɑɑlɛ nyǝŋkʋ ŋkʋ nɑ ɩ́ kʋlǝnɑ pɑ́ɑ́nɑ́. Mpi tɔ, ɩ lɑŋlɛ wɑkǝlǝnɑ Tɑfiiti kɛ sɔsɔm kɛ mpi pǝ tɔɔ ɩ cɑɑ tʋʋ-ɩ tɔɣɔ.
35Tɛʋ femɑ tɑnɑŋ, ɩlɛnɑ Sonɑtɑŋ nɑ ɩwɑɑsǝlɛ nɑtǝlɩ pɑ́ polo timpi ɩ nɑ Tɑfiiti pɑɑ yɔɣɔtɑɑ nɑ pɑ sɩɩ tɔ.
36Ɩlɛnɑ ɩ́ heeli ɩwɑɑsǝlɛ sɩ: Polo nɑ ń tɔɔsɩ nyǝmɑ́ nnɑ mɑɑ tɔ́ tɔ. Ɩwɑɑsǝlɛ tɛɛwɑ, ɩlɛnɑ Sonɑtɑŋ tɔ nyǝmɑ́ kɛ tǝ nɔɣɔ tɔɔ.
37Ɩwɑɑsǝlɛ tɔmɑ ɩsɩɩ tǝ tɑkɩ nyǝmlɛ cɔlɔ, ɩlɛnɑ Sonɑtɑŋ kpɛɛsɩ-tɛ sɩ: Ɩsɩɩ hɑtoo nyɑ́ nɔɣɔ tɔɔ kɛ́ nyǝmlɛ wɛɛ?

38Lɑ lɔŋ tɑɑ sǝŋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩwɑɑsǝlɛ tɔɔsɑ nyǝmɑ́ nɑ tǝ́ kɔnɑ.
39Sonɑtɑŋ nɑ Tɑfiiti pɑ nɑɑlɛ pɑ nyǝmnɑ mpi pǝ lɑkɩ tɔ, ɩwɑɑsǝlɛ nɑ́ tɑ́ nyɩ.
40Ɩlɛnɑ Sonɑtɑŋ cɛlɑ ɩwɑɑsǝlɛ kɛ ɩ yoou wontu sɩ tǝ́ kpeenɑ.
41Ɩwɑɑsǝlɛ tɛɛwɑ, ɩlɛnɑ Tɑfiiti lɩɩ ɩ tǝŋmɛllɛ kɛ kɑŋmɑɑɣɑ wɑɑlɩ, nɑ ɩ́ hǝntɩ Sonɑtɑŋ kɛ ɑtɛɣɛ tɔm tooso. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ kpipɑ tǝmɑ nɑ pɑ́ wii tǝkpoo, nɑ Tɑfiiti wulɑ wɔ.
42Ɩlɛnɑ Sonɑtɑŋ tɔmɩ-ɩ sɩ: Polo, Ɩsɔ ɩ́ wɛɛ nyɑ́ wɑɑlɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́ yele nɑ mɑ́ nɑ-ŋ nɑ tɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ tǝ́ tɔkɩ nɔɣɔ ŋkɑ tǝ́ sɩɩwɑ tɔɣɔ tɑm tɔɔ.