Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ I

Sɑmiyɛɛlɩ I 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑmiyɛɛlɩ tɔmɑ Sɑyuli sɩ: Mɑɣɑ Tɑcɑɑ tilɑɑ, nɑ mɑ́ kpɑ-ŋ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ wulɑʋ nɑ mɑ́ pǝlɩ-ŋ nim. Mpʋ tɔ, ke ŋkpɑŋŋ nɑ ń nɩɩ.
2Tɑcɑɑ Tomɑ tǝnɑ tʋ yɔɣɔtɑɑ sɩ ɩnɩ ɩ kɑ́ lɛɛtɩ Amɑleke nyǝ́mɑ kɛ pɑ cɑɑnɑɑ ɩsɑɣɑtʋ. Mpi tɔ, pɑɑ tǝkɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ mpɑɑʋ kɛ wɑɑtʋ wei pɛlɛ pɑ lɩɩnɑ Icipiti tɔɣɔ.
3Pǝ tɔɔ tɔ, polo nɑ ń kʋ́ Amɑleke nyǝ́mɑ nɑ ń kpiisi pɑ nyǝm tǝnɑ. Tɑɑ sɔɔ pɑ pʋlʋpʋ cǝcǝkɑ. Pɑɑ ɑpɑlɑɑ, pɑɑ ɑlɑɑ, pɑɑ piyɑ, nɑ ɑhʋlʋmnɑɑ nɑ tɔlɑ tǝnɑ.
4Mpʋɣʋlɛ Sɑyuli kotɑ ɩ yǝlɑɑ nɑ ɩ́ kɑlɑ-wɛɣɛ Telɑyim. Ɩlɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ yoolɑɑ nɔɔhɛɛ tɔntɑɑ lɩɩ yǝlɑɑ iyisi ŋmʋnʋɣʋ (200000) nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ kɛ iyisi nɑɑnʋwɑ (10000).
5Ɩlɛnɑ pɑ́ polo Amɑleke nyǝ́mɑ ɩcɑtɛ nɑ pɑ́ pɑpɩ-wɛɣɛ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tilɑɑ nɑ pɑ́ heeli Keni nyǝ́mɑ sɩ pɑ́ lɩɩ Amɑleke nyǝ́mɑ tɛ. Pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ pɑ́ kʋ nɑ pɑ́ kpɛŋnɑ-wɛ. Mpi tɔ, pɑ cɑɑnɑɑ nyʋɣʋ kɑ tenɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ wɑɑtʋ wei pɛlɛ pɑ lɩɩnɑ Icipiti tɔɣɔ. Ɩlɛnɑ Keni nyǝ́mɑ lɩɩ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑyuli yoonɑ Amɑleke nyǝ́mɑ kɛ pǝ kpɑɣɑʋ Hɑfilɑ tɔ, nɑ pǝ́ polo Suuu kɛ Icipiti ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ.
8Ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑ pɑ wulɑʋ Akɑkɩ nɑ ɩ ɩsɛ nɑ ɩ́ kʋ yǝlɑɑ tǝnɑ tǝcɑɣɑcɑɣɑ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑyuli nɑ ɩ yoolɑɑ pɑ yelɑ wulɑʋ nɑ ɩ ɩsɛ, nɑ tɔlɑ kʋpɑmpɑnɑ, nɑ wontu kʋpɑntʋnɑɑ. Amɑ mpi pǝ tɑɑ fɛɩ teu nɑ tɔlɑ ɑcɑmisi tike kɛ pɑ kʋwɑ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ Sɑmiyɛɛlɩ sɩ:
11Mɑ lɑŋlɛ wɑkǝlǝnɑ Sɑyuli kɑwulɑɣɑ kpɑʋ kɛ́. Mpi tɔ, ɩ lɔ-m nɑ ɩ́ kisi mɑ tɔm kɛ tɔkʋɣʋ. Kɛlɛnɑ Sɑmiyɛɛlɩ lɑŋlɛ wɑkǝlɩ tǝtɔɣɔtɔɣɔ, nɑ ɩ́ wiinɑ Tɑcɑɑ kɛ ɑhoo tǝnɑ.
12Tɛʋ femɑ tɑnɑŋ, ɩlɛnɑ Sɑmiyɛɛlɩ kʋlɩ sɩ ɩ puki Sɑyuli kɛ sǝŋʋɣʋ. Ntɛnɑ pɑ́ heelɩ-ɩ sɩ: Sɑyuli polɑ Kɑmɛɛlɩ nɑ ɩ́ ŋmɑ ɑkele nɔɣɔlʋ sɩ pǝ́ tɔɔsǝɣɩ-ɩ ɩ ɑkɑɩtʋ tɔɔ. Pǝ wɑɑlɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ tɛɛnɑ Kilikɑɑ.
13Sɑmiyɛɛlɩ tǝŋɑ ɩ wɑɑlɩ kɛ́ tǝnɑ, ɩlɛnɑ Sɑyuli sɛɛ-ɩ sɩ: Tɑcɑɑ ɩ́ koolɩ-ŋ kʋpɑntʋ. Nɑ ɩ́ tɑsɑ sɩ: Mɑ lɑpɑ teitei kɛ́ ɩsɩɩ Ɩsɔ kɑ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ.
14Mpʋɣʋlɛ Sɑmiyɛɛlɩ pɔɔsɑ-ɩ sɩ: Nɑ nɑɑŋ nɑ heeŋ wulɑ nnɑ mɑ nɩɩkɩ ɩsǝntɔ tɔ, leɣe ɑlɛ ɑ lɩɩnɑɑ?
15Ntɛnɑ Sɑyuli sɩ: Yǝlɑɑ tɔɔsǝnɑ Amɑleke nyǝ́mɑ tɔlɑ kʋpɑnɑ tɑɑ sɩ pɑ lɑkɩ nyɑ́ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɛ kʋcɔɔʋ. Pǝ kɑɑsɑ mpi tɔ, tǝ kpiisɑ pǝlɛ pǝ tǝnɑ.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑmiyɛɛlɩ tɔmɑ sɩ: Su, nɑ mɑ heeli-ŋ nti Tɑcɑɑ heelɑ-m ɑhoo ɑnɛ tɔ. Ɩlɛnɑ Sɑyuli sɩ: Yɔɣɔtɩ.
17Mpʋɣʋlɛ Sɑmiyɛɛlɩ sɩ: Pɑɑ nɑ n kɑ nyǝnɑɣɑ nyɑ́ tǝɣɩ pǝyɑɣɑ tɔ, Tɑcɑɑ lǝsɑ-ŋ nɑ ɩ́ kpɑ-ŋ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ wulɑʋ nɑ ɩ́ pǝlɩ-ŋ nim.
18Tɑcɑɑ tɔmnɑ-ŋ sɩ, ń polo nɑ ń yoonɑ Amɑleke ɑsɑɣɑɑ mpɛ, nɑ ń kpiisi-wɛ.

19Ɩlɛ pepe tɔɔ kɛ́ n tɑ nɩɩnɑ ɩ nɔɣɔ, nɑ ń kpɑɣɑ pɑ wontunɑɑ tǝkɛʋ nɑ ń pǝsɩ ɩsɑɣɑʋ kɛ ɩ ɩsɛntɑɑ?
20Ntɛnɑ Sɑyuli cɔ sɩ: Mɑ nɩɩnɑ ɩ nɔɣɔ kɛ teu kɛ, nɑ mɑ́ yoonɑ Amɑleke nyǝ́mɑ ɩsɩɩ ɩ kɑ yɔɣɔtɑɑ tɔ. Mɑ kpiisɑ-wɛ nɑ mɑ́ kɔnɑ pɑ wulɑʋ nɑ ɩ́ ɩsɛ.
21Amɑ yǝlɑɑ tɔɔsǝnɑ pɑ tɔlɑ tɑɑ kɛ́ kʋpɑnɑ sɩ, pɑ lɑkɩ Tɑcɑɑ nyɑ́ Ɩsɔ kɛ́ kɔtɑɣɑ kɛ Kilikɑɑ.
22Ntɛnɑ Sɑmiyɛɛlɩ sɩ: Tɑcɑɑ tɑ sɔɔlɩ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ nyɑɣɑ sɩ tǝnɑ tɔ ɩsɩɩ ɩ sɔɔlʋɣʋ sɩ yʋlʋ ɩ́ nɩɩnɑ-ɩ tɔ se. Ɩ tɔm nɩɩnɑʋ kǝlɑ-ɩ teu kɛ ɩwɑɑŋ kʋpɑŋ kɔtɑsɩ lɑpʋ.
23Mpi tɔ, kpɛɛnɑʋ kɛ́ Ɩsɔ kɛ́ ɩsɑɣɑtʋ kɛ teitei kɛ́ ɩsɩɩ tɩɩtʋ. Ɩ nyǝnǝɣɩ kɑŋkɑntɛ kɛ teitei ɩsɩɩ tɩɩŋ lɑɑʋ. Timpi nyɑ́ lɔ Ɩsɔ Tɔm tɔ, ɩ́lɛ́ ɩ kɑ lɔ-ŋ tɔtɔɣɔ nɑ ń lɑŋ kɑwulɑɣɑ.
24Mpʋɣʋlɛ Sɑyuli cɔwɑ sɩ: Tɑmpɑnɑ mɑ wɑkǝlǝnɑ Ɩsɔ. Mpi tɔ, mɑ wɑkǝlɑ nti ɩ tʋ-m tɔ. Pǝ́cɔ́ mɑ tɑ nɩɩnɑ nyɑ́ tɔm. Ɩlɛ yǝlɑɑ kɛ mɑ sewɑ nɑ mɑ́ nɩɩnɑ-wɛ.
25Hɑɩ, pǝnɛntɛ mɑ wiinɑ-ŋ sɩ ń tɑɣɑnɩ mɑ ɩsɑɣɑtʋ nɑ ń mǝlɩ nɑ mɑ́ hǝntɩ Tɑcɑɑ kɛ ɑtɛ.
26Ntɛnɑ Sɑmiyɛɛlɩ sɩ: Mɑɑ mǝlǝɣɩ. Mpi tɔ, ń lɔ Tɑcɑɑ tɔm. Ɩ́lɛ́ ɩ lɔ nyɑɣɑ, n tɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ tɔtɔ.
27Sɑmiyɛɛlɩ hɑ siɣile sɩ ɩ tɛɛkɩ, ɩlɛnɑ Sɑyuli kpɑ ɩ cɑpɑ ntompǝle nɑ tǝ́ cɛ.
28Kɛlɛnɑ Sɑmiyɛɛlɩ sɩ: Aŋhɑ, ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ lɑpɑ nyɑ́ kɑwulɑɣɑ kɛ sɑŋɑ, nɑ ɩ́ hɑ wei ɩ kǝlɑ-ŋ teu tɔ.
29Tɑcɑɑ kɛlɛ Ɩsɛɣɛlɩ toŋ. Ɩ tɑ kɛ yʋlʋ sɩ ɩ looliɣi, yɑɑ ɩ lɑɣɑsǝɣɩ.
30Ntɛnɑ Sɑyuli tɑsɑ sɩ: Mɑ wɑkǝlɑɑ yɑɑ, ɩlɛ hɑɩ, mɑ wiikinɑ-ŋ sɩ ń kʋsɩ mɑ nyʋɣʋ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ pɑ sɔsɑɑ pɑ ɩsɛntɑɑ. Hɑɩ, mǝlɩ nɑ mɑ́ hǝntɩ nyɑ́ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɛ ɑtɛ.
31Mpʋɣʋlɛ Sɑmiyɛɛlɩ mǝlɑɑ nɑ Sɑyuli hǝntɩ Tɑcɑɑ kɛ ɑtɛ.
32Ɩlɛnɑ Sɑmiyɛɛlɩ tɔ sɩ: Ɩ́ kɔnɑ-m Amɑleke nyǝ́mɑ wulɑʋ Akɑkɩ. Akɑkɩ tɔŋnɑ pote nɑ lɑŋhʋlʋmlɛ, nɑ ɩ́ mɑɣɑsǝɣɩ ɩ tɑɑ sɩ: Pɔpɔtʋ fɛɩ leleŋ, sǝm sɔɣɔntʋ yɑwɑ.
33Mpʋɣʋlɛ Sɑmiyɛɛlɩ tɔmɑ sɩ: Ɩsɩɩ nyɑ́ lɑɣɑtɛ pɛm ɑlɑɑ kɛ piyɑ tɔ. Mpʋ ɩnɩ tɔtɔɣɔ nyɑ́ too kɑ́ lɑŋ pǝyɑɣɑ kɛ ɑlɑɑ tɑɑ. Ɩlɛnɑ Sɑmiyɛɛlɩ sɛtɩ-ɩ tǝpʋtʋpʋtʋ kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ ɩsɛntɑɑ kɛ́ Kilikɑɑ.
34Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑmiyɛɛlɩ mǝlɑ ɩ tɛɣɛ Lɑmɑ, nɑ Sɑyuli nɑ́ɑ́ kpe Kipeyɑ.
35Sɑmiyɛɛlɩ nɑ ɩ sǝm ɩ tɑ tɑsɑ mǝlʋɣʋ sɩ ɩ nɑɑkɩ Sɑyuli. Mpi tɔ, ɩ wiikɑɣɑ ɩ tɔɔ kɛ́ timpi Tɑcɑɑ lɑŋlɛ wɑkǝlǝnɑ ɩ kɑwulɑɣɑ kpɑʋ tɔɣɔ.