Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ I

Sɑmiyɛɛlɩ I 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɩsɔtʋnɑɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ kɛ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ cɑɣɑ Filiisi nyǝ́mɑ tɛtʋ tɑɑ.
2Ɩlɛnɑ pɑ́ yɑɑ pɑ kɔtǝlɑɑ, nɑ pɑ nɑlɑɑ nɑ pɑ́ pɔɔsɩ-wɛ sɩ: Ɩsǝnɑɣɑ tɩɩ lɑnɑ Tɑcɑɑ ɑtɑkɑɑ? Pepeɣe tɩɩ kpeennɑ-ɩ?
3Ntɛnɑ pɑ kɔtǝlɑɑ nɑ pɑ nɑlɑɑ tɔ sɩ: Ye ɩ́ mǝlǝɣǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ, ɩ́ tɑɑ mǝŋnɑ-ɩ kpɛtɛ. Amɑ ɩ́ hɑ Ɩsɔ kɛ́ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kʋcɔɔʋ. Ɩlɛ wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ ɩ́ kɑ́ nyɩ mpi pǝ tɔɔ ɩ tɑ kʋsǝtɑ ɩ niŋ kɛ mǝ tɔɔ tɔ, nɑ ɩ́ wɑɑsɩ-mɛ.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ Filiisi nyǝ́mɑ pɔɔsɑɑ sɩ: Pepenɑɑ kɛ tɩɩ hɑ-ɩ? Ɩlɛnɑ pɑ kɔtǝlɑɑ nɑ nɑlɑɑ sɩ: Wʋlɑ pɑɣɑ kɑkpɑsɩ, nɑ wʋlɑ mpiyɑɑ kɑkpɑsɩ nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ Filiisi ɑwulɑɑ kɑkpɑsɩ. Mpi tɔ, kʋtɔŋ kʋlʋmʋɣʋ kpɑnɑ mǝ nɑ mǝ ɑwulɑɑ.
5Pǝ wɛɛ sɩ, ɩ́ lɑ cɑlǝmpɑɣɑ lɛɛsǝŋ, nɑ mpiyɑɑ mpɑ pɑ tɔkɩ mǝ tɑwɑ tɔ pɑ lɛɛsǝŋ, nɑ pǝ́ nɑ́ sɩ ɩ́ cɛkǝnɑ Ɩsɔ toŋ. Ntɑnyɩ ɩ kɑɑ tɑsɑ mǝ nɑ mǝ tɩɩŋ nɑ mǝ tɛtʋ kɛ niŋ tʋɣʋ.
6Pepe tɔɔ kɛ́ mǝ́ cɑɑ sɩ ɩ́ lɑ kɑŋkɑnɑ, ɩsɩɩ Icipiti wulɑʋ nɑ Icipiti nyǝ́mɑ pɑɑ lɑpʋ tɔ? Tɑcɑɑ tʋ-wɛɣɛ wɑhɑlɑ kɛ́. Hɑlǝnɑ pɑ́ yele Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ tɛɛ.
7Tɔʋ, pǝnɛntɛ ɩ́ sɑɑkɩ kɛɛkɛ kʋfɑlʋ, nɑ ɩ́ cɑɑ nɑɑŋ totonɑɑ nɑɑlɛ wei ɩ wɛnɑ piyɑ tɔ. Pǝ́ wɛɛ nɑɑŋ wei pɑ tɑ hɑlǝnɑ tɔ. Ɩ́ tʋ-ɩ kɛɛkɛ ɩnɩ, nɑ ɩ́ kpeenɑ ɩ nɑwee kɛ tǝyɑɣɑ.
8Ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑɣɑ Tɑcɑɑ ɑtɑkɑɑ nɑ ɩ́ tʋ kɛɛkɛ tɑɑ. Ɩlɛnɑ pǝ́ kɑɑsɩ nɑ ɩ́ tʋ ɑtɑkiyɑ nɑkǝlɩ kɑ tɑɑ kɛ́ wontunɑɑ mpɑ ɩ́ lɑpɑ sɩ ɩ́ lɑkɩ Ɩsɔ kɛ́ kʋcɔɔʋ kɛ mǝ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ sɩɩ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kɔŋkɔŋ tɑɑ, nɑ ɩ́ yele nɑɑŋ nɑ ɩ́ tɛɛ.
9Ɩlɛnɑ ɩ́ nyǝnǝɣǝnɑ-ɩ, ye ɩ kpɑɣɑ toŋɑ mpɑɑʋ nɑ Pɛtɩ-Sɛmɛsɩ tɔɔ, ɩlɛ Tɑcɑɑ lɑpǝnɑ ntɛɣɛ-tʋɣʋ ɩsɑɣɑtʋ ntɩ. Ye pǝ tɑɣɑ mpʋ, ɩlɛ tǝ nyǝmɑɣɑlɛ sɩ pǝ mɑɣɑnɑ-tʋɣʋ yem kɛlɛ, pǝ tɑɣɑ Ɩsɔ lɑpǝnɑ.
10Mpʋɣʋlɛ pɑ cɑɑ nɑɑŋ totonɑɑ nɑ pɑ́ tʋ kɛɛkɛ. Ɩlɛnɑ pɑ́ tǝkɩ ɩ nɑwee kɛ tǝyɑɣɑ.
11Ɩlɛnɑ pɑ́ tʋ́ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kɛ kɛɛkɛ tɑɑ, nɑ pɑ́ tʋ́ ɑtɑkiyɑ tɑɑ kɛ́ wʋlɑ mpiyɑɑ, nɑ pǝ pɑɣɑ, nɑ pɑ́ sɩɩ ɑtɑkɑɑ kɔŋkɔŋ tɑɑ.
12Tǝnɑɣɑlɛ nɑɑŋ kpɑɣɑ Pɛtɩ-Sɛmɛsɩ mpɑɑʋ kɛ kpɑkpɑɑ, nɑ ɩ́ tɔŋ nɑ ɩ́ wiiki ɩ tɑ hɛlǝnɑ ntɔɣɔŋ yɑɑ mpǝtǝŋ. Ɩlɛnɑ Filiisi ɑwulɑɑ tǝŋ ɩ wɑɑlɩ hɑlǝnɑ Pɛtɩ-Sɛmɛsɩ toŋɑ.
13Pɛtɩ-Sɛmɛsɩ nyǝ́mɑ kɑ wɛ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ nɑ pɑ́ kʋŋ. Pɑ loosɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ, ɩlɛnɑ pɑ lɑŋɑ hʋlʋmɩ.
14Kɛɛkɛ tɑlɑ Yosuwee hɑlǝm kɛ Pɛtɩ-Sɛmɛsɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ sǝŋ kʋkpɑmʋɣʋ nɑkʋlɩ kʋ kiŋ kɛ tǝnɑ. Ɩlɛnɑ Lefii nyǝ́mɑ tisi Tɑcɑɑ ɑtɑkɑɑ nɑ ɑtɑkiyɑ ŋkɑ kɑ tɑɑ kɑ wɛ wʋlɑ wontu tɔ, nɑ pɑ́ sɩɩ pǝ tǝnɑɣɑ kʋkpɑmʋɣʋ ŋkʋ kʋ tɔɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ fɑɣɑ kɛɛkɛ kpɑtǝŋ nɑ pɑ́ lɑ́ Tɑcɑɑ kɛ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ nyɑɣɑ kɑ tǝnɑ tɔ nɑ nɑɑŋ ɩnɩ. Ɩlɛnɑ Pɛtɩ-Sɛmɛsɩ nyǝ́mɑ lɑ Tɑcɑɑ kɛ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ nyɑɣɑ kɑ tǝnɑ tɔ nɑ kɔtɑsɩ lɛnsɩ.
16Filiisi ɑwulɑɑ kɑkpɑsɩ nɑ́ mpʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ mǝlɩ Ɩkoloŋ kɛ kʋyɑkʋ ŋkʋ kʋ mɑɣɑmɑɣɑ.
17Wʋlɑ pɑɣɑ kɑkpɑsɩ kɛ pɑ hɑ Tɑcɑɑ kɛ kʋcɔɔʋ kɛ pɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ, nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ pɑ ɑcɑlɛɛ nyʋɣʋ. Pɑɑ koloŋɑ ɑcɑlɛɛ, pɑɑ nnɑ ɑ fɛɩnɑ koloosi tɔ. Asǝtɔtɩ kɛ kʋlʋmtǝlɛ, nɑ Kɑsɑ kɛ kʋlʋmtǝlɛ, nɑ Asǝkɑlɔŋ kɛ kʋlʋmtǝlɛ, nɑ Kɑtɩ kɛ kʋlʋmtǝlɛ, nɑ Ɩkoloŋ kɛ kʋlʋmtǝlɛ. Kʋkpɑmʋɣʋ ŋku kʋ tɔɔ pɑ sɩɩ Tɑcɑɑ ɑtɑkɑɑ kɛ mpʋ tɔɣɔlɛ pǝ tǝnɑ mpi pǝ lɑpɑ tɔ pǝ ɑseetɑ tʋ. Kʋ wɛ Yosuwee hɑlǝm tɑɑ kɛ́ hɑlǝnɑ sɑŋɑ kɛ Pɛtɩ-Sɛmɛsɩ.
19Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ kʋwɑ Pɛtɩ-Sɛmɛsɩ nyǝ́mɑ kɛ yǝlɑɑ nɩɩtoso nɑ nɑɑnʋwɑ. Mpi pǝ tɔɔ tɔ, pɑ nyǝnɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ tɑɑ. Ɩlɛnɑ pǝ́ wɑkǝlɩ ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ lɑŋɑ kɛ sɔsɔm, nɑ pɑ́ cɑɣɑ lǝyɑɣɑ.
20Tǝnɑɣɑlɛ Pɛtɩ-Sɛmɛsɩ nyǝ́mɑ tɔmɑ sɩ: Awe pǝsǝɣǝnɑ nɑ ɩ́ sǝŋ Tɑcɑɑ Ɩsɔ nɑŋŋtʋ ɩnɩ ɩsɛntɑɑ? Leɣe tɩɩ ponɑ ɑtɑkɑɑ ɩnɩ nɑ ɩ́ hɑtǝlǝnɑ-tʋ?

21Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tilɑɑ nɑ pɑ́ heeli Kiliyɑtɩ-Yeyɑlim nyǝ́mɑ sɩ: Filiisi nyǝ́mɑ kɔnɑ Tɑcɑɑ ɑtɑkɑɑ. Ɩ́ kɔɔ nɑ ɩ́ kpɑɣɑ-ɩ nɑ ɩ́ ponɑ mǝ tɛ.