Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ I

Sɑmiyɛɛlɩ I 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nɑ ɩ́ tɛlǝsǝɣɩ-tǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ nɩɩkǝnɑ-ɩ. Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ kɛ́ Filiisi nyǝ́mɑ kotɑɑ sɩ, pɑ yookinɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ pɩɩlɩ Afekɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ́ lɩɩwɑ nɑ pɑ́ pɩɩlɩ Ɩpene-Ɩsɛɛ.
2Tǝnɑɣɑ Filiisi nyǝ́mɑ kʋlɑ pɑ tɔɔ nɑ pɑ́ yoo nɑ pɑ́ kǝlɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ, nɑ pɑ́ kʋ-wɛ ɩsɩɩ yǝlɑɑ iyisi liɣiti (4000).
3Ɩlɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mǝlɩ pɑ tǝsikile nɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ tɔ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ yelɑɑ nɑ Filiisi nyǝ́mɑ kʋ-tʋɣʋ sɑŋɑ? Tǝ́ polo tǝ́ kɔnɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ nɑ Tɑcɑɑ wɛɛ tɑ wɑɑlɩ, nɑ ɩ́ wɑɑsɩ-tʋɣʋ tɑ kolontunɑɑ niŋ tɑɑ.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tilɑ Silo nɑ pɑ́ kɔnɑ Tɑcɑɑ Tomɑ tǝnɑ tʋ ɑtɑkɑɑ wei ɩ tɔɔ Ɩsɔ wɛ ɩŋmɛlɑʋ kɛ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ nɑɑlɛ hɛkʋ tɑɑ tɔ. Ilii pǝyɑlɑɑ nɑɑlɛ, Hofini nɑ Pɛnhɑsɩ pɑ kɔnnɑ ɑtɑkɑɑ ɩnɩ.
5Wɑɑtʋ wei pɑ sʋsɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kɛ tǝsikile, ɩlɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ yɑɣɑ lɑŋhʋlʋmlɛ ɑpɑlʋkɑkiisɑsɩ, hɑlǝnɑ tɛtʋ sele.
6Filiisi nyǝ́mɑ nɩɩ pɑ kɑkiisɑsɩ nsɩ sɩ tɑŋ, ɩlɛnɑ pɑ́ tɔ sɩ: Hepǝlɑ nyǝ́mɑ tǝsikile tɑɑ kɑkiisɑsɩ nsɩ sɩ hʋwɛɛ suwe? Filiisi nyǝ́mɑ nɩɩwɑ sɩ Tɑcɑɑ ɑtɑkɑɑ kɛ́ pɑ kɔnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝsikile.
7Ɩlɛnɑ sɔɣɔntʋ kpɑ-wɛ nɑ pɑ́ tɔ sɩ: Pɑ Ɩsɔ kɔmnɑ pɑ tǝsikile. Ye mpʋ tɑ́ tɔm tɛmɑɣɑ. Too tɔ, yɑɑsi ɩnɛ ɩ tɑkɑ tɑ lɑtɑ.
8Awe kɑ yɑ-tʋɣʋ tɩɩŋ sɔsɔɔŋ ɩnɛ ɩ niŋ tɑɑ? Pɑ tɩɩŋ ɩnɩ ɩ kʋnɑ Icipiti nyǝ́mɑ tǝsɔɣɔsɔɣɔ kɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ.
9Filiisi nyǝ́mɑ mɛ, ɩ́ nyɔɔ toŋ nɑ ɩ́ lɑ ɑpɑlɑɑ. Pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ Hepǝlɑ nyǝ́mɑ ŋmɑkǝlɩ-mɛ ɩsɩɩ tɩɩ lɑpʋ-wɛ tɔ. Ɩ́ lɑ ɑpɑlɑɑ nɑ ɩ́ yoo.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ kʋlɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔɔ nɑ pɑ́ kǝlɩ-wɛ. Nɑ pɑɑ wei ɩ́ se nɑ ɩ́ kpe ɩ tɛ. Pɑ kǝlɑ-wɛɣɛ tǝnɑŋnɑŋ, nɑ pɑ́ hɛɛlɩ pɑ tɑɑ yoolɑɑ kɛ yǝlɑɑ iyisi hiu nɑ nɑɑnʋwɑ (30000).
11Nɑ pɑ́ lɛɛkɩ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ, nɑ pɑ́ kʋ Ilii pǝyɑlɑɑ nɑɑlɛ Hofini nɑ Pɛnhɑsɩ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ Pɛncɑmɛɛ tʋ nɔɣɔlʋ ɩ lɩɩ tǝyoole kɛ kʋyɑkʋ ŋkʋ, nɑ ɩ́ se nɑ ɩ́ polo Silo nɑ lɑŋwɑkǝllɛ nɑ ɩ́ cǝlɑ ɩ wontu, nɑ ɩ́ pǝlɑ ɩ nyʋɣʋ tɑɑ kɛ́ tɛtʋ.
13Wɑɑtʋ ɩnɩ tɔ nɑ Ilii cɑɣɑ kpelɑɣɑ tɔɔ, nɑ ɩ́ tɑŋɑɑ nɑ ɩ́ nǝɣǝsǝɣɩ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ tɔm. Ɩlɛ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ tɑnɑ tɔm ntǝɣǝlɛ nɑ ɩcɑtɛ tǝnɑ mɑ kɑpusi.
14Ilii nɩɩ kɑpusi nsɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ pɔɔsɩ sɩ: Pepe kɔkɔtɛ ntɛ́ mpʋ? Ɩlɛnɑ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ́ kpɑɣɑ ɑsewɑ nɑ ɩ́ polo ɩ́ heeli-ɩ tɔm ntɩ.
15Wɑɑtʋ ɩnɩ Ilii pɩɩsɩ kɑ wɛ pǝlefɛɩ nɩɩnʋwɑ kɛ́. Nɑ ɩ ɩsɛ nyǝnǝɣɩ yem tǝhelele, ɑɑ nɑɑkɩ teu.
16Mpʋɣʋlɛ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ heelɑ Ilii sɩ: Tǝyoole kɛ mɑ sewɑ nɑ mɑ́ kɔɔ sɑŋɑ. Ntɛnɑ Ilii sɩ: Pepe lɑpɑ mɑ pǝyɑlʋ?
17Ntɛnɑ ɑpɑlʋ ɩnɩ sɩ: Filiisi nyǝ́mɑ hɛɛlɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ sɔsɔm nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ se. Hɑlɩ nyɑ́ pǝyɑlɑɑ nɑɑlɛ Hofini nɑ Pɛnhɑsɩ pɑ sǝpɑ. Pǝyele pɑ lɛɛkɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ.
18Mpi sɩ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ kɑ kɛɛsǝɣɩ-ɩ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ tɔm, ɩlɛ Ilii pǝsɑ nyɑɣɑɩ kɛlɛ nɑ kpelɑɣɑ kɛ nɔnɔɣɔ tǝnɑ, nɑ ɩ luɣu pɛlɩ nɑ ɩ́ sɩ. Mpi tɔ, ɩ kɑ kpɑtǝlɑɑ kɛ́ nɑ ɩ́ yɑsǝlɑɑ. Pɩɩsɩ nɩɩlɛ tǝcu kɛ ɩ pɑɑsǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ.

19Ilii pǝyɑlʋ Pɛnhɑsɩ ɑlʋ kɑ wɛ hɔɣɔ kɛ́, nɑ ɩ́ pɩɩwɑ tǝtoɣotoɣo. Wɑɑtʋ wei ɩ nɩɩwɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ lɛɛkʋɣʋ tɔm, nɑ ɩ pɑŋ nɑ ɩ pɑɑlʋ pɑ sǝm, ɩlɛnɑ lʋlʋɣʋ wʋsɑsɩ tuti-ɩ kpɑkpɑɑ nɑ ɩ́ sopi nɑ ɩ́ lʋlɩ.
20Ɩ cɑɑkɑɣɑ tɔnʋɣʋ kpisuɣu ɩlɛnɑ ɩ kiŋ ɑlɑɑ tɔmɩ-ɩ sɩ: Tɔkɩ nyɑ́ tɩ, ɑpɑlʋpu kɛ n lʋlɑɑ. Amɑ ɑlʋ tɑ cɔ, pǝcɔ ɩ tɑ tɩɩ pɑɑsǝnɑ.
21Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ hɑ-kɛɣɛ hǝtɛ sɩ: Ɩkɑpɔtɩ. Hǝtɛ ntɛ tǝ hʋwɛɛ ntɛ sɩ: Ɩsɔ teu kʋlɑ Ɩsɛɣɛlɩ. Mpi tɔ, pɑ lɛɛkɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ, pǝ́cɔ́ ɩ pɑŋ nɑ ɩ pɑɑlʋ pɑ sǝpɑ.
22Mpʋɣʋlɛ sɩ: Pɑ lɛɛkɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ tɔ Ɩsɔ teu kʋlɑ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ kɛ́.