Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Sɑmuɛli I

Sɑmuɛli I 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yenibɑn biruwɑ Sifuɡibu bɑ dɑ Gibeɑɔ bɑ Sɔɔlu sɔ̃ɔwɑ bɑ nɛɛ, Dɑfidi u wɑ̃ɑ u kukuɑ Hɑkilɑn ɡuurɔ ɡbɑburu mi ɡɑ̃ɑnu ku rɑ kpin deedeeru.
2Mɑ Sɔɔlu u seewɑ u dɑ ɡbɑburu mi, kɑ tɑbu durɔ dɑmɡibu nɔrɔbun subɑ itɑ (3.000) u kɑ Dɑfidi kɑsu.
3Ye u turɑ mi, yerɑ u win sɑnsɑni ɡirɑ Hɑkilɑn ɡuurɔ, swɑɑn bɔkuɔ. N deemɑ Dɑfidin tii u wɑ̃ɑ ɡbɑburu mi.
4Ye u nuɑ Sɔɔlu u nùn kɑsu mɛ, yerɑ u tɔmbu ɡɔrɑ bu dɑ bu mɛɛri ù n tunumɑ. Mɑ tɔn be, bɑ dɑ. Yen biru bɑ ɡɔsirɑmɑ bɑ nɛɛ, Sɔɔlu u wɑ̃ɑ mi kɑm kɑm.
5Yerɑ Dɑfidin tii u seewɑ u nɑ mi Sɔɔlu u win sɑnsɑni ɡire. U wɑ mi Sɔɔlu kɑ win tɑbu sunɔ Abinɛɛ, Nɛrin bii, bɑ rɑ kpunɛ. Sɔɔlu u rɑ kpunɛwɑ sɑnsɑnin suunu sɔɔ kpɑ tɑbu kowo be bɑ tie bɑ n kpĩ bɑ n kɑ nùn sikerenɛ.
6Mɑ Dɑfidi u nɑ u Akimɛlɛki Hɛti kɑ Abisɑi bikiɑ u nɛɛ, bɛɛn wɑrɑ koo kɑ mɑn dɑ Sɔɔlun sɑnsɑniɔ. Mɑ Abisɑi u nɛɛ, kon kɑ nun dɑ. N deemɑ Abisɑi wi, u sɑ̃ɑwɑ Yoɑbun mɔɔ. Ben mɛron yĩsirɑ Seruyɑ.
7Yerɑ Dɑfidi kɑ Abisɑi wi, bɑ seewɑ wɔ̃kuru bɑ dɑ Sɔɔlun sɑnsɑniɔ bɑ deemɑ wee, u kpĩ u do sɑnsɑni yen suunu sɔɔ, u win yɑɑsɑ ɡire win wiru ɡiɑ. Mɑ Abinɛɛ kɑ tɑbu kowo be bɑ tie bɑ kpĩ bɑ kɑ nùn sikerenɛ.
8Abisɑi u Dɑfidi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ ǹ wɑ mɑ Gusunɔ u nun wunɛn yibɛrɛbɑ nɔmu bɛriɑ? Yen sɔ̃, ɑ de n Sɔɔlu nɛn yɑɑsɑ sɔku nɔn teeru n kɑ tem mɛnnɑ n derisi mi.
9Adɑmɑ Dɑfidi u Abisɑi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ ku nùn ɡo. Domi wɑrɑ u koo wi Yinni Gusunɔ u ɡɔsɑ ɡo, kpɑ Gusunɔ u yɛ̃ro deri u kun nùn ye kɔsie.
10Dɑfidi u mɑɑ nɛɛ, sere kɑ Yinni Gusunɔn wɑ̃ɑru nɑ yɛ̃ mɑ win tii u koo nùn ɡo tɑbu ɡberɔ, ǹ kun mɛ win ɡɔɔn tɔ̃ru tɑ̀ n turɑ.
11Gusunɔ u mɑn bere bu nɛɛ, nɛnɑ nɑ wi u ɡɔsɑ nɔmu doke nɑ ɡo. Yen sɔ̃, ɑ de su win yɑɑsɑ ye yɑ wɑ̃ɑ win wirɔ mi suɑ kɑ win nim bwɑ̃ɑru kpɑ su kɑ doonɑ.
12Mɑ Dɑfidi u yɑɑsɑ ye suɑ kɑ nim bwɑ̃ɑ te, mɑ bɑ doonɑ. Goo kun mɑɑ seewe u sere bu wɑ, domi Gusunɔwɑ u bu dom mɔn bɑkɑru kpɛ̃ɛ.
13Mɑ u besirɑ u yɔɔwɑ ɡuu ten bee tiɑ ye yɑ kɑ Sɔɔlun sɑnsɑni dɛsire.
14Yerɑ u nɔɔɡiru suɑ sɑnsɑni mi ɡiɑ kɑ dɑm u nɛɛ, Abinɛɛ, Nɛrin bii, ɑ ǹ wurɑmɔ? Mɑ Abinɛɛ u nùn wisɑ u nɛɛ, wunɑ were ɑ kɑ sinɑ boko wɔkisimɔ.
15Mɑ Dɑfidi u Abinɛɛ wisɑ u nɛɛ, ɑ ǹ tɔn durɔ ro? Tɑbu durɔ wɑrɑ u kɑ nun nɛ Isireliɔ. Mbɑn sɔ̃nɑ ɑ ǹ wunɛn yinni sinɑ boko kɔ̃su. Domi wee, ɡoo u nɑ u kɑ nùn ɡo.
16Ye ɑ kuɑ mi, yɑ ǹ wɑ̃. Sere kɑ Yinni Gusunɔn wɑ̃ɑru n weenɛwɑ bu bɛɛ kpuro ɡo, yèn sɔ̃ i ǹ bɛɛn yinni sinɑ boko kɔ̃su, wi Yinni Gusunɔ u ɡɔsɑ. A mɛɛrio tɛ̃ win wiru ɡiɑ. Mɑnɑ win yɑɑsɑ kɑ win nim bwɑ̃ɑrɑ wɑ̃ɑ.
17Yerɑ Sɔɔlu u Dɑfidin nɔɔ ɡiɑ. Mɑ u nɛɛ, Dɑfidi, nɛn bii, wunɛn nɔɔwɑ mi? Mɑ Dɑfidi u nùn wisɑ u nɛɛ, yinni sinɑ boko, nɛnɑ mi.
18Mɑ u mɑɑ nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, mbɑn sɔ̃nɑ ɑ mɑn nɑɑ ɡire sere kɑ tɛ̃. Mbɑ nɑ nun kuɑ. Mbɑ nɑ torɑ.

19Yinni sinɑ boko, ɑ mɑn swɑɑ dɑkio. Ǹ n Yinni Gusunɔn nɑ u nun bɔriɑmɔ ɑ kɑ mɑn ɡo, u nɛn yɑ̃kuru mɔɔ, kpɑ win bwɛ̃rɑ yu kpunɑ su dorɑ. Adɑmɑ ǹ n tɔmbun nɑ, Yinni Gusunɔ u bu bɔ̃rusio domi bɑ mɑn ɡirewɑ n kɑ yɑri tem minin di mɛ u win tɔmbu wɛ̃ kpɑ n dɑ n bũnu sɑ̃.
20Domi wee wunɛ Sɔɔlu, Isirelibɑn sinɑ boko, ɑ mɑn kɑsu ɑ ɡo nɡe ɡoo dɛ̃ɛ, ǹ kun mɛ nɡe kusu ɡuuru wɔllɔ. Adɑmɑ Gusunɔ u ku de n ɡbi tem tukumɔ mi ko nɑ n kɑ nùn tomɑ.
21Sɔɔlu u Dɑfidi wisɑ u nɛɛ, nɛn bii, nɑ ɡɔbɑ kuɑwɑ. A wurɑmɑ yɛnuɔ. Nɑ ǹ mɑɑ nun kɔ̃sɑ kuɑmmɛ. Domi ɡisɔ nɛn wɑ̃ɑru tɑ sɑ̃ɑwɑ ɡɑ̃ɑ bɑkɑnu wunɛn nɔni sɔɔ. Wee nɑ kuɑ nɡe wiiro, nɑ torɑ too.
22Yerɑ Dɑfidi u nɛɛ, sinɑ boko, wunɛn yɑɑsɑ wee. A de wunɛn ɑluwɑɑsi turo u nɑ u ye mwɑ.
23Kpɑ Yinni Gusunɔ wi u sɑ̃ɑ ɡemɡii kɑ bɔrɔkini u bɑɑwure kɔsie ye u kuɑ. Wee, u mɑn nun nɔmɑ bɛriɑ ɡisɔ, ɑdɑmɑ nɑ ǹ wure n nun nɔmɑ doke wunɛ wi u ɡɔsɑ u kuɑ sunɔ.
24Nɡe mɛ nɑ wunɛn wɑ̃ɑru ɡɑrisi ɡɑ̃ɑ bɑkɑnu ɡisɔ, nɡe mɛyɑ Yinni Gusunɔ u mɑɑ nɛɡiru ɡɑrisi. Wiyɑ u koo mɑɑ mɑn yɑrɑ sɑɑ nuku sɑnkirɑnu kpuron di.
25Mɑ Sɔɔlu u Dɑfidi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, Gusunɔ u nun domɑru kuɑ, nɛn bii. Wunɛn ye ɑ niɑ sɑ̃ɑ kpuro yɑ koo koorɑwɑ. Yen biru Dɑfidi u swɑɑ wɔri u doonɑ. Mɑ Sɔɔlu u mɑɑ ɡɔsirɑ u dɑ win yɛnuɔ.