Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ I

Sɑmiyɛɛlɩ I 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mpʋɣʋlɛ Sɑmiyɛɛlɩ lǝsɑ nim nɑ kpɑlipiyɑ, nɑ ɩ́ pǝlɩ Sɑyuli nyʋɣʋ tɑɑ, nɑ ɩ́ wɑɣɑlɩ-ɩ nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Tɑcɑɑ lǝsǝnɑ-ŋ sɩ ń lɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ wulɑʋ.
2N yekuɣu-m sɑŋɑ ɩsǝntɔ tɔ, n kɑ́ mɑɣɑnɑ ɑpɑlɑɑ nɑɑlɛ kɛ Lɑsɛɛlɩ pǝlɑɑʋ kiŋ kɛ Pɛncɑmɛɛ nyǝ́mɑ toŋɑ tɔɔ kɛ Sɛlǝsɑ. Pɑɑ heeli-ŋ sɩ pɑ nɑwɑ kpɑŋɑsɩ nsi n pɛɛkɑɣɑ tɔ. Hɑlɩ nyɑ́ cɑɑ yelɑ kpɑŋɑsɩ tɔm nɑ ɩ nǝɣǝsɩ mǝ tɔm nɑ ɩ́ tɔŋ sɩ: Ɩsǝnɑɣɑ mɑɑ lɑ mɑ pǝyɑlʋ tɔm?
3Ɩ́ lɩɩkɩ tǝnɑ nɑ ɩ́ tɑlɑ Tɑpɔɔ tʋɣʋ sɔsɔɔʋ tɛɛ, ɩlɛnɑ ɩ́ sulinɑ ɑpɑlɑɑ tooso nɑ pɑ́ puki kɔtɑɣɑ lɑpʋ kɛ Petɛɛlɩ. Lɛlʋ tɔkɑ pinɑsɩ tooso, nɑ lɛlʋ kɛ potopoto kɑkɑlɑsɩ tooso, nɑ lɛlʋ nɑ́ɑ́ tɔkɑ sʋlʋm huluɣu.
4Pɑɑ pɔɔsɩ nyɑ́ ɑlɑɑfǝyɑ tɔɔ, nɑ pɑ́ hɑ-ŋ potopotonɑɑ nɑɑlɛ, nɑ ń mʋ pɑ niŋ tɑɑ.
5N lɩɩkɩ tǝnɑ nɑ n tɑlɑ Ɩsɔ pulɑɣɑ, kɛ timpi Filiisi nyǝ́mɑ yoolɑɑ tǝsikile wɛɛ tɔ, ɩsɩɩ n sʋʋkɩ ɩcɑtɛ tɔ, n kɑ́ sulinɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ kpekǝle nɑ pɑ́ lɩɩnɑ tǝkɔtǝlɛ kɛ tontoŋle tɔɔ, nɑ pɑ́ mɑkɩ cǝmǝŋ nɑ ɑkilimɑ nɑ pɑ́ hʋlǝɣɩ hǝsɩ nɑ pɑ́ pɑɑkɩ nɑ pɑ́ sɑŋ Ɩsɔ.
6Tɑcɑɑ Feesuɣu kɑ tii nyɑ́ tɔɔ, nɑ nyɑ́ nɑ-wɛ ɩ́ kpɛntɩ nɑ ɩ́ pɑɑ nɑ ɩ́ sɑ Ɩsɔ, nɑ pǝ́ lɑɣɑsɩ-ŋ nɑ ń wɛɛ ɩsɩɩ yʋlʋ kʋfɑlʋ.
7Ye yɑɑsinɑɑ pɑnɛ pɑ tɛɛ nyɑ́ tɔɔ, ɩlɛ ń lɑ nti tǝ wɛ lɑpʋ tɔ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ wɛ nyɑ́ wɑɑlɩ kɛ́.
8Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ, ɩlɛnɑ ń tɛɛ-m nɔɣɔ nɑ ń polo Kilikɑɑ nɑ mɑ́ sǝŋ nyɑ́ wɑɑlɩ nɑ mɑ́ lɑ́ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ nyɑɣɑ sɩ tǝnɑ tɔ nɑ ciikuɣu nyǝŋkɑ. Ɩlɛnɑ ń tɑŋ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nɑ mɑ́ kɔɔ nɑ mɑ́ hʋlɩ-ŋ nti n kɑ́ lɑ tɔ.
9Too ɩsɩɩ Sɑyuli hɑʋ siɣile sɩ ɩ tɛɛkɩ tɔ, Ɩsɔ Feesuɣu lɑɣɑsɑ-ɩ kɛlɛ, nɑ ɩ́ nɑ́ pǝ tǝnɑɣɑ kʋyɑkʋ ŋkʋ, ɩsɩɩ Sɑmiyɛɛlɩ kɑ kɛɛsʋɣʋ-ɩ tɔ.
10Pɑ tɑlɑ Kipeyɑ, ɩlɛ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ cɑŋɑ lɩɩ ɩ sǝŋʋɣʋ ntɛ́, nɑ Ɩsɔ Feesuɣu tii ɩ́ tɔɔ nɑ ɩ́ sʋʋ pɑɑlɛ kɛ pɑ hɛkʋ tǝnɑ nɑ ɩ́ sɑŋ Ɩsɔ.
11Yǝlɑɑ mpɑ pɑɑ nyǝ́mɑ-ɩ hɑtoo lɔŋ tɔ, pɑ nɑ́ ɩ́ nɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ pɑ lɑkɩ mpʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ pɔɔsǝɣɩ tǝmɑɣɑ yǝlɑɑ tɑɑ sɩ: Pepe mɑɣɑnɑ Kisi pǝyɑlʋ Sɑyuli ye? Ɩ́lɛ́ ɩ́ pɑɑkɩ nɑ ɩ́ sɑŋ Ɩsɔ tɔtɔɣɔ?
12Mpʋɣʋlɛ Kipeyɑ tʋ nɔɣɔlʋ nɔɣɔ tǝkpɑʋ sɩ: Nɑ ɑweɣelɛ pɑ cɑɑ? Ɩlɛnɑ pǝ́ pǝsɩ yǝlɑɑ kɛ ɩtuule sɩ: Sɑyuli nɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ pɑ pɑɑkǝnɑ nɑ pɑ́ sɑŋ Ɩsɔ?
13Sɑyuli tɛmɑ pɑɑlɛ nɑ Ɩsɔ sɑm kɛ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑ tǝkɔtǝlɛ kɛ tontoŋle tɔɔ.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ cɑɑ sǝkpelu nɔɣɔlʋ ɩ pɔɔsɑ ɩ nɑ tǝmlɛ tʋ sɩ: Leɣe ɩ́ kɑ polɑɑ ye?
15Kɛlɛnɑ ɩ́ cɔ sɩ: Tǝ polɑ kpɑŋɑsɩ pɛɛkʋɣʋ tǝ tɑ keesi-sɩ, ɩlɛnɑ tǝ́ polo Sɑmiyɛɛlɩ kiŋ. Ntɛnɑ ɩ́lɛ́ sɩ: Kɛɛsɩ-m nti Sɑmiyɛɛlɩ heelɑ-ŋ tɔ.
16Mpʋɣʋlɛ sɩ: Ɩ heelɑ-tʋɣʋ tǝfoo sɩ pɑ nɑwɑ kpɑŋɑsɩ. Amɑ ɩ tɑ heeli ɩ cɑɑ sǝkpelu kɛ nti Sɑmiyɛɛlɩ kɑ heelɑ-ɩ sɩ ɩ kɑ́ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ tɔ.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑmiyɛɛlɩ kotɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝmɑ kɛ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ tɑɑ kɛ́ Misipɑ.
18Nɑ ɩ́ heeli-wɛ sɩ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Mɑ́ lǝsǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛɣɛ Icipiti, nɑ mɑ́ yɑ-mɛɣɛ pɑ nɑ piitimnɑɑ mpɑ pɑ ŋmɑkǝlɑ-mɛ tɔ, pɑ niŋ tɑɑ.

19Nɑ sɑŋɑ mǝ lɔɔkɩ mǝ Ɩsɔ mɑ wei, mɑ yɑpɑ-mɛɣɛ mǝ cɔɔsɛɛnɑɑ nɑ mǝ wɑhɑlɑnɑɑ tɑɑ tɔ. Hɑlǝnɑ ɩ́ tɔŋɩ-m sɩ mɑ́ kpɑ-mɛɣɛ wulɑʋ. Tɔʋ, pǝnɛntɛ ɩ́ lɩɩ Tɑcɑɑ ɩsɛntɑɑ ɩsɩɩ mǝ kpekɑ nɑ mǝ lʋlʋŋ wɛɛ tɔ.
20Mpʋɣʋlɛ Sɑmiyɛɛlɩ yɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ kpekɑ tǝnɑɣɑ kʋlʋm kʋlʋm. Ɩlɛnɑ pǝ́ kpɑ Pɛncɑmɛɛ nyǝntɛ.
21Ntɛnɑ ɩ́ yɑɑ Pɛncɑmɛɛ kpekǝle kɛ lʋlʋɣʋ lʋlʋɣʋ, nɑ pǝ́ kpɑ Mɑtili nyǝŋkʋ. Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ yɑɑ yʋlʋ yʋlʋ, nɑ pǝ́ kpɑ Kisi pǝyɑlʋ Sɑyuli, nɑ pɑ́ pɛɛkɩ-ɩ pɑ tɑ nɑ-ɩ.
22Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tɑsɑ Tɑcɑɑ kɛ pɔɔsʋɣʋ sɩ: Nɑ pʋntʋ ɩnɩ ɩ kɔmɑ cǝnɛ? Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ sɩ: Ɩnɩ ɩ ŋmɛlǝnɑ ntɛɣɛ wontu huɣule wɑɑlɩ.
23Ḿpʋ́ɣʋ́ yǝlɑɑ kpɑɣɑ sewɑ nɑ pɑ́ polo pɑ́ kpɛɛ Sɑyuli tǝnɑ. Pɑ tɑnɑ-ɩ sɑmɑɑ tɑɑ tɔ, ɩ tɛɛ pɑ tǝnɑɣɑ nyʋɣʋ kɛ́.
24Mpʋɣʋlɛ Sɑmiyɛɛlɩ heelɑ yǝlɑɑ tǝnɑ sɩ: Ɩɩ nɑɑkɩ wei ɩnɩ Tɑcɑɑ lǝsɑɑ tɔɣɔlɔ. Ɩ nɑ nɔɣɔlʋ pɑ tɑ nǝɣǝsɩ tɑ tɑɑ cǝnɛ. Ɩlɛnɑ yǝlɑɑ tǝnɑ wiliti sɩ: Mǝ nɑ tɛtʋ.
25Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑmiyɛɛlɩ kɛɛsɑ sɑmɑɑ kɛ pɑ nɑ wulɑʋ pɑ tǝmɑ, hɑlǝnɑ ɩ́ ŋmɑɑ-tǝɣɩ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ, nɑ ɩ́ sɩɩ-tǝɣɩ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kiŋ. Pǝ wɑɑlɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ yɑsɩ yǝlɑɑ nɑ pɑɑ ɑwe kpe ɩ tɛ.
26Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ tʋ yoolɑɑ kpelikpekɑ nyǝ́mɑ nɑpǝlɩ pɑ tɑɑ, nɑ pɑ́ wɛɛ Sɑyuli wɑɑlɩ nɑ ɩ́ kpe ɩ tɛ Kipeyɑ tɔtɔ.
27Pɑɑ nɑ mpʋ tɛtɛlɑtɑɑ kɑ wɛɛ nɑ pɑ́ tɔŋ sɩ: Ɩsǝnɑɣɑ ɩnɛ ɩ́lɛ́ ɩ kɑ́ lɑ nɑ ɩ́ wɑɑsɩ-tʋ? Nɑ pɑ́ footiɣi-ɩ. Pǝ́cɔ́ pɑ tɑ hɑ-ɩ kʋcɔɔʋ nɑkʋlɩ. Amɑ Sɑyuli nɑ́ tɑ́ kpɑɣɑ-tɩ nɑ ɩ́ yɑɑ sɩ pʋlʋ.