Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ I

Sɑmiyɛɛlɩ I 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tɑɣɑsɑ Tɑfiiti sɩ: Filiisi nyǝ́mɑ yoonɑ Keilɑ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ kuu tɔɣɔnɑɣɑ kɛ kpeeŋ tɑɑ.
2Mpʋɣʋlɛ Tɑfiiti sǝlǝmɑ Tɑcɑɑ nɑ ɩ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Pǝ wɛɛ sɩ mɑ́ polo mɑ́ yoonɑ Filiisi nyǝ́mɑ mpɛ? Ntɛnɑ Tɑcɑɑ sɩ: Ɛɛ, polo nɑ ń yoonɑ-wɛ, nɑ ń wɑɑsɩ Keilɑ nyǝ́mɑ.
3Mpʋɣʋlɛ Tɑfiiti yǝlɑɑ pɔɔsɑ-ɩ sɩ: Yutɑ cǝnɛɣɛlɛ tǝ wɛɛ tǝ tɑ kisi cɑɣɑʋ nɑ sɔɣɔntʋ. Hɑlɩ ḿpʋ́ɣʋ́ tɩɩ puki Keilɑ kɛ Filiisi nyǝ́mɑ suluɣu nɑ?
4Tɑfiiti tɑsɑ Tɑcɑɑ kɛ yɔɣɔtǝnɑʋ, ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ cɔ sɩ: Kʋlɩ nɑ ń tɛɛ Keilɑ. Mpi tɔ, mɑ tʋ Filiisi nyǝ́mɑ kɛ nyɑ́ niŋ tɑɑ kɛ́.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ kpɑɣɑ ɩ yǝlɑɑ nɑ ɩ́ polo Keilɑ nɑ ɩ́ yoonɑ Filiisi nyǝ́mɑ. Ɩ kʋ-wɛɣɛ sɔsɔm nɑ ɩ́ kǝlɩ-wɛ, nɑ ɩ́ lɛɛkɩ pɑ tɔlɑ. Pǝ lɑpɑ Tɑfiiti wɑɑsɑ-wɛɣɛlɛ.
6Pǝ́cɔ́ wɑɑtʋ wei Ahimelɛkɩ pǝyɑlʋ Apiyɑtɑɑ kɑ sewɑ nɑ ɩ́ mɑɣɑnɑ Tɑfiiti tɔ, nɑ ɩ́ tɔkɑ kɔtǝlɑɑ toko wei pɑ pɔɔsǝɣǝnɑ Tɑcɑɑ kɛ tɔm tɔɣɔ.
7Sɑyuli nɩɩwɑ sɩ Tɑfiiti polɑ Keilɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ sɩ: Ɩsɔ cɑɑ ɩ tʋ-ɩ mɑ niŋ tɑɑ kɛ́. Mpi tɔ, ɩ kɔmɑ nɑ ɩ́ tǝkɩ ɩ tǝɣɩ ɩcɑtɛ nte tǝ wɛnɑ koluŋɑ nɑ kɑmpʋnɑɑ nɑ kʋkɑlǝsǝŋ kʋpɑŋ tɔ tǝ tɑɑ.
8Ntɛnɑ Sɑyuli koti ɩ yoolɑɑ tǝnɑ nɑ pɑ́ polo Keilɑ sɩ pɑ nyɑlɑ Tɑfiiti nɑ ɩ yǝlɑɑ.
9Tɑfiiti nɩɩ ɩsɑɣɑtʋ nti Sɑyuli tɔŋnɑ mɑɣɑsʋɣʋ kɛ ɩ tɑɑ kɛ́ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ kɔtʋlʋ Apiyɑtɑɑ sɩ: Kɔnɑ toko wei pɑ pɔɔsǝɣǝnɑ Tɑcɑɑ kɛ tɔm tɔ.
10Ɩlɛnɑ Tɑfiiti sǝlǝmɩ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ nɑ ɩ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Mɑ nɩɩwɑ sɩ Sɑyuli kɔŋ ɩcɑtɛ yɔkʋɣʋ kɛ mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑ nyʋɣʋ tɔɔ.
11Ɩ kɑ́ kɔɔ tɑmpɑnɑ ɩsɩɩ mɑ nɩɩʋ tɔ? Ye ɩ kɔmɑ Keilɑ nyǝ́mɑ kɑ́ tʋ-m ɩ niŋ tɑɑ? Hɑɩ, Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ, lɑ suulu nɑ ń heeli-m. Ntɛnɑ Tɑcɑɑ sɩ: Ɛɛ, ɩ kɑ́ kɔɔ.
12Ɩlɛnɑ Tɑfiiti sɩ: Ɩlɛ Keilɑ nyǝ́mɑ kɑ́ tʋ mɑ nɑ mɑ yǝlɑɑ kɛ ɩ niŋ tɑɑ? Tɑcɑɑ sɩ: Ɛɛ, pɑɑ tʋ-mɛ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti nɑ ɩ yǝlɑɑ pɑ lɩɩ Keilɑ kɛ kpɑkpɑɑ nɑ pɑ́ tɛɛ tiili. Pɑ wɛ ɩsɩɩ yʋlʋnyɔɔŋ nɑsǝtoso (600) kɛ mpʋ. Sɑyuli nɩɩwɑ sɩ Tɑfiiti sewɑ, ɩlɛ ɩ tɑ tɑsɑ pote tɔtɔ.
14Ɩlɛnɑ Tɑfiiti sɑɑlɩ pʋɣʋ tɑɑ kɛ́ kʋkpɑmʋɣʋ pʋ́ʋ́ɣʋ́ tɑɑ nɑ Sifɩ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɔɔ. Sɑyuli pɛɛkɑɣɑ-ɩ tɑm kɛ́. Amɑ Ɩsɔ tɑ tʋ-ɩ ɩ niŋ tɑɑ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti nɑwɑ sɩ Sɑyuli pɛɛkǝɣɩ sɩ ɩ́ kʋ-ɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́ sɑɑlɩ Sifɩ wʋlɑɣɑ tɛtʋ hɔtʋɣʋ tɑɑ.
16Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ Sonɑtɑŋ polɑ Tɑfiiti kiŋ kɛ tǝnɑ nɑ ɩ́ sɔɔsɩ-ɩ ɑpɑlʋtʋ sɩ: Tɑɑ nyɑnɑ pʋlʋ, Ɩsɔ wɛ nyɑ́ wɑɑlɩ, nɑ mɑ cɑɑ kɑɑ tokinɑ-ŋ. Ɩ nyǝmɑ́ teu tɔtɔ sɩ nyɑɑ tɔɣɔnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔɔ kɛ́ kɑwulɑɣɑ, nɑ mɑɣɑlɛ nyɑ́ wɑɑlɩ nyǝŋ.
18Ɩlɛnɑ pɑ nɑɑlɛ pɑ́ kpɛntɩ nɑ pɑ́ pɛɛlɩ nɔɣɔ kɛ Tɑcɑɑ ɩsɛntɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti sɑɑlɑ hɔtʋɣʋ tɑɑ, nɑ Sonɑtɑŋ nɑ́ɑ́ kpe ɩ tɛ.
19Mpʋɣʋlɛ Sifɩ nyǝ́mɑ polɑ Sɑyuli kiŋ kɛ Kipeyɑ nɑ pɑ́ heeli-ɩ sɩ: Tɑfiiti ŋmɛlɑ tɑ tɛɣɛ Hɑkilɑ pʋɣʋ hɔtʋɣʋ tɑɑ, kɛ́ kʋkpɑmǝŋ tɑɑ kɛ́ wʋlɑɣɑ tɛtʋ ilim mpǝtǝŋ tɔɔ.

20Tǝ nyǝmɑ́ sɩ n cɑɑ n kpɑ-ɩ. Mpʋ tɔ, kɔɔ tǝ́ kpɑ-ɩ nɑ tǝ́ cɛlɛ-ŋ.
21Tǝnɑɣɑlɛ Sɑyuli tɔmɑ sɩ: Timpi ɩ́ wɛnɑ mɑ pǝtɔɔtǝlɛ kɛ ɩsǝntɔ tɔ, Tɑcɑɑ ɩ́ kooli-mɛɣɛ kʋpɑntʋ.
22Mpʋ tɔ, ɩ́ polo nɑ ɩ́ tɑsɑ pɛɛkʋɣʋ kɛ timpi ɩ wɛɛ tɔ, nɑ wei ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ nɑ-ɩ tɔ. Mpi tɔ, pɑ heelɑ-m sɩ ɩ ɑcilɑɣɑtʋ wɛ sɔɣɔntʋ.
23Ɩ́ pɛɛkɩ teu nɑ ɩ́ cɛkǝnɑ lonɑ nnɑ nnɑ ɑ tɑɑ ɩ ŋmɛlǝɣɩ tɔ. Ɩ́ wɛɛnɑ nɑɑni, ɩlɛnɑ ɩ́ kɔɔ nɑ mɑ́ nɑ-mɛ tǝ́ polo. Ye tɛtʋ tɑɑ cǝnɛɣɛ ɩ wɛɛ, mɑɑ pɛɛkɩ Yutɑ nyǝ́mɑ tǝnɑ tɑɑ nɑ mɑ́ nɑ-ɩ.
24Ɩlɛnɑ pɑ́ tɛɛ Sɑyuli kɛ nɔɣɔ nɑ pɑ́ polo Sifɩ. Amɑ Tɑfiiti nɑ ɩ́lɛ́ ɩ nyǝ́mɑ pɑ wɛ Mɑwɔŋ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ kɛ́ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ kɛ́ Yutɑ wʋlɑɣɑ tɛtʋ ilim mpǝtǝŋ tɔɔ.
25Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑyuli nɑ ɩ yǝlɑɑ pɑ polɑ Tɑfiiti pɛɛkʋɣʋ. Ɩlɛnɑ nɔɣɔlʋ tɑɣɑsɩ-tǝɣɩ Tɑfiiti nɑ ɩ́ tii pʋɣʋ nɑ ɩ́ polo ɩ́ cɑɣɑ Mɑwɔŋ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ. Sɑyuli nɩɩ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ tǝŋ ɩ wɑɑlɩ kɛ́ tǝnɑ.
26Nɑ ɩ́ nɑ ɩ nyǝ́mɑ pɑ wɛ pʋɣʋ hɔɣɔlʋɣʋ tɔɔ, nɑ Tɑfiiti nɑ ɩ nyǝ́mɑ nɑ lɛŋkʋ tɔɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ sewɑ kpɑkpɑɑ sɩ pɑ fitiɣi Sɑyuli. Amɑ ɩ́lɛ́ nɑ ɩ yǝlɑɑ pɑɑ tɛmɑ Tɑfiiti-wɛɣɛlɛ tɑm sɩ pɑ kpɑɑkɩ-wɛ.
27Tǝnɑɣɑ tillu kɔmɑ nɑ ɩ́ heeli Sɑyuli sɩ: Kɔɔ lɔŋ, Filiisi nyǝ́mɑ wɑtɑ tɛtʋ.
28Ntɛnɑ ɩ́ mǝlɩ Filiisi nyǝ́mɑ wɑɑlɩ. Pǝ tɔɔ kɛ́ pɑ hɑ tǝnɑɣɑ hǝtɛ sɩ pɑ yɑ tǝmɑ kʋkpɑmʋɣʋ.