Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ I

Sɑmiyɛɛlɩ I 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Apɑlʋ nɔɣɔlʋ ɩ kɑ wɛnnɑ Sufɩ tɛtʋ tɑɑ kɛ́ Ɩfǝlɑyim pʋɣʋ tɑɑ, nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-ɩ sɩ Ɩlǝkɑnɑ. Pɑ yɑɑ Ɩlǝkɑnɑ cɑɑ sɩ Yelowɑm, nɑ Yelowɑm cɑɑ sɩ Ilihu, nɑ Ɩlihu cɑɑ sɩ Tohu, nɑ Tohu cɑɑ sɩ Sufɩ. Ɩlɛɣɛ Ɩfǝlɑyim tʋ.
2Ɩlǝkɑnɑ ɩnɩ ɩ ɑlɑɑ kɑ wɛ nɑɑlɛɣɛ. Pɑ yɑɑkɩ lɛlʋ sɩ Anɑ nɑ lɛlʋ sɩ Peninɑ. Peninɑ kɑ wɛnɑ piyɑ. Amɑ Anɑ nɑ́ fɛɩnɑ.
3Apɑlʋ ɩnɩ ɩ kpɑɑkɑɣɑ Ɩsɔ sɛɛʋ kɛ Silo kɛ pɑɑ pǝnɑɣɑ ŋkɑɣɑ, nɑ ɩ́ hɑɑkɩ Tomɑ tǝnɑ tʋ Tɑcɑɑ kɛ kʋhɑɑŋ. Nɑ Ilii pǝyɑlɑɑ Hofini nɑ Pɛnhɑsɩ pɑɑ kɛnɑ Tɑcɑɑ kɔtǝlɑɑ kɛ wɑɑtʋ ɩnɩ.
4Ye kʋyɑŋku Ɩlǝkɑnɑ ɩ́ lɑpɑ kɔtɑɣɑ, ɩ hɑɑkɩ ɩ ɑlʋ Peninɑ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ nɑ ɩ pɛɛlɑɑ kɛ cǝkɑ cǝkɑ kɛ́.
5Ɩlɛnɑ ɩ́ hɑ Anɑ ɩlɛɣɛ cǝkɑsɩ nɑɑlɛ. Mpi tɔ, pɑɑ nɑ Tɑcɑɑ lɑpɑ-ɩ kɑɑlʋlɑɣɑ tɔ, ɩ luɣu kɑ sʋʋ-ɩ kɛ́.
6Ɩ yɔtɔŋ nɑ́ tʋʋkɑɣɑ-ɩ kɛ́ sɩ pǝ́ hɑŋɩ-ɩ sɩ Tɑcɑɑ lɑpɑ-ɩ kɑɑlʋlɑɣɑ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ pɩɩ wɛ pɑɑ pǝnɑɣɑ ŋkɑ. Pɑɑ wɑɑtʋ wei kɛ́ pɑ kpɑɑkɩ Tɑcɑɑ tǝyɑɣɑ tɑɑ te, Peninɑ tʋʋkɑɣɑ-ɩ ḿpʋ́ɣʋ́. Ɩlɛnɑ ɩ́ wiiki nɑ ɩɩ sɑŋ tɔɣɔʋ.
8Nɑ ɩ pɑɑlʋ Ɩlǝkɑnɑ nɑ́ɑ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ nyɑ́ lɑŋlɛ wɑkǝlǝɣɩ, nɑ ń wiiki nɑ ń kisiɣi tɔɣɔnɑɣɑ kɛ mpʋ? Mɑ tɑ kǝlɩ-ŋ piyɑ nɑɑnʋwɑ?
9Pɑ tɛmɑ tɔɣɔʋ nɑ nyɔɔʋ kɛ Silo, ɩlɛnɑ Anɑ kʋlɩ nɑ ɩ́ kpǝtǝnɑ kɔtʋlʋ Ilii. Ɩ́lɛ́ ɩ kɑ́ cɑɣɑ kpelɑɣɑ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ nɔnɔkpete kɛ́.
10Anɑ lɑŋlɛ kɑ wɑkǝlɑ sɔsɔm kɛ́ tǝtɔɣɔtɔɣɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ sǝlǝmɩ Tɑcɑɑ nɑ wulɑ,
11nɑ ɩ́ sɩɩ nɔɣɔ sɩ: Tomɑ tǝnɑ tʋ Tɑcɑɑ, ye n nyǝnɑ nyɑ́ tǝmlɛ tʋ mɑ́, mɑ wɑhɑlɑ, nɑ ń tɔɔsɩ mɑ tɔɔ nɑ ń hɑ-m ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ, mɑɑ hɑ-ŋ-kɛɣɛ hɑlǝnɑ kɑ sǝm. Hʋnʋɣʋ kɑɑ kpɑ kɑ nyʋɣʋ tɑɑ.
12Ɩ tɑɑŋɑ ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ tǝsǝlǝmǝlɛ, ɩlɛnɑ Ilii nyǝnɩ ɩ nɔɣɔ tǝpiŋŋ.
13Anɑ sǝlǝmɑɣɑ ɩ luɣu tɛɛ kɛ́, nɑ ɩ ntompee nyǝpǝtǝɣɩ, ɩlɛ ɩ nɔɣɔ ɩɩ nɩɩkɩ. Ilii nyǝ́mɑ sɩ sʋlʋm kʋɣʋnɑ-ɩ.
14Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Pǝlee kɛ́ nyɑ́ sʋlʋm kɑ́ cɛ nyɑ́ tɔɔ? Lɑ nɑ nyɑ́ sʋlʋm cɛ nyɑ́ tɔɔ.
15Ntɛnɑ Anɑ sɩ: Hɑɩ, mɑ cɛ, mɑ tɑ nyɔɔ sʋlʋm nɑpǝlɩ. Amɑ mɑ lɑŋlɛ wɑkǝlǝnɑ sɔsɔm nɑ mɑ́ hʋ́lǝ́ɣɩ́ Tɑcɑɑ kɛ mɑ lotu.
16Tɑɑ nyǝnɩ nyɑ́ pɛɛlɔ mɑɣɑ tɛtɛlɑtʋ. Mɑ nǝɣǝsɛɛ nɑ mɑ wɑhɑlɑ tɛlǝsǝnɑ mpǝle, nɑ mɑ́ yɔɣɔtǝɣɩ ḿpʋ́ɣʋ́ hɑlǝnɑ sɑŋɑ.
17Ntɛnɑ Ilii sɩ: Ɩsɔ ɩ́ hɛɛsɩ nyɑ́ lɑŋlɛ nɑ ɩ́ mʋ nyɑ́ sǝlǝmʋtʋ.
18Ɩlɛnɑ Anɑ sɩ: Nɑ nyɑ́ toŋ tɑɑ. Ntɛnɑ Anɑ polo nɑ ɩ́ tɔɣɔ nɑ ɩ ɩsɛntɑɑ hɛtɩ.

19Tɛʋ femɑ, ɩlɛnɑ Ɩlǝkɑnɑ pɑ́ kʋlɩ lɔŋ nɑ pɑ́ sɛɛ Ɩsɔ, ɩlɛnɑ pɑ́ kpe Lɑmɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩlǝkɑnɑ nyǝmɑ́ ɩ ɑlʋ Anɑ nɑ Tɑcɑɑ mʋ ɩ sǝlǝmʋɣʋ.
20Ɩlɛnɑ Anɑ lɑ teu nɑ ɩ́ lʋlɩ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ, nɑ ɩ́ hɑ-kɛɣɛ hǝtɛ sɩ Sɑmiyɛɛlɩ. Sɩ Tɑcɑɑ kɛ ɩnɩ ɩ sǝlǝmɑ-ɩ.
21Pǝnɑɣɑ sikɑɑ, ɩlɛnɑ Ɩlǝkɑnɑ nɑ ɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ pɑ́ polo Silo sɩ, ɩ lɑkɩ pɑɑ pǝnɑɣɑ ŋkɑ kɑ kɔtɑɣɑ nɑ ɩ́ lɑ ɩsɩɩ ɩ kɑ sɩɩʋ ɩ nɔɣɔ tɔ.
22Anɑ kisɑ pote nɑ ɩ́ tɔ ɩ pɑɑlʋ sɩ: Ye pǝyɑɣɑ cɛpɑ hǝtɛ, ɩlɛ mɑɑ ponɑ-kɛ nɑ mɑ́ hʋlɩ-kɛɣɛ Tɑcɑɑ nɑ kɑ́ sɑɑlɩ tǝnɑɣɑ tɑm tɔɔ.
23Mpʋɣʋlɛ ɩ pɑɑlʋ cɔ-ɩ sɩ: Pǝ wɛ teu. Lɑ ɩsǝnɑ pǝ hɑ-ŋ tɔ. Yele nɑ kɑ́ cɛ hǝtɛ nɑ pǝ́cɔ́. Amɑ Tɑcɑɑ ɩ́ lɑ ɩsǝnɑ ɩ kɑ sɩɩwɑ tɔ. Ɩlɛnɑ ɑlʋ cɑɣɑ nɑ ɩ́ pɑɑsǝnɑ ɩ pǝyɑɣɑ nɑ kɑ́ kɔɔ nɑ kɑ́ cɛ hǝtɛ.
24Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ kpɑɣɑ-kɛ nɑ ɩ́ cɑɑ lɑtǝcɛ wei ɩ wɛnɑ pɩɩsɩ tooso tɔ, nɑ mʋlʋm cɛmsɛ, nɑ sʋlʋm huluɣu, nɑ ɩ́ ponɑ Silo kɛ Tɑcɑɑ tǝyɑɣɑ tɑɑ. Wɑɑtʋ ɩnɩ tɔ pǝyɑɣɑ kɔɔsɑɑ kɛ́.
25Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ kʋ lɑtǝcɛ nɑ pɑ́ ponɑ Ilii kɛ pǝyɑɣɑ.
26Ɩlɛnɑ Anɑ sɩ: Kɑɑfɑlɑ mɑ cɛ, n tɔɔsɑ mɑ tɔɔ? Mɑɑ kɔmɑ nyɑ́ kiŋ cǝnɛ nɑ mɑ́ sǝlǝmɩ Tɑcɑɑ.
27Pǝyɑɣɑ kɑnɛɣɛ mɑ sǝlǝmɑɣɑ nɑ Tɑcɑɑ mʋ mɑ kʋsǝlǝmʋtʋ.
28Tɔʋ, mɑ cɑɑ mɑɑ cɛlɛ-ɩ Tɑcɑɑ kɛ hɑlǝnɑ ɩ sǝm. Ɩlɛnɑ Ɩlǝkɑnɑ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ tǝnɑ hǝntɩ Ɩsɔ kɛ ɑtɛ nɑ pɑ́ sɛɛ-ɩ.