Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ I

Sɑmiyɛɛlɩ I 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti kʋlɑ tǝnɑ nɑ ɩ́ polo Aŋ-Ketii kʋkpɑmʋɣʋ pʋ́ʋ́ɣʋ́ tɑɑ nɑ ɩ́ cɑɣɑ tǝnɑ.
2Sɑyuli lɩɩnɑ Filiisi nyǝ́mɑ tǝtɔɣɔnlɛ, ɩlɛnɑ pɑ́ tɑɣɑsɩ-ɩ sɩ Tɑfiiti wɛ Aŋ-Ketii wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑyuli tɔɔsɑ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ kɛ iyisi tooso (3000) kɛ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ, nɑ ɩ́ polo Tɑfiiti pɛɛkʋɣʋ. Hɑlǝnɑ ɩ́ tɑlɑ tɑɑlɛ pǝŋtʋlʋŋ kʋkpɑmʋɣʋ.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tɑlɑ heeŋ tǝtǝkǝlɛ nte tǝ wɛ mpɑɑʋ nɔɣɔ tɔ. Kʋkpɑmʋɣʋ pʋ́ʋ́ɣʋ́ nɑkʋlɩ kɩɩ wɛ tǝnɑ. Ntɛnɑ Sɑyuli sʋʋ kʋ tɑɑ sɩ ɩ lɩɩkɩ hǝm, nɑ Tɑfiiti nɑ ɩ yǝlɑɑ pɑ ŋmɛlɑ lɔlɔ kɛ pʋ́ʋ́ɣʋ́ kʋlʋmʋɣʋ ŋkʋ kʋ tɑɑ.
5Tǝnɑɣɑlɛ Tɑfiiti yǝlɑɑ wɛlǝtɑ-ɩ sɩ: Nyʋleleŋ ntɛ́ yɑɑ, Tɑcɑɑ kɑ tɛmɑ-ŋ heeluɣu sɩ ɩ kɑ́ tʋ nyɑ́ kolontunɑɑ kɛ nyɑ́ niŋ tɑɑ. Tɔʋ, lɑnɑ-ɩ ɩsǝnɑ n cɑɑ tɔ. Ɩlɛnɑ Tɑfiiti kʋlɩ tǝhɛɛ nɑ ɩ́ cooli Sɑyuli cɑpɑ ntompǝle.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lɑŋlɛ ŋmɑɑwɑ mpi pǝ tɔɔ ɩ lɑpɑ mpʋ tɔ.
7Ɩlɛnɑ Tɑfiiti tɔ ɩ yǝlɑɑ sɩ: Ɩsɔ ɩ́ tɑɑ yele nɑ mɑ́ tokinɑ mɑ sɔsɔ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ lǝsǝnɑ-ɩ nɑ ɩ́ kpɑ-ɩ wulɑʋ.
8Tɔm ntǝɣɩ Tɑfiiti tɑŋnɑ ɩ yǝlɑɑ sɩ pɑ́ tɑɑ kʋ Sɑyuli. Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Sɑyuli lɩɩwɑ nɑ ɩ́ tʋ ɩ mpɑɑʋ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti pɛlɛ pɑ lɩɩwɑ tɔtɔ, nɑ pɑ́ kpɛɛsɩ Sɑyuli sɩ: Hɑɩ, mɑ cɑɑ wulɑʋ. Sɑyuli pǝsɑ ɩ wɑɑlɩ, ɩlɛnɑ Tɑfiiti hǝntɩ-ɩ ɑtɛ.
10Nɑ ɩ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ n nɩɩkɩ nti yǝlɑɑ looliɣi sɩ mɑ cɑɑkɩ nyɑ́ wɑkǝlʋɣʋ tɔ ye?
11Pǝ tɑɣɑ mpʋ se. Mpi tɔ, sɑŋɑ n nɑnɑ nyɑ́ ɩsǝpǝle ntɛ́ ɩsǝnɑ Tɑcɑɑ tʋ-ŋ mɑ niŋ tɑɑ tɔ. Yǝlɑɑ sɔsɑ-m sɩ mɑ́ kʋ-ŋ. Amɑ mɑ́ kisinɑ sɩ pǝ fɛɩ sɩ mɑ́ tʋ mɑ sɔsɔ tɔɔ kɛ́ niŋ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ lǝsǝnɑ-ŋ nɑ ɩ́ kpɑ-ŋ wulɑʋ.
12Tɔʋ, mɑ cɑɑ, nn nɑɑkɩ nyɑ́ toko ntompǝle ntɛ́ mɑ niŋ tɑɑ, ye mɑɑ nɔkɑɑ mɑɑ kʋ-ŋ. Amɑ timpi mɑ coolɑ nyɑ́ toko tike nɑ mɑ́ tɑ́ kʋ-ŋ tɔ, nyɩ sɩ mɑ tɑɑ ɩɩ kpɑɑkǝnɑ-ŋ. Pǝyele mɑ tɑ sɔɔlǝnɑ-ŋ ɩsɑɣɑtʋ. Amɑ nyɑ́ nyǝkǝnɑ-m kɑtɔsɩ sɩ n cɑɑ ń lǝsɩ mɑ luɣu tɛɛ. Pǝyele mɑ tɑ wɑkǝlǝnɑ-ŋ nɑtǝlɩ.
13Tɑcɑɑ kɑ́ hʋʋnɑ mɑ́ nɑ-ŋ tɑ tɔm nɑ ɩ́ lɛɛtɩ-ŋ. Amɑ mɑ kɑɑ kpɑɑsɩ nyɑ́ tɔɔ kɛ́ niŋ.
14Pɑ tukɑ ɩtuule sɩ: Ɩsɑɣɑlɑtɑɑ lɑkǝnɑ ɩsɑɣɑtʋ. Mpʋ ɩnɩ, tɔtɔɣɔ mɑ kɑɑ tokinɑ-ŋ.
15Mɑ tɑ tɩɩ tɑlʋ hɑɣɑ kʋsǝpɑɣɑ, yɑɑ ɩpɛɛlɑʋ, nɑ hɑlɩ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ tɑkɑ tɔɣɔnǝɣɩ-m mpʋ.
16Tɑcɑɑ kɑ́ hʋʋnɑ mɑ́ nɑ-ŋ tɑ́ tɔm nɑ ɩ́ sɛɛnɑ mɑ tɔɔ. Ɩ kɑ́ hɑ-m tɑmpɑnɑ, nɑ ɩ́ yɑ-m nyɑ́ niŋ tɑɑ.
17Tɑfiiti tɛmɑ yɔɣɔtʋɣʋ kɛ mpʋ, ɩlɛnɑ Sɑyuli pɔɔsɩ sɩ: Ɩlɛ mɑ pǝyɑlʋ Tɑfiiti nɔɣɔ kɛ mɑ nɩɩkɩ mpʋ? Ɩlɛnɑ Sɑyuli tʋlɩ nɔɣɔ nɑ ɩ́ wii tǝkpoo.
18Nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Nyɑɣɑlɛ tɑmpɑnɑ tʋ, mɑ tɔm sǝpǝnɑ. Mpi tɔ, mɑ́ lɑpǝnɑ-ŋ ɩsɑɣɑtʋ nɑ ń lɛɛtɩ-m kʋpɑntʋ.

19Kʋpɑntʋ nti n lɑpɑ-m tɔɣɔ n kɛɛsɑ sɑŋɑ ɩsǝntɔ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ tʋ-m nyɑ́ niŋ tɑɑ nɑ ń kisi-m kʋɣʋ.
20Ye yʋlʋ sulɑ ɩ kolontu ɩ kʋɣʋ-ɩ kɛ́, ɩɩ yeki-ɩ. Tɑcɑɑ ɩ́ lɛɛtɩ-ŋ kʋpɑntʋ nti n lɑpɑ-m sɑŋɑ kʋyɑkʋ kʋnɛ tɔ.
21Pǝnɛntɛ mɑ nyǝ́mɑ sɩ nyɑɣɑlɛ wulɑʋ. Ɩsɛɣɛlɩ kɑwulɑɣɑ tǝnɑ kɑ́ wɛɛ nyɑ́ niŋ tɑɑ.
22Mpʋ tɔ, yɔɣɔtɩ nɑ ń tuunɑ Tɑcɑɑ sɩ, n kɑɑ kʋ mɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ mɑ sǝm wɑɑlɩ. Pǝyele n kɑɑ kpiisi mɑ hǝtɛ kɛ mɑ cɑɑ tǝyɑɣɑ tɑɑ.
23Ɩlɛnɑ Tɑfiiti tuunɑ mpʋ. Mpʋɣʋlɛ Sɑyuli mǝlɑ kpente. Ɩlɛnɑ Tɑfiiti nɑ́ɑ́ mǝlɩ ɩ kʋkpɑmʋɣʋ pʋ́ʋ́ɣʋ́ tɑɑ.