Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ I

Sɑmiyɛɛlɩ I 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pɛncɑmɛɛ tʋ nɔɣɔlʋ ɩ kɑ wɛnnɑ, nɑ pɑ́ yɑɑ-ɩ sɩ, Kisi, nɑ ɩ cɑɑ sɩ Apiyɛlɩ. Ɩ́lɛ́ ɩ cɔsɔnɑɑ ntɛ́ Selo nɑ Pekolɑtɩ nɑ Afiyɑ. Apɑlʋ ɩnɩ ɩ kɑ wɛnɑ ɑlɑɑfǝyɑ kɛ́ nɑ kpelikpekɑ.
2Ɩ kɑ wɛnɑ pǝyɑlʋ nɑ pɑ́ yɑɑ-ɩ sɩ Sɑyuli. Ɩ sǝŋɑ ɩfepu kɛ́, nɑ ɩ tɛɛ Ɩsɛɣɛlɩ ɩfepiyɑ tǝnɑɣɑ teu. Pǝ́cɔ́ ɩ tɛɛ-wɛɣɛ nyʋɣʋ.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Kisi kpɑŋɑsɩ ɑlʋnyǝnsɩ toolɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ ɩ pǝyɑlʋ Sɑyuli sɩ: Kpɑɣɑ tǝmlɛ tʋ nɔɣɔlʋ nɑ nyɑ́ nɑ-ɩ ɩ́ pɛɛkɩ kpɑŋɑsɩ nsɩ.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ fɑɣɑnɑ Ɩfǝlɑyim pʋɣʋ tɑɑ, nɑ pɑ́ tɛsɩ Sɑlisɑ tɛtʋ, pɑ tɑ nɑ-sɩ. Ɩlɛnɑ pɑ́ polo Sɑɑlim tɛtʋ tɑɑ, sɩ fɛɩ tǝnɑ. Nɑ pɑ́ cɔɔ Pɛncɑmɛɛ tɛtʋ, kpɛtɛ.
5Pɑ kɔmɑ nɑ pɑ́ tɑlɑ Sufɩ tɛtʋ tɑɑ, ɩlɛnɑ Sɑyuli tɔ ɩ tǝmlɛ tʋ sɩ: Kɔɔ tǝ́ mǝlɩ, pǝ tɑɑ kɔɔ nɑ mɑ cɑɑ sɔɔ kpɑŋɑsɩ tɔm nɑ ɩ́ nǝɣǝsǝɣɩ tɑ nyǝntʋ.
6Kɛlɛnɑ tǝmlɛ tʋ tɔ Sɑyuli sɩ: Ɩsɔ yʋlʋ nɔɣɔlʋ ɩ wɛ ɩcɑtɛ tǝnɛ tǝ tɑɑ cǝnɛ. Ɩ nyʋɣʋ kʋlɑɑ kɛ́, nɑ tǝ tǝnɑ nti ɩ yɔɣɔtǝɣɩ tɔ tǝ lɑkɩ ḿpʋ́ɣʋ́. Tǝ́ polo nɑ tǝ́ nɑ-ɩ. Ntɑnyɩ ɩ kɑ́ hʋlɩ-tʋɣʋ mpɑɑʋ ŋku tɩɩ tǝŋ tɔ.
7Ntɛnɑ Sɑyuli pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Nɑ ye tǝ puki, pepeɣe tɩɩ kpɛŋnɑ nɑ tǝ́ hɑ Ɩsɔ yʋlʋ ɩnɩ? Mpi tɔ, kʋtɔɣɔʋ tɛmɑ tɑ huluŋ tɑɑ. Pǝyele tǝ fɛɩnɑ kʋhɑʋ nɑkʋlɩ sɩ tɩɩ cɛlɛ-ɩ. Yɑɑwe?
8Ḿpʋ́ɣʋ́ tǝmlɛ tʋ cɔwɑ sɩ: Mɑ tɔkɑ mɑ tɔɔ cǝnɛɣɛ liɣitee nyǝɣǝliyɑ. Mɑɑ hɑ-kɛɣɛ Ɩsɔ yʋlʋ nɑ ɩ́ hʋlɩ-tʋɣʋ tɑ́ mpɑɑʋ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑyuli nɔɣɔ tǝkpɑʋ sɩ: Kʋpɑm kɛ́, tǝ polo. Ɩlɛnɑ pɑ́ tɛɛ ɩcɑtɛ nte tǝ tɑɑ Ɩsɔ yʋlʋ kɑ wɛɛ tɔ. Pɑ kpɑɑkɑɣɑ ɩcɑtɛ tɔɔ, ɩlɛ pɑ sulɑ pɛɛlɑɑ ntɛ́ nɑ pɑ́ tiiki pɔɣɔ. Ntɛnɑ pɑ́ pɔɔsɩ pɛlɛ sɩ: Nɑlʋ wɛ ɩcɑtɛ tɑɑ? (Pɩɩ wɛ lɔŋtɑɑ tɔ, pɑ yɑɑkɑɣɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ kɛ́ sɩ nɑlʋ. Nɑ pɑɑ wɑɑtʋ wei kɛ́ nɔɣɔlʋ cɑɑ Ɩsɔ kɛ́ pɔɔsʋɣʋ kɛ nɑtǝlɩ, pɑ tɔŋ kɛ́ sɩ, tǝ́ polo nɑlʋ tɛ).
12Ɩlɛnɑ pɛɛlɑɑ mpɛ sɩ: Ɛɛ, ɩ wɛ ɩcɑtɛ tɑɑ. Mpi tɔ, sɑŋɑ kɛ ɩ kɔmɑ sɩ yǝlɑɑ lɑkɩ kɔtɑɣɑ kɛ tontoŋle tɔɔ. Ɩ́ polo lɔŋ.
13Ɩ́ kɑ́ mɑɣɑnɑ-ɩ nɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ kpɑ tɔɣɔʋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, pɑ tɑŋɑ-ɩ kɛ́ sɩ ɩ́ tǝŋsɩ kɔtɑɣɑ kɛ nɔɣɔ kʋpɑŋkɑ. Ɩlɛnɑ pǝ́cɔ́ mpɑ pɑ yɑɑwɑ tɔ pɑ́ tɔɣɔ. Ɩ́ polo tǝkpɩɩ, ɩ́ kɑ́ mɑɣɑnɑ-ɩ nɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ tɛɛ.
14Ɩlɛnɑ Sɑyuli pɑ́ tɛɛ. Pɑ sʋʋ ɩcɑtɛ tɑɑ, ɩlɛ Sɑmiyɛɛlɩ lɩɩwɑɣɑlɛ sɩ ɩ kpɑɑkɩ tǝkɔtǝlɛ kɛ tontoŋle tɔɔ, nɑ pɑ́ sulinɑ-ɩ.
15Kʋyɑkʋ ŋku kʋ yɑkɑɣɑ nɑ pǝ feŋ nɑ Sɑyuli tɑkɩ tɔ, Tɑcɑɑ kɑ cǝpɑ Sɑmiyɛɛlɩ kɛ sǝkpɑlʋɣʋ sɩ:
16Cele wɑɑtʋ ɩnɛɣɛ mɑɑ yele nɑ Pɛncɑmɛɛ tʋ nɔɣɔlʋ ɩ́ kɔɔ, nɑ ń kpɑ-ɩ mɑ yǝlɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ wulɑʋ nɑ ń pǝlɩ-ɩ nim, nɑ ɩ́ wɑɑsɩ-wɛɣɛ Filiisi nyǝ́mɑ niŋ tɑɑ. Mpi tɔ, mɑ nɩɩ pɑ kɑpusi, ɩlɛnɑ mɑ́ nyǝnnɑ pɑ tɔɔ.
17Pǝ kɔmɑ nɑ Sɑmiyɛɛlɩ loosi Sɑyuli kɛ kpɑkpɑɑ, ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ heeli-ɩ sɩ: Wei ɩnɩ ɩ tɔm mɑɑ heelɑ-ŋ sɩ ɩ kɑ́ tɔɣɔ mɑ yǝlɑɑ tɔɔ kɛ́ kɑwulɑɣɑ tɔɣɔlɛ.
18Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑyuli kpǝtǝnɑ Sɑmiyɛɛlɩ kɛ nɔnɔɣɔ nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Hɑɩ, lɑ suulu nɑ ń hʋlɩ-m nɑlʋ tǝyɑɣɑ.
19Mpʋɣʋlɛ Sɑmiyɛɛlɩ sɩ: Mɑɣɑlɛ nɑlʋ. Tɛɛ-m nɔɣɔ nɑ tǝ́ kpɑ tǝkɔtǝlɛ kɛ tontoŋle tɔɔ, nɑ mɑ́ nɑ-mɛ tǝ́ tɔɣɔ. Kʋ femɑ, ɩlɛ mɑ cɔ-ŋ nyɑ́ kʋpɔɔsʋtʋnɑɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ kpe.
20Sɑŋɑ kʋyɛɛŋ tooso kɔlɔ nyɑ́ kpɑŋɑsɩ lepɑ tɔ. Tɑɑ nǝɣǝsɩ sɩ tɔm, pɑ hii-sɩ. Amɑ sɔsɔɔntʋ ntɛ́ sɩ nyɑ́ nɑ nyɑ́ cɑɑ tǝyɑɣɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ tɛɛlǝɣɩ.

21Ntɛnɑ Sɑyuli cɔ sɩ: Mɑ kpekǝle kɛnɑ sǝkpete kɛ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ. Pǝ́cɔ́ mɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ tɑ niinɑ ɩsǝlɛ kɛ Pɛncɑmɛɛ kpekǝle tɑɑ. Ɩlɛ pepe tɔɔ kɛ́ n heeliɣi-m mpʋ?
22Mpʋɣʋlɛ Sɑmiyɛɛlɩ kpɑɣɑ Sɑyuli nɑ ɩ tǝmlɛ tʋ nɑ ɩ́ sʋʋnɑ-wɛɣɛ kutuluɣu tɑɑ, nɑ ɩ́ sɩɩ-wɛɣɛ tǝcɑɣɑlɛ kʋpɑntɛ kɛ tɔɣɔlɑɑ hɛkʋ tɑɑ. Pɛlɛ pɑɑ wɛ ɩsɩɩ yǝlɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ kɛ mpʋ.
23Ɩlɛnɑ Sɑmiyɛɛlɩ tɔ mʋtʋ sɑɑlʋ sɩ: Kɔnɑ cǝkɑ ŋkɑ mɑɑ heelɑ-ŋ sɩ ń sɩɩnɑ kɑ mpɑɑ tɔ.
24Mpʋɣʋlɛ mʋtʋ sɑɑlʋ lǝsɑ yule tǝcu nɑ ɩ́ tʋ Sɑyuli. Ntɛnɑ Sɑmiyɛɛlɩ tɔ sɩ: Tɔɣɔ-tɩ, nyɑɣɑ pɑ sɩɩwɑ sɑɑ wei mɑ yɑɑ sɑmɑɑ tɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ kpɛntɩ nɑ pɑ́ tɔɣɔ kʋyɑkʋ ŋkʋ.
25Pɑ lɩɩ tǝkɔtǝlɛ kɛ tontoŋle tɔɔ nɑ pɑ́ tii ɩcɑtɛ tɑɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ lɑ́ fɑɑci kɛ kutuluɣu pɑtɑ tɔɔ.
26Kʋ femɑ, ɩlɛnɑ Sɑmiyɛɛlɩ kʋlɩ tɑnɑŋ tɛɛ kɛ́ sɑɑ wei hɑɣɑ yʋɣɩ kɑ tʋ tɔ, nɑ ɩ́ yɑɑ Sɑyuli sɩ: Kʋlɩ nɑ mɑ́ lǝsɩ-ŋ mpɑɑʋ. Ɩlɛnɑ pɑ́ tʋ́ mpɑɑʋ kɛ pɑ nɑɑlɛ.
27Pɑ lɩɩkɑɣɑ ɩcɑtɛ, ɩlɛnɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Heeli nyɑ́ tǝmlɛ tʋ sɩ ɩ́ tɛɛ-tʋɣʋ nɔɣɔ. Tǝmlɛ tʋ tɛɛwɑ, ɩlɛnɑ Sɑmiyɛɛlɩ tɔ Sɑyuli sɩ: Pǝnɛntɑɑ sǝŋ nɑ mɑ́ heeli-ŋ Tɑcɑɑ tɔm ɩlɛ.