Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ I

Sɑmiyɛɛlɩ I 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑyuli tɔmɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ, nɑ ɩ pǝyɑlʋ Sonɑtɑŋ sɩ pɑ́ kʋ́ Tɑfiiti. Amɑ Sonɑtɑŋ luɣu nɑ́ sʋʋ Tɑfiiti kɛ teu, ɩlɛnɑ ɩ tɑɣɑsɩ-ɩ sɩ:
2Mɑ cɑɑ lʋkɩ sɩ ɩ́ kʋ-ŋ yoo. Mpʋ tɔ, cele tɑnɑŋ lɑ lɑɑkɑlɩ, kpɑ tɑɑlɛ nɑ ń ŋmɛlɩ.
3Mɑ́ lɩɩwɑ mɑɑ polo mɑ cɑɑ kiŋ kɛ tɑɑlɛ nte tǝ tɑɑ n wɛ mpʋ tɔ, nɑ mɑ́ yɔɣɔtǝnɑ-ɩ nyɑ́ tɔm, ɩ́ yɔɣɔtɑɑ suwe ɩlɛ mɑ kɛɛsɩ-ŋ.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ Sonɑtɑŋ sɑmɑ Tɑfiiti kɛ ɩ cɑɑ Sɑyuli kiŋ sɩ: Pɑɑpɑ, nyɑ́ kʋlʋkʋ kɛ Tɑfiiti ɩnɩ ɩ lʋkɑɣɑ. Hɑlǝnɑ ɩ́ lɑ ɩ weesuɣu kɛ ɑwusɑ nɑ ɩ́ kʋ Koliyɑtɩ. Ɩ lɑpɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kǝlɩ pɑ kolontunɑɑ tǝcɑɣɑcɑɣɑ, nɑ nyɑ́ mɑɣɑmɑɣɑ n nɑ mpʋ nɑ nyɑ́ lɑŋlɛ hʋlʋmɩ. Mpʋ tɔ, pepe tɔɔ kɛ́ n kɑ kʋ-ɩ mʋsʋŋ kɛ yem kɛ mpʋ? Tɑɑ wɑkǝlǝnɑ-ɩ. Mpi tɔ, ɩ́lɛ́ ɩ tɑ wɑkǝlǝnɑ nyɑ́.
6Mpʋɣʋlɛ Sɑyuli nɩɩnɑ ɩ pǝyɑlʋ nɑ ɩ́ yɔɣɔtɩ nɑ ɩ́ tuunɑ Tɑcɑɑ sɩ: Mɑ kɑɑ kʋ Tɑfiiti.
7Ɩlɛnɑ Sonɑtɑŋ yɑɑ Tɑfiiti nɑ ɩ́ kɛɛsɩ-ɩ pǝ tǝnɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ mǝŋnɑ-ɩ Sɑyuli kiŋ nɑ ɩ́ lɑkɩ tǝmɑ nnɑ tuu ɩ lɑkɑɣɑ tɔ.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ yoou tɑsɑ kʋlʋɣʋ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ Filiisi nyǝ́mɑ hɛkʋ tɑɑ. Ntɛnɑ Tɑfiiti yoonɑ-wɛ nɑ ɩ́ kǝlɩ-wɛ tǝcɑɣɑcɑɣɑ, nɑ ɩ́ tɔɣɔnɩ.
9Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ tʋ Sɑyuli kɛ lǝmɑɣɑsǝlɛ ɩsɑɣɑlɛ nɑ ɩ́ cɑɣɑ ɩ tǝyɑɣɑ tɑɑ. Nɑ ɩ́ tɔkɑ ŋmɑntɑɑɣɑ kɛ ɩ niŋ tɑɑ,
10nɑ Tɑfiiti nɑ́ɑ́ tɔŋnɑ-ɩ cǝmʋɣʋ mɑpʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ mɑɣɑsɑɑ sɩ ɩ yɑkɩ Tɑfiiti kɛ ŋmɑntɑɑɣɑ nɑ ɩ́ kpǝnɑ kutuluɣu. Amɑ ɩ́lɛ́ ɩ fɛɛ-kɛ. Ɩlɛnɑ kɑ́ yɑɣɑ kutuluɣu, nɑ Tɑfiiti se ɑhoo ɑnɩ.
11Mpʋɣʋlɛ Sɑyuli tilɑ yǝlɑɑ sɩ pɑ́ feŋ Tɑfiiti tǝyɑɣɑ. Ye kʋ femɑ tɑnɑŋ, ɩlɛ pɑ kʋ-ɩ. Kɛnɑ ɩ ɑlʋ Mikɑɑlɩ heeli-ɩ sɩ: Ye n tɑ se ɑhoo ɑnɛ, cele ɩsǝntɔ n sǝpɑ.
12Ɩlɛnɑ Mikɑɑlɩ lǝsɩ Tɑfiiti nɑ pǝtote nɑ ɩ́ se. Pǝ lɑpɑ ɩ tʋlɑɑ kɛlɛ.
13Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Mikɑɑlɩ kpɑɣɑ yʋlʋ lɛɛsʋɣʋ ŋku pɑ sɑɑkɑɑ tɔ, nɑ ɩ́ hɩɩsɩ kɑto tɔɔ nɑ ɩ́ tʋ pǝ́ŋ́ tɔnʋɣʋ kɛ nyʋɣʋ cɔlɔ, nɑ ɩ́ tɑkɩ pʋʋɣʋ.
14Pǝ kɔmɑ nɑ Sɑyuli tili sɩ pɑ́ kpɑ-ɩ, ɩlɛnɑ Mikɑɑlɩ heeli-wɛ sɩ pǝ wɩɩkɩ-ɩ.
15Mpʋɣʋlɛ Sɑyuli mǝlǝnɑ tillɑɑ sɩ pɑ́ polo pɑ́ nɑ-ɩ, nɑ pɑ́ kɔnɑ-ɩ nɑ ɩ kʋhǝntʋɣʋ nɑ ɩnɩ ɩ́ kʋ-ɩ.
16Yǝlɑɑ mpɛ pɑ mǝlɑɑ ɩlɛ sɛsɛ yʋlʋ lɛɛsʋɣʋ ntɛ́, nɑ pɑ́ tʋ pǝ́ŋ́ hʋntʋ kɛ kʋ nyʋɣʋ.
17Ntɛnɑ Sɑyuli tɔ Mikɑɑlɩ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ n puɣusɑ-m nɑ ń yele nɑ mɑ kolontu fiti? Kɛnɑ Mikɑɑlɩ nɔɣɔ tǝkpɑʋ sɩ: Tɑfiiti tɔmɑ-m kɛ́ sɩ ye mɑ tɑ yele-ɩ ɩ kɑ́ kʋ-m.
18Mpʋ pǝ lɑpǝnɑ nɑ Tɑfiiti se nɑ ɩ́ polo Sɑmiyɛɛlɩ kiŋ kɛ Lɑmɑ nɑ ɩ́ kɛɛsɩ-ɩ pǝ tǝnɑ mpi Sɑyuli lɑpɑ-ɩ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tǝŋ Sɑmiyɛɛlɩ kɛ Nɑyɔtɩ nɑ ɩ́ cɑɣɑ tǝnɑ.
19Mpʋɣʋlɛ pɑ tɑɣɑsɑ Sɑyuli sɩ: Tɑfiiti wɛ Nɑyɔtɩ kɛ Lɑmɑ cɔlɔ.

20Ɩlɛnɑ ɩ́ tili sɩ pɑ́ kpɑ-ɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ tillɑɑ mɑɣɑnɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ kpekǝle kɛ tǝnɑ nɑ Sɑmiyɛɛlɩ kɛ pɑ nyʋɣʋ tʋ. Tǝnɑɣɑ Ɩsɔ Feesuɣu tii tillɑɑ mpɛ pɑ tɔɔ, nɑ pɑ́ sʋʋ pɑɑlɛ nɑ Ɩsɔ sɑm.
21Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tɑɣɑsɑ Sɑyuli kɛ tɔm ntɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tili kʋfɑmɑ, nɑ pɛlɛ pɑ́ pɑɑkɩ nɑ pɑ́ sɑŋ Ɩsɔ. Nɑ ɩ́ tɑsɑ lɛlɑɑ kɛ tiluɣu kɛ tɔm tooso nyǝm, nɑ pɛlɛ pɑ́ pɑɑkɩ nɑ pɑ́ sɑŋ Ɩsɔ.
22Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑyuli kpɛsɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ ɩ́ polo Lɑmɑ. Ɩ tɑlɑ lɔkɔ sɔsɔ wei ɩ wɛ Seku cɔlɔ tɔ ɩlɛnɑ ɩ́ pɔɔsɩ sɩ: Leɣe Sɑmiyɛɛlɩ nɑ Tɑfiiti pɑ wɛɛ? Ntɛnɑ pɑ́ cɔ-ɩ sɩ: Pɑ wɛ Nɑyɔtɩ.
23Sɑyuli kpɑɣɑ Nɑyɔtɩ mpɑɑʋ, ɩlɛnɑ Ɩsɔ Feesuɣu tii ɩ tɔɔ, nɑ ɩ́ tɔŋ nɑ ɩ́ pɑɑkɩ nɑ ɩ́ sɑŋ Ɩsɔ, hɑlǝnɑ ɩ́ tɑlɑ tǝnɑ.
24Ɩ tɑlɑ Sɑmiyɛɛlɩ pɑ kiŋ, ɩlɛnɑ ɩ́ wɔɣɔsɩ wontu nɑ ɩ́ pɑɑkɩ nɑ ɩ́ sɑŋ Ɩsɔ kɛ mpʋ. Hɑlǝnɑ ɩ́ hǝntɩ ɑtɛɣɛ ilim nɑ pǝ tɛm nɑ ɑhoo tǝnɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ yǝlɑɑ pɔɔsǝɣɩ tǝmɑ sɩ: Sɑyuli nɑ́ wɛ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ tɑɑ tɔtɔɣɔ?