Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ I

Sɑmiyɛɛlɩ I 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Filiisi nyǝ́mɑ kpɑɣɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kɛ Ɩpene-Ɩsɛɛ, nɑ pɑ́ ponɑ-ɩ Asǝtɔtɩ.
2Pɑ kpɑɣɑ-ɩ mpʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ sɩɩ-ɩ pɑ tʋɣʋ Tɑkɔŋ kɔŋkɔŋ tɑɑ kɛ́ kʋ kutuluɣu tɑɑ.
3Tɛʋ femɑ tɑnɑŋ tǝhulu, ɩlɛ Asǝtɔtɩ nyǝ́mɑ mɑɣɑnɑ pɑ tʋɣʋ Tɑkɔŋ hotɑ ɩ ɩsɛntɔɔ kɛlɛ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kite, nɑ pɑ́ kpɑɣɑ-ɩ nɑ pɑ́ mǝlǝnɑ-ɩ ɩ tǝcɑɣɑlɛ.
4Tɛʋ femɑ tɔtɔ, ɩlɛnɑ pɑ́ mɑɣɑnɑ Tɑkɔŋ tɑsɑ hotuɣu kɛ ɩ ɩsɛntɔɔ kɛ́ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kite nɑ ɩ nyʋɣʋ nɑ ɩ niŋ pǝ pɛlɑɑ, nɑ pǝ́ wɛ nɔnɔkpete, nɑ pǝ́ kɑɑsɩ ɩ pilimile.
5Pǝ tɔɔ kɛ́ hɑlǝnɑ sɑŋɑ Tɑkɔŋ kɔtǝlɑɑ, nɑ kʋ lɑɑlɑɑ tǝnɑ mpɑ pɑ wɛ Asǝtɔtɩ tɔ, ye pɑ sʋʋkɩ tʋɣʋ kutuluɣu ŋkʋ kʋ tɑɑ, pɑɑ fɛlǝɣɩ nɔnɔkpete.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tʋwɑ Asǝtɔtɩ nyǝ́mɑ kɛ niŋ nɑ ɩ́ wɑkǝlɩ-wɛ nɑ cɑlǝmpɑɣɑ.
7Pɑ nɑwɑ mpʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ tɔ sɩ: Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kɑɑ cɑɣɑ tɑ́ tɛ. Mpi tɔ, ɩnɩ ɩ tʋnɑ tɑ nɑ tɑ tʋɣʋ kɛ niŋ.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ Asǝtɔtɩ nyǝ́mɑ tilɑɑ nɑ pɑ́ yɑɑ Filiisi nyǝ́mɑ ɑwulɑɑ kɑkpɑsɩ nɑ pɑ́ pɔɔsɩ-wɛ sɩ: Ɩsǝnɑɣɑ tɩɩ lɑnɑ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ? Ntɛnɑ pɛlɛ sɩ: Ɩ́ ponɑ-ɩ Kɑtɩ. Ɩlɛnɑ Asǝtɔtɩ nyǝ́mɑ ponɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kɛ Kɑtɩ.
9Pɑ tɛmɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kɛ ponɑʋ kɛ Kɑtɩ, ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ tʋ ɩcɑtɛ tǝnɑ tɔɔ kɛ́ niŋ, nɑ sɔɣɔntʋ sɔsɔɔntʋ kpɑ-wɛ. Ɩ wɑkǝlɑ ɩcɑtɛ yǝlɑɑ tǝnɑ nɑ cɑlǝmpɑɣɑ. Pǝ kpɑɣɑʋ sɔsɑɑ nɑ pǝ́ polo piyɑ tɔ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ ponɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kɛ́ Ɩkoloŋ, ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ sʋʋ kɑpusi mɑpʋ sɩ: Pɑ kɔnɑ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kɛ́ tɑ́ tɛ́ sɩ ɩ́ kʋ tɑ tǝnɑ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩkoloŋ nyǝ́mɑ nɑ tɑsɑ tiluɣu nɑ pɑ́ koti Filiisi ɑwulɑɑ tǝnɑ nɑ pɑ́ tɔ-wɛ sɩ: Ɩ́ mǝŋnɑ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kɛ ɩ tǝcɑɣɑlɛ. Ɩ́ tɑɑ kʋ tɑ́ nɑ tɑ yǝlɑɑ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ kɑ tʋwɑ Ɩkoloŋ nyǝ́mɑ kɛ niŋ nɑ toŋ kɛ́, nɑ sǝm sɔɣɔntʋ pɩɩ ɩcɑtɛ tǝnɑ yǝlɑɑ.
12Lɛlɑɑ tɑ sɩ yɑɑ, ɩlɛ cɑlǝmpɑɣɑ tɔkɑ-wɛɣɛ. Ɩlɛnɑ ɩcɑtɛ tǝnɑ tʋlɩ nɔɣɔ, nɑ tǝ́ wii tǝkpoo nɑ pǝ́ kpɑ ɩsɔtɑɑ.