Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Koiruwaa

Sameela Maxaafaa Koiruwaa 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ziifa asati Saa7oolakko Gib77a katamaa biidi, “Daawiti Yasemoona sinttan de7iya Hakiila giyo keran qosetti uttiis gidennee?” yaagidosona.
2Yaagin Saa7ooli denddidi, Israa7eelatuppe doorettida heezzu sha7u asata ekkidi, Daawita koyanau Ziifa bazzuwaa biis.
3Saa7ooli Yasemoona sinttan de7iya Hakiila keraa bolli ogiyaa lanqqiyan dunkkaaniis; shin Daawiti he bazzuwan uttiis. Saa7ooli a kaallidi yaa biidoogaa eridi,
4kafuwaa yeddidi, Saa7ooli tumukka he sohuwaa gakkidoogaa geeshshiis.
5Daawiti denddidi, Saa7ooli dunkkaanidosaa biis; biidi Saa7oolinne ola gadaawai Neera na7aa Abaneeri zin77ido sohuwaa be7iis. Saa7ooli qato giddon zin77iis; olanchchati a yuushuwan de7oosona.
6Daawiti Hiitiyaa Abimelekanne Xaruuya na7aa Yoo7aaba ishaa Abishaaya, “Saa7ooli galchchidosaa tanaara baanai oonee?” yaagidi oichchiis. Oichchin Abishaayi, “Taani nenaara baana” yaagiis.
7Hegaa gishshau, Daawitinne Abishaayi he gallassa qammi olanchchatukko yiyo wode, Saa7ooli ba tooraa huupheessaara biittan toridi, qato giddon zin77idaagaa demmidosona. Abaneerinne olanchchati a yuuyi aadhdhidi zin77idosona.
8Abishaayi Daawita, “Xoossai ne morkkiyaa hachchi ne kushiyan aatti immiis; taani ta tooran a issitoo biittaara gattada sikkais; taani a naa77utoo caddanau koshshenna” yaagiis.
9SHin Daawiti Abishaaya, “Neeni a woroppa; GODAI tiyido kawuwaa bolli ba kushiyaa denttiya oonanne GODAI qaxxayana” yaagiis.
10Qassikka i Abishaaya, “De7o GODAI ero! GODAI a shocanaagaa taani erais; ba gallassai gakkin i haiqqana, woikko olettanau biidi i xayana.
11GODAI tiyido kawuwaa bolli taani kushiyaa denttennaadan tana GODAI teqqo. Ane a huuphessan de7iya tooraanne haattaa otuwaa ekkada hindda” yaagiis.
12Yaagin Daawiti Saa7oola huuphessan de7iya tooraanne haattaa otuwaa ekkiis; ekkin eti biidosona. SHin eta ooninne be7ibeenna, woikko ooninne eribeenna, woikko ooninne beegottibeenna; GODAI wolqqaama xiskkuwaa eta bolli yeggido gishshau, ubbatikka xiskkuwaa kairidosona.
13Daawiti hefintti pinnidi, hara keraa huuphiyan unddenna sohuwan haakkidi eqqiis.
14Daawiti Saa7oola olanchchatanne Neera na7aa Abaneera, “Abaneeraa! Abaneeraa! Taani xeegiyoogaa siyikkii?” yaagidi waassiis. Waassin Abaneeri, “Ha xeegidi kawuwaa xiskkuwaa diggiyaagee oonee?” yaagiis.
15Yaagin Daawiti, “Neeni wozannaama asa gidikkiiyye? Israa7eela giddon ne mali ooni de7ii? Yaatin, kawuwaa ne godaa aibissi naagikkii? Aissi giikko, issi asi kawuwaa ne godaa woranau yaa biis.
16Neeni oottidobi lo77o gidenna. De7o GODAI ero! Neeninne ne olanchchati GODAI tiyido intte godaa naagibeenna gishshau, intte haiqqanau bessees. Kawuwaa tooraanne a huuphessan de7iya haattaa otuwaa be7ai?” yaagiis.
17Saa7ooli Daawita qaalaa gidiyoogaa eridi, “Ta na7au Daawitaa, hegee ne qaalee?” yaagiis. Yaagin Daawiti, “Ee; ta godau, kawuwau, hegee ta qaalaa” yaagiis.
18Qassikka i Saa7oola, “Ta godau, tana ne ashkkaraa neeni aibissi kaallai? Taani ai oottidanaa? Taani ai mooridanaa?

19Ha77ikka ta godau, kawuwau, neeni ta qaalaa, ne ashkkaraa qaalaa siyanaadan taani nena woossais; GODAI nena ta bolli denttidobaa gidikko, yarshshuwaa i ekko; shin asati nena denttidobaa gidikko, eti GODAA sinttan qanggettidaageeta gidona! Aissi giikko, ‘Ba; hara xoossatussi goinna’ yaagidi, GODAA biittan taayyo de7iya saamaappe eti tana ha77i kessidosona.
20Ha77i simmi GODAA sinttappe haakkidi de7iya biittan ta suuttaa gussoppa; issi asi kuraachcho shankkatanau deriyaa huuphiyaa kiyiyoogaadan, Israa7eela kawoi issi kasttolle koyanau kiyiis” yaagiis.
21Yaagin Saa7ooli Daawita, “Taani nagaraa oottaas. Ta na7au Daawitaa, haa simma! Hachchi qammi neeni tana haiquwaappe ashshido gishshau, taani nena naa77antto genikke. Tumuppe taani eeyabaa hanaas; gita balaa balaas” yaagiis.
22Yaagin Daawiti, “Kawuwau, ne toorai hageeho; ne asatuppe issi asi yiidi ekko.
23Asi huuphiyan huuphiyan xillidobaunne ammanettidobau GODAI a waagaa qanxxees. Nena GODAI hachchi ta kushiyan aattidi immiis; shin GODAI tiyido kawuwaa bolli taani ta kushiyaa denttanau dosabeikke.
24Taani tumu hachchi nena ashshidoogaadan GODAI tanakka ashsho; qassi meto ubbaappekka tana wotti ekko” yaagiis.
25Yaagin Saa7ooli, “Ta na7au Daawitaa, neeni anjjetta. Neeni gitabaa oottana; neeni tumuppe xoonana” yaagiis. Daawiti ba ogiyaa biis; Saa7oolikka ba soo simmiis.