Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - 1 Samuel

1 Samuel 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Waday odom ay lallalaki ay taga-Zif ay inmey en Saulo ed Gibea yan inbaga da ay wadas David ay mantabtabon sin bilig ay Hakila sin benget di lugar ay magay omili.
2Nanballalong ay dagos si Saulo sin lugar ay magay omili ed Zif. Kinoyog na di tolo ay libo ay napili ay soldadon di Israel ta anapen das David,
3et nankampo da sin kad-an di kalsada sin bilig ay Hakila met laeng. Idi dinngen David ay inonod da Saulo si daida sin lugar ay doy,
4inbaa nay ispay et pinaneknekan da ay tet-ewa ay wadas da Saulo.
5Inmey ay dagos si David yan inila na din kad-an di nankampoan da Saulo. Tinamang na din kaseyseyepan da Saulo en Abner ay anak Ner ay komander din sosoldadon di ari. Din kaseyseyepan Saulo yan wada sin nan-gawaan di sosoldado na.
6Idi siya di, nandamag si David en Ahimelek ay Heteo ya si Abisai ay anak Zeruyas ya agin Joab. Kanana, “Sino di komoyog ay emey sin kampon Saulo?” “Sak-en,” kanan Abisai ay sinombat.
7Sin doy ay labi, sin-gep da David en Abisai din kampon Saulo. Wadas Saulo ay naseseyep yan naipapadsek din gayang na sin toktokana. Naseseyep abe si Abner yan siya abe sin sosoldado na ay nangigagawa en sisya.
8Kanan Abisai, “Inpalobos Diyos ay peslem din kaibaw mo ed wani ay labi, isonga ipalobos mo koma ta idoyok ko en sisya din gayang na enggana ay maipadsek sin lota. Mamingsan anggoy ay doyokek, adi masapol ay mamidwa.”
9Ngem kanan David, “Adi kan pespeslen, tan sigurado ay dosaen Diyos di mamse sin dinotokana ay ari.
10Sigurado ay si Diyos met laeng ay mismo di mamse en sisya sin tapin di agew. Mabalin ay owat matey ono matey sin gobatan.
11Ngem sapay koma ta iaddawin Diyos ay peslek din dinotokana ay ari. Ngem alaen ta din gayang ya panpeypey-anas danom ta komaan ta.”
12Et inan David din gayang ya panpeypey-an si danom sin kad-an di toktokan Saulo, asi da kinmaan en Abisai. Magay nakaila ono nangammo sin napasamak. Maga abey binmangon. Nas-et di seyep da, tan si Diyos dedan di nangiturong.
13Makdeng pay di, nanbalasat da David sin tanap yan inmey da sin toktok di esay bilig. Nan-inaddawi da en da Abner ya din sosoldadon Saulo.
14Pag nan kanan ay nangibogaw en daida, “Abner, apay nga adi kan somongbat?” Songbatan pay Abner yan kanana, “Sino ka ay bomogbogaw ay mamalaga sin ari?”
15Kanan aben David, “Ay baken tet-ewa ay natoled ka ay ipogaw yan magay makaiso en sik-a isnan Israel? Apay ngarud ay adi kan binantayan din ari ay apom? Wada met di kakkaey na issa ay mamse en sisya.
16Lawa sas inyat mo. Dadlon tet-ewa ay lebbeng na ay matey kayo am-in, tan adi yo dedan binantayan din apo yo ay dinotokan Diyos ay manturay. Estem ay ilaen. Intoy kad-an din gayang di ari ya din panpeypey-an si danom ay wada koma sin toktokana?”
17Inmatonan Saulo din kalin David yan kanana, “Anak ko ay David, ay sik-a san mankalkali?” Songbatan pay David yan kanana, “Aw, sak-en, Apo ari!”
18Pag nan itoloy ay nangwani, “Apay ngin ay at-atikoem pay laeng sak-en ay baam? Ay wada aya di basol ko en sik-a?”

21Pag kanan Saulo, “Baken kosto di inamag ko. Mantaoli ka, anak ko ay David. Laton ay adiak kasin sakitan sik-a, tan inpailam ed wani ay agew di panangipateg mo sin biyag ko. Tet-ewa kayman ay naong-ongak et dakdake ay kamali di inamag ko.”
22Kanan David ay nanongbat, “Naey din gayang mo ay apo ari. Man-ibaa ka sin ipogaw mo si manga.
23Sapay koma ta gon-gonaan Diyos di nalinteg ya napodno ay ipogaw. Ed wani ay agew, indawat Diyos di gondaway ko ay mamse en sik-a, ngem sinigaak ay namse en sik-a ay dinotokana.
24Ed wani ay agew, inpailak di panangipateg ko sin biyag mo et sapay koma ta patgen aben Diyos din biyag ko et omisalakan sin amin ay ligat.”
25Pag kanan Saulo, “Sapay koma ta bindisyonan dakan Diyos, anak ko ay David. Siged di pantongpalan di am-in ay amagem.” Pag komaan si David yan sinmaa abe si Saulo.