Text copied!
CopyCompare
Godumu Kuku - 1 Samuel

1 Samuel 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Saul kuli-kadan baja Davidanka, kuku jurrkin, yalaman, “Ngayu David yarkinkaku kuninka.” Bamangka nyungundu balkan David wanjabu bundandan. Yinyamun Saulungku soldier-soldier jirray, 3000-bala kunjan, David wukurrinka, yarkinkaku kuninka. David binalman Saul kankadanya. Nyulu soldier-soldier yungan, karangajinka, binalmanka wanjabu Saul balnji wunanan. Saulumu soldier-soldier murumarin, balnji wunanka, Saul dindarra wunan.
6Davidangka kuku nyajin Saulunku, nyulu nyubunyimba soldieranda babajin nyungunji dunganka. Wujurrman bula David kirayku Saulundumunbu campmunbu karangajin. Bula Saul warrmba-bungan warngku wunananya dindarra soldier-soldieranda. Nyulu wunanjiku, nyulu nyungu kalka bubungu janay-manin yuba nyunguwunbu dukulbu. Bula yuba kadan, nyulu soldierangka Davidanda yalaman, “Godungku yunu chance dajin, Saul yarkinkaku kuninka. Ngayu nyunguwundu kalkabu nyungun damalkuda.” Yamba Davidangka yalaman, “Kari. Godungku nyungun wangkanyin kingmanka. Ngali nyungun kari yarkinkaku kuni. God readymal, nyuluku Saul wulay-manil. Ngali nyungu kalka and mayal banaji manil, dungayda.” Bula manin, dungan baja. Jana Saulundumundu soldier-soldierangka bulanin kari nyajin, Godungku jananin warngku-kaja-bungan.
13Yinyamun bula Davidangka bubu balay bawan, dakan wuburrbu yuba Saulundumunbu campmunbu. Yinyamun wuburrmun Davidangka soldieranda nyubunyimba Abneranda yirrkan. Abner, nyulu maja soldier-soldieranka kanbalanka. Davidangka yalaman, “Ya, Abner! Yundu nganya milkabu nyajil?” Abner warngkumun wandin, yalaman, “Ya, wanjungku nyungun king wandi-manil warngkumun?” David yirrkan baja, “Ya, Abner! Yundu maja jirray bajaku bubungu Israel. Wanyurrinku yundu nyungun king kari ngulkurrduku miyil-kujil? Yurra wubulku wulanyaku, nyungun kari mumbarabuku miyil-kujinya. Nyaka, kingamu kalka wanjabu? Nyungu mayal banaji wanjabu?”
17Saul warngkumun wandin, Davidanka buluku binalman. Nyulu babajin, “Yinya yundu David?” Davidangka yalaman, “Yuwu, maja, yundu wanyurrinku nganya wukurril-wukurril, kuninka? Ngayu wanjarrman, yundu nganya yarkin-bunganka? Kaki Godungku yunun yungan, ngayu nyungundu praymal. Kaki bamangka yungan, Godungku jananin buyun-damal. Jana nganya kanbin ngaykuwunbu bubungu kadanka. Ngayu wawu kari yalaymba wulanka, kala-kalbay Godundumun. Ngayu jarra yala, jirray kari. Yundu king bajaku, wanyurrinku nganya wukurril-wukurril, yarkinkaku kuninka?”
21Saulungku yinya kuku nyajin, nyulu yalaman, “Ngayu buyunman. Yundu kaday, David. Ngayu yunun kari buyun-damal baja, yundu nganya kari yarkin-bunganya. Ngayu kiru-kari bajaku, yunun kari juru-wukurrinyaku.” Davidangka yalaman, “Yunu kalka yaluy; bama yunga, maninka. Nyiku Godungku nganya junkurrji-bungan, yunun yarkinkaku kuninka, yamba ngayu kari kunin. Ngayu wawu Godungku nganya yalarrku ngulkurrduku miyil-kujinka.” Saulungku Davidanda yalaman, “Ngayu wawu Godungku yunun ngulkurrduku kujinka.” Yinyamun David dunganda, Saul bayanbaku dungan baja.