Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ I

Sɑmiyɛɛlɩ I 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti sewɑ Kɑtɩ, nɑ ɩ́ polo nɑ ɩ́ ŋmɛlɩ Atulɑm kʋkpɑmʋɣʋ pʋ́ʋ́ɣʋ́ tɑɑ. Mpʋɣʋlɛ ɩ tɛɛtʋnɑɑ nɑ ɩ tǝyɑɣɑ yǝlɑɑ tǝnɑ nɩɩwɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ polo ɩ kiŋ.
2Pǝ kpɑɣɑʋ mpɑ pɑ lɑŋɑ wɑkǝlɑɑ tɔ, nɑ kǝmɑ nyǝ́mɑ, nɑ nǝɣǝsɛɛ nyǝ́mɑ, pɑ kotinɑ ɩ kiŋ, ɩsɩɩ yǝlɑɑ nɑsǝlɛ (400) kɛ mpʋ, nɑ ɩ́ pǝsɩ pɑ nyʋɣʋ tʋ.
3Tǝnɑɣɑ Tɑfiiti lɩɩwɑ nɑ ɩ́ polo Misipɑ kɛ Mowɑpʋ tɛtʋ tɑɑ, nɑ ɩ́ sǝlǝmɩ tǝnɑ wulɑʋ sɩ: Yele nɑ mɑ cɑɑ nɑ mɑ too pɑ́ kɔɔ nɑ pɑ́ cɔɔsɩ nyɑ́ tɛ. Hɑlǝnɑ mɑ́ cɛkǝnɑ mpi Tɑcɑɑ kɑ́ lɑ-m tɔ.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti ponɑ ɩ nyǝ́mɑ mpɛɣɛ Mowɑpʋ wulɑʋ kiŋ. Ɩlɛnɑ pɑ́ cɑɣɑ tǝnɑɣɑ wɑɑtʋ wei ɩnɩ ɩ tɔŋnɑ cɔɔsʋɣʋ tɔ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Kɑtɩ heelɑ Tɑfiiti sɩ: Lɩɩ tǝcɔɔsǝlɛ tǝnɑ nɑ ń polo Yutɑ tɛtʋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ se nɑ ɩ́ polo Hɛlɛtɩ hɔtʋɣʋ tɑɑ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Sɑyuli cɑɣɑ Kipeyɑ tontoŋle tɔɔ kɛ́ tʋɣʋ nɑkʋlɩ kʋ tɛɛ. Ɩ ŋmɑntɑɑɣɑ kɛ ɩ niŋ tɑɑ, nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑɣɑ ɩ kiŋ.
7Tǝnɑɣɑ ɩ tɔmɑ-wɛ sɩ: Ntɔŋ Pɛncɑmɛɛ nyǝ́mɑ mɛ, ɩ́ tɛŋ mǝ tɑɑ sɩ Sesee pǝyɑlʋ Tɑfiiti kɑ́ hɑ mǝ tǝnɑɣɑ tɩɩŋ tɑwɑ, nɑ ɩ́ kpɑ mǝ tǝnɑɣɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ yɛɛ?
8Ye pǝ tɑɣɑ mpʋ, pepe tɔɔ kɛ́ mǝ tǝnɑ tǝpɑɩ ɩ́ kpɛntɑ nɔɣɔ kɛ mɑ tɔɔ. Mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ ɩɩ tɩɩ cǝkɩ-m sǝkpɑlʋɣʋ kɛ mɑ pǝyɑlʋ nɑ Tɑfiiti pɑ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ tɔm? Pepe tɔɔ kɛ́ mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ kɑɑ tɩɩ tɔɣɔ mɑ wɑhɑlɑ. Nɑ ɩ́ kɛɛsɩ-m ɩsǝnɑ mɑ pǝyɑlʋ yoosiɣi mɑ nɑ mɑ tǝmlɛ tʋ tɔ. Hɑlɩ ɩ́lɛ́ ɩ́ nyǝkɩ-m kɑtɔsɩ ɩsɩɩ ɩ tɔŋnɑ lɑpʋ kɛ hɑlǝnɑ sɑŋɑ tɔ.
9Pǝ pɑmnɑ Towɛkɩ Ɩtɔm tʋ kɑ wɛ Sɑyuli wɑɑlɩ nyǝ́mɑ tɑɑ. Mpʋɣʋlɛ ɩ cɔwɑ sɩ: Mɑ nɑwɑ Tɑfiiti polɑ Nopɩ kɛ Ahitupi pǝyɑlʋ Ahimelɛkɩ kiŋ.
10Hɑlɩ ɩ́lɛ́ ɩ pɔɔsɩ Tɑcɑɑ sɩ, pepeɣe Tɑfiiti kɑ́ lɑ. Nɑ Ahimelɛkɩ hɑ Tɑfiiti kɛ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ ɩ́ cɛlɛ-ɩ Koliyɑtɩ lɑɣɑtɛ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑyuli tilɑ Nopɩ nɑ pɑ́ yɑɑ kɔtʋlʋ Ahimelɛkɩ, nɑ ɩ tǝyɑɣɑ kɔtǝlɑɑ tǝnɑ nɑ pɑ́ polo.
12Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ Ahimelɛkɩ sɩ: Ke ŋkpɑŋŋ. Nɑ ɩ́lɛ́ ɩ tɔ sɩ: Mɑ nɩɩwɑ, tɑ cɑɑ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ tɔmɑ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ nyɑ́ nɑ Tɑfiiti ɩ́ kpɛntɑ nɔɣɔ kɛ mɑ tɔɔ? Hɑlǝnɑ ń hɑ-ɩ tɔɣɔnɑɣɑ, nɑ lɑɣɑtɛ. Nɑ ń yɔɣɔtǝnɑ Tɑcɑɑ kɛ ɩ tɔm, nɑ ɩ́ kʋlɩ mɑ tɔɔ nɑ ɩ́ nyǝkɩ-m kɑtɔsɩ, ɩsɩɩ ɩ́ tɔŋnɑ lɑpʋ kɛ sɑŋɑ ɩsǝntɔ tɔ?
14Ntɛnɑ kɔtʋlʋ cɔ sɩ: Nyɑ́ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ tɑɑ ɑwe kɑ́ kɛɛsǝnɑ ɩ tǝɣɩ nyɑ́ yǝtɩ Tɑfiiti. Ɩ nɩɩkǝnɑ-ŋ nɑ ɩ nyʋɣʋ kʋlɑ nyɑ́ tǝyɑɣɑ tɑɑ kɛ́.
15Pǝ tɑɣɑ sɑŋɑ kɛ mɑ cɑɑlɑ Tɑcɑɑ kɛ yɔɣɔtǝnɑʋ kɛ ɩ tɔm. Ye mɑ nɑ-ɩ tɑ́ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ tɔm, tɑɑ sʋkɩ tǝlɛɣɛ mɑ́ nɑ mɑ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ tɑ́ tɑɑ nɔɣɔlʋ ɩ nyʋɣʋ tɑɑ. Mɑ tɑ nyɩ-tǝɣɩ pɑɑ pǝcɔ.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑyuli tɔmɑ Ahimelɛkɩ sɩ: Ɩsɩɩ mɑ kʋwɑ nyɑ́ nɑ nyɑ́ cɑɑ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ tǝnɑ.
17Ɩlɛnɑ Sɑyuli tɔ ɩ yoolɑɑ mpɑ pɑɑ sǝŋɑ ɩ kiŋ tɔ sɩ: Ɩ́ kʋ Tɑcɑɑ kɔtǝlɑɑ. Mpi tɔ, pɑ nyǝ́mɑ teu sɩ Tɑfiiti seekɑɣɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ pɑ́ nɑ-ɩ pɑ́ lɑ́ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ nɑ pɑ́ kisi-m heeluɣu. Amɑ pɛlɛ pɑ kisɑ Tɑcɑɑ kɔtǝlɑɑ kɛ kʋɣʋ.
18Ntɛnɑ Sɑyuli tɔ Towɛkɩ Ɩtɔm tʋ sɩ: Nyɑɑ kʋ-wɛ. Ɩlɛnɑ Towɛkɩ kʋ kɔtǝlɑɑ mpɛ pɑ nɩɩnɑɑsɑ nɑ kɑkpɑsɩ, nɑ pɑ́ suuwɑ kɔtɑɣɑ wontu.

19Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑyuli kʋwɑ tɔtɔɣɔ Nopɩ ɩcɑtɛ yǝlɑɑ tǝnɑ. Pǝ kpɑɣɑʋ ɑpɑlɑɑ, nɑ ɑlɑɑ, nɑ piyɑ tǝnɑ, nɑ ɑhʋlʋmnɑɑ nɑ tɔlɑ tɔ.
20Amɑ Ahitupi pǝyɑlʋ Ahimelɛkɩ pǝyɑlʋ Apiyɑtɑɑ ŋmɛlɑɑ nɑ ɩ́ se nɑ ɩ́ polo Tɑfiiti kiŋ.
21Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ tɑɣɑsɑ-ɩ sɩ: Sɑyuli kʋwɑ Tɑcɑɑ kɔtǝlɑɑ.
22Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti tɔmɑ sɩ: Kʋyɑŋku mɑ nɑwɑ Towɛkɩ kɛ tǝnɑ tɔ, mɑɑ nyǝmɑ mpʋ sɩ ɩ kɑɑ lɑŋ Sɑyuli kɛ tɑɣɑsʋɣʋ. Mɑ́ yelinɑ ntɛɣɛ pɑ kʋ nyɑ́ cɑɑ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ tǝnɑ.
23Cɑɣɑ mɑ kiŋ cǝnɛ, tɑɑ nyɑ́. Ye wei ɩ pɛɛkǝɣɩ nyɑ́ weesuɣu pǝ wɛ ɩsɩɩ mɑ nyǝŋkʋ kɛ pʋntʋ pɛɛkǝɣɩ, mɑɑ pɑɑsǝnɑ-ŋ.