Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ I

Sɑmiyɛɛlɩ I 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti kʋlɑɑ nɑ ɩ́ tɛɛ nɑ Sonɑtɑŋ nɑ́ɑ́ mǝlɩ ɩcɑtɛ tɑɑ.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti polɑ Nopɩ kɛ kɔtʋlʋ Ahimelɛkɩ tɛ. Ɩ́lɛ́ ɩ loosɑ-ɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑɣɑ ɑsewɑ nɑ sɔɣɔntʋ nɑ ɩ́ sǝŋɩ-ɩ nɑ ɩ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Alɑɑfǝyɑ kɛlɛ nɑ ń tɔ nyɑ́ tike kɛ mpʋ, nɑ nɔɣɔlʋ fɛɩ nyɑ́ wɑɑlɩ?
3Ntɛnɑ Tɑfiiti sɩ: Wulɑʋ kʋsǝnɑ-m nɑ tɔm kʋŋmɛsǝtʋ nɑtǝlɩ. Ye pǝ kɑɑsɑ mɑ yǝlɑɑ ɩlɛ, mɑ́ nɑ pɛlɛ tǝ nyǝmɑ́ tɑ́ suluɣu wɑɑtʋ.
4Kʋtɔtɔɣɔm nɑpǝlɩ pǝ fɛɩ? Hɑ-m potopotonɑɑ kɑkpɑsɩ, yɑɑ tɔɣɔnɑɣɑ ŋkɑ n wɛnɑ tɔ.
5Ntɛnɑ kɔtʋlʋ sɩ: Mɑ fɛɩnɑ potopotonɑɑ nɑpǝlǝɣɩ yem. Ɩsɔ nyǝ́mɑ wɛnnɑ. Ye nyɑ́ yǝlɑɑ ɩ tɑ tokinɑ ɑlɑɑ, ɩlɛ mɑ cɛlɛ-ŋ pɛlɛ.
6Ntɛnɑ Tɑfiiti nɔɣɔ tǝkpɑʋ sɩ: Pɑɑ tǝ lɩɩkɩ tɑ lɩɩʋ mɑ yǝlɑɑ wɛ tǝnɑŋŋ kɛ́. Hɑlɩ sɑŋɑ tɑ́ lɩɩʋ pǝnɛ pǝ tɑ kɛ sǝkpem ɩsǝntɔ tɔ pǝ tɛɛsɑɑ kɛlɛ.
7Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ hɑ Tɑfiiti kɛ potopotonɑɑ. Mpi tɔ, pɑ tike pɑ wɛnnɑ nɑ mpɛɣɛ pɑ lǝsɑɑ sɩ pɑ lɑɣɑsǝɣɩ kʋfɑmɑ.
8Pǝ pɑmnɑ Sɑyuli tiikilɑɑ nyʋɣʋ tʋ nɔɣɔlʋ ɩ kɑ wɛ tǝnɑ. Pɑ yɑɑkɩ ɑpɑlʋ ɩnɩ sɩ Towɛkɩ. Ɩ kɛ́ Ɩtɔm tʋ, nɑ pɑ tǝkɑ ɩ tɔɔ sɩ ɩ́ lɑ Ɩsɔ sɛɛʋ kɔtɑɣɑ nɑkǝlɩ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti pɔɔsɑ Ahimelɛkɩ sɩ n wɛnɑ ŋmɑntɑɑɣɑ yɑɑ lɑɣɑtɛ nɑ ń cɛlɛ-m? Mpi tɔ, wulɑʋ tilitu tɔm kpɛtǝlɑ-m, ɩlɛ mɑ tɑ kpɑɣɑ lɑɣɑtɛ yɑɑ yoou wontuɣu nɑkʋlɩ.
10Ntɛnɑ kɔtʋlʋ sɩ: Filiisi tʋ Koliyɑtɩ wei n kʋwɑ Ɩlɑ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ tɔ, ɩ lɑɣɑtɛ kɛ pɑ mɛɛlɑ sɑɑlɑɣɑ, nɑ pɑ́ sɩɩ kɔtʋlʋ toko wɑɑlɩ. Ye n cɑɑ n kpɑɣɑ-tɛ, tǝ tike tǝ wɛnɑ cǝnɛ. Ntɛnɑ Tɑfiiti sɩ: Cɛlɛ-m-tɛ tǝ fɛɩnɑ sɑɑlɑ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti tɑɣɑnɑ sewɑ kɛ kʋyɑkʋ ŋkʋ, nɑ ɩ́ polo wulɑʋ Akisi tɛɣɛ Kɑtɩ.
12Ntɛnɑ Akisi wɑɑlɩ nyǝ́mɑ tɔ sɩ: Ɩsɩɩ tɛtʋ wulɑʋ Tɑfiiti kɛlɛ ɩnɛ ɩnɩ? Pǝ tɑɣɑ ɩ nɑ Sɑyuli kɛ pɑ tʋnɑ yontu nɑ pɑ́ pɑɑkɩ sɩ: Sɑyuli kʋwɑ yǝlɑɑ iyɑɣɑ (1000) kɛ huɣule, nɑ Tɑfiiti nɑ́ɑ́ kʋ iyisi nɑɑnʋwɑ (10000) kɛ huɣule.
13Tɑfiiti mɑɣɑsɑ tɔm ntǝɣɩ ɩ tɑɑ. Ɩlɛnɑ wulɑʋ Akisi tɔm lɑpɩ-ɩ sɔɣɔntʋ kɛ sɔsɔm.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ pǝsɑ ɩsɩɩ kpɑŋtʋ, nɑ ɩ́ lɑkɩ yem yem kɛ́ pɑ ɩsɛntɑɑ, nɑ ɩ́ ŋmɑɑkɩ kɑmpʋnɑɑ tɔɔ nɑ ɩ́ yele nɑ ɩ ntɑɣɑmɑ kpeŋ ɩ tɑntʋɣʋ tɔɔ.
15Kɛlɛnɑ Akisi tɔ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ sɩ: Ɩ́ nɑwɑɣɑ sɩ pǝ lɑkɩ yʋlʋ ɩnǝɣɩ yɛlɛyɛlɛ. Ɩlɛ pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ kpɑɣɑ-ɩ nɑ ɩ́ kɔŋnɑ-m?
16Ɩsɩɩ mɑ lɑŋɑ kpɑŋtʋnɑɑ ntɛ́ nɑ ɩ́ kɔŋnɑ-m ɩnɛ ɩnɩ sɩ ɩ́ lɑkɩ yem yem nɑ mɑ́ nɑɑkɩ-ɩ? Ɩ tɑ mʋnɑ ɩ́ sʋʋ mɑ tǝyɑɣɑ tɑɑ.