Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Zifideenↄ gàa wà Solu lè Gibɛa aↄ̃ bènɛ: Dauda utɛna Akila sĩ̀sĩgɛɛzi kɛ̀ aɛdↄna Yɛsimↄa.
2Ben Solu gàa Zifi sɛ̃̀tɛ kↄ̃n Isaraili zĩ̀kpɛɛnↄ gↄ̃ↄn bↄrↄ aagↄ̃, aↄ̃ↄe Dauda wɛtɛɛ wà à dɛ sɛ̃̀ pìn.
3Solu bùra kàɛ zɛ́ saɛ Akila sĩ̀sĩgɛɛ kɛ̀ aɛdↄna Yɛsimↄa, ben Dauda kú sɛ̃̀n. Kɛ̀ à mà Solu e pɛɛɛazi,
4ben à gu'asiigwarinↄ zĩ̀, gbasa à dↄ̃̀ sa kɛ̀ Solu kà.
5Ben Dauda fɛ̀ɛ à gàa guu kɛ̀ Solu bùra kàɛn. À Solu kↄ̃n a zĩ̀kpɛɛnↄ gbɛ̃nsi Nɛrɛ nɛ́ Abanao daɛkii è. Solu daɛna bùra guu, à gbɛ̃nↄ kàɛ wà ligazi.
6Ben Dauda Iti bori Aimɛlɛki kↄ̃n Zeruya nɛ́ Abisaio là à bè: Dé bé eé gámao bùra pìn Solu kiia? Ben Abisai bènɛ: Mámbe mɛ́ gányo.
7Kɛ̀ Dauda kↄ̃n Abisaio lↄↄtɛ̀ gbɛ̃ pìnↄzi gwãavĩ, ben aↄ̃ Solu è daɛna, èe ii oo bùra guu, à sári pɛɛna à mìzi. Abana kↄ̃n a gbɛ̃nↄↄ daɛna wà ligazi ń píngi.
8Ben Abisai bè Daudanɛ: Luda n ibɛɛ nànnɛ n ↄzĩ gbã̀a. Ǹ tó mà à zↄ̃ kↄ̃n sário mà à nakↄ̃a kↄ̃n tↄↄtɛo. Mɛ́ à zↄ̃ gɛ̃̀n domɛ, èe kɛ gɛ̃̀n plaanlo.
9Ben Dauda bènɛ: Ǹton à dɛro. Dé bé eé fↄ̃ à ↄ na kína kɛ̀ Dii kàa à bↄ pãa?
10Ben Dauda ɛ̀ara à bè: Dii kuu! Dii bé eé gò tↄ̃a à ga, tó à gurↄↄ pàpa kesↄ̃ à gà zĩ̀lan.
11Kai! Dii tón tó mà ↄ na kína kɛ̀ à kàaro. Wà gá wà sári kɛ̀ kú à mìzi sɛ́ kↄ̃n à í zɛ̀rɛo wà táo.
12Dauda sári kↄ̃n í zɛ̀rɛ kɛ̀ kú Solu mìzio sɛ̀, ben aↄ̃ tào. Aↄ̃ gbɛ̃kee e ń ero, aↄ̃ ń yã dↄ̃ro, aↄ̃ↄe ii oo ń píngi. Aↄ̃ gbɛ̃kee e vuro, zaakɛ Dii bé à tò i ìsi dàńla.
13Kɛ̀ Dauda bikũ̀ guzurɛ baa kãa kpa, ben à zɛ̀ sĩ̀sĩ musu zã̀azã, gu yàasa dana ń dagura.
14Ben à lɛ́ zù Abanazi kↄ̃n a gbɛ̃nↄ à bè: Abanaooo! Ń yĩtɛnan yↄ́? Abana wèàla à bè: Dé bé èe lɛ́ zuu kínazi?
15Dauda bènɛ: Gↄ̃sagbãaan n ũroo? Gbɛ̃ke kà lán n bà Isarailinↄ bùsunn yↄ́? Gbɛ̃ke mↄ̀ n dii kína dɛ. Bↄ́ yã bé à tò nɛ́ɛ à dãkparoo?
16Nɛ́ɛ yã kɛ a zɛ́aro. Má sì kↄ̃n Diio a kↄ̃ sìo wà a dɛdɛmɛ, zaakɛ ée a dii kína kɛ̀ Dii kpà kpatan dãkparo. Ǹ gwa! Kí sári kↄ̃n à í zɛ̀rɛ kɛ̀ kú à mìzio kú mámɛ?
17Solu Dauda kòto dↄ̃̀, ben à bè: Dauda ma nɛ́, n kòton gweↄ́? À wèàla à bè: Ma dii kí, ma kòtomɛ.
18Dauda ɛ̀ara à bè: Bↄ́ yã bé à tò ma dii e pɛɛɛ mamↄma a zↄ̀bleriazi? Bↄ́n má kɛ̀? Bↄ́ taarin má kɛ̀?

19Ma dii kí, ǹ swã kpá mamↄma n zↄ̀bleri yãzi sa. Tó Dii bé à n swi kɛ̀ma, à ma sa'ona gũu ma. Tó gbɛ̃nteenↄmɛ sↄ̃, Dii láari kɛḿma, zaakɛ aↄ̃ pɛ̀ma wà ma bↄ Dii gbɛ̃nↄ tɛ́, aↄ̃ bè mà gá mà dↄ tãanↄzimɛ.
20Ǹton tó wà ma dɛ zã̀ kↄ̃n Diioro. Isarailinↄ kína bↄ̀, èe kↄ̀kↄ nɛ́ngo wɛtɛ à dɛ, lán wègↄ̃ pɛɛ dↄ̃ↄa sĩ̀sĩnↄ musu nà.
21Ben Solu bè: Ma durun kɛ̀. Ma nɛ́ Dauda, ǹ ɛara ǹ su. Mɛ́ ĩa damma dↄro, zaakɛ n ma wɛ̃̀ndi bɛ̀ɛ kɛ̀ gbã̀a. Yãpuramɛ, ma yↄ̃nkↄyã kɛ̀, ma zã yãa maamaa.
22Ben Dauda bènɛ: N sárin yɛ̀. Ǹ tó n ìbanↄ doke bikũ à mↄ́ à sí.
23Dii è fĩa bo baadenɛ à maakɛna kↄ̃n a náanɛo musu. Dii n namɛ ma ↄzĩ gbã̀a, mↄde mɛ́ɛ we mà ↄ nàmmaro kɛ̀ Dii bé à n ka kpatan yãnzi.
24Lán ma n wɛ̃̀ndi bɛ̀ɛ kɛ̀ gbã̀a nà, Dii ma wɛ̃̀ndi bɛ̀ɛ dↄ̃ lɛ, à ma sí yã zaa píngia.
25Ben Solu bènɛ: Luda aubarika dangu ma nɛ́ Dauda. Nɛ́ yã ìsi kɛ, n mì égↄ̃ da'iana. Kɛ̀ Dauda gɛ̃̀ zɛ́la, ben Solu tà bɛ.