Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Zifidenↄ gɛ̀ɛ ò Solu lè Gibɛa ò pìnɛ: Dauda utɛna Akila sĩ̀sĩgɛrɛɛi kũ arɛdↄna Yɛsimↄa.
2Akũ Solu gɛ̀ɛ Zifi sɛ̃̀ntɛ kũ Isaraila zĩ̀karinↄ gbɛ̃nↄn wàa gɛ̃ro, òtɛn Dauda wɛtɛ ò a dɛ sɛ̃̀ɛ pìn.
3Solu bùraa kàtɛ zɛ́ sarɛ Akila sĩ̀sĩgɛrɛ kũ à arɛdↄna Yɛsimↄa, akũ Dauda kú sɛ̃̀n. Kũ à mà Solu tɛn pɛ́tɛai,
4akũ à gu'asirigwarinↄ zĩ̀, akũ à dↄ̃̀ sà kũ Solu kà.
5Akũ Dauda fùtɛ à gɛ̀ɛ gu kũ Solu bùraa kàtɛn. À Solu kũ a zĩ̀karinↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ Nɛrɛ nɛ́ Abanao wutɛki è. Solu wutɛna bùraan, a gbɛ̃nↄ kàtɛ ò likai.
6Akũ Dauda Iti buri Aimɛlɛki kũ Zeruya nɛ́ Abisaio là à pì: Dí mɛ́ ani gɛ́ kũmao bùraa pìn Solu kĩnaa? Akũ Abisai pìnɛ: Makũ mɛ́ mani gɛ́ kũnwo.
7Kũ Dauda kũ Abisaio lↄↄtɛ̀ gbɛ̃ pìnↄi gwãani, akũ ò Solu è wutɛna, àtɛn i o bùran, a sári pɛtɛna a mìii. Abana kũ a gbɛ̃nↄn wutɛna ò likai ń pínki.
8Akũ Abisai pì Daudanɛ: Luda n ibɛrɛ nànnɛ n ↄĩ gbãra. Ǹ tó mà a zↄ̃ kũ sário mà a nakↄ̃a kũ zĩtɛo. Mani a zↄ̃ gɛ̃̀n domɛ, adi kɛ gɛ̃̀n planlo.
9Akũ Dauda pìnɛ: Ǹsun a dɛro. Dí mɛ́ ani fↄ̃ à ↄ na kína kũ Dikiri kàa à bo pãa?
10Akũ Dauda ɛ̀ra à pì: Dikiri kun! Dikiri mɛ́ ani gò tↄ̃a à ga, tó a gↄrↄ pàpa kesↄ̃ à gà zĩ̀lan.
11Kai! Dikiri sún tó mà ↄ na kína kũ à kàaro. Ò gɛ́ ò sári kũ à kú a mìii sɛ́ kũ a í loo ò táo.
12Dauda sári kũ í lo kũ à kú Solu mìiioo sɛ̀, akũ ò tào. Ń gbɛ̃ke dí ń ero, ò ń yã dↄ̃ro, òtɛn i o ń pínki. Ń gbɛ̃ke dí vuro, zaakũ Dikiri mɛ́ à tò i zↄ̃kↄ̃ↄ dàńla.
13Kũ Dauda bikũ̀ guvutɛ bara dire kpa, akũ à zɛ̀ sĩ̀sĩi musu zã̀zã, gu yàasa dana ń dagura.
14Akũ à lɛ́ zù Abanai kũ a gbɛ̃nↄ à pì: Abana yooo! Ń yĩtɛnan yá? Abana wèa à pì: Dí mɛ́ àtɛn lɛ́ zu kínaii?
15Dauda pìnɛ: Gↄ̃sa gbãnamɛ n ũroo? Gbɛ̃ke kà lán n bà Isarailanↄ bùsunn yá? Gbɛ̃ke sù n dikiri kína dɛ. Bↄ́ yã mɛ́ à tò ńdi a dãkpãroo?
16Ńdi yã kɛ a zɛ́aro. Ma sì kũ Dikirio a ka ganamɛ, zaakũ ádi á dikiri kína kũ Dikiri kà dãkpãro. Ǹ gwa! Kína sári kũ a í lo kũ à kú a mìiio kú mámɛɛ?
17Solu Dauda kòtoo dↄ̃̀, akũ à pì: Dauda ma nɛ́, n kòtoon gwe yá? À wèa à pì: Ma dikiri kína, ma kòtoomɛ.
18Dauda ɛ̀ra à pì: Bↄ́ yã mɛ́ à tò ma dikiri tɛn pɛ́tɛ makũ a zↄ̀bleriiii? Bↄ́n ma kɛ̀ɛ? Bↄ́ taarin ma kɛ̀ɛ?

19Ma dikiri kína, ǹ sã kpá makũ n zↄ̀bleri yãi sà. Tó Dikiri mɛ́ à n suu kɛ̀ma, à ma sa'ona gbĩ ma. Tó bisãsirinↄmɛ sↄ̃, Dikiri láari kɛḿma, zaakũ ò pɛ̀ma ò ma bo Dikiri gbɛ̃nↄ tɛ́, ò pì mà gɛ́ do tãnanↄimɛ.
20Ǹsun tó ò ma dɛ zã̀ kũ Dikirioro. Isarailanↄ kína bò, àtɛn kↄ̀kↄ fítinna wɛtɛ à dɛ, lákũ òdigↄ̃ pɛ́ dↄ̃a sĩ̀sĩnↄ musu nà.
21Akũ Solu pì: Ma durunna kɛ̀. Ma nɛ́ Dauda, ǹ ɛra ǹ su. Mani wari dↄmma doro, zaakũ n ma wɛ̃̀ndii bɛ̀ɛrɛ dↄ̃ gbãra. Yãpuramɛ, ma yↄ̃nkↄyã kɛ̀, ma zã yãa manamana.
22Akũ Dauda pìnɛ: N sárin dí. Ǹ tó n ìbanↄ doke bikũ à mↄ́ à sí.
23Dikiri dì fĩna bo baadinɛ a manakɛna kũ a náanio musu. Dikiri n namɛnɛ ma ↄĩ gbãra, ama mádi we mà ↄ nàmmaro kũ Dikiri mɛ́ à n ka kín yãi.
24Lákũ ma n wɛ̃̀ndii bɛ̀ɛrɛɛ dↄ̃̀ gbãra nà, Dikiri ma wɛ̃̀ndii bɛ̀ɛrɛ dↄ̃ lɛ, à ma sí yã vãni sĩnda pínkia.
25Akũ Solu pìnɛ: Luda arubarika dangu ma nɛ́ Dauda. Ĩni yã zↄ̃kↄ̃ kɛ, n mì nigↄ̃ dana íla. Kũ Dauda tà, akũ Solu tà bɛ.