Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ I

Sɑmiyɛɛlɩ I 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Filiisi yoolɑɑ kotɑɑ, nɑ pɑ́ pɩɩlɩ Soko kɛ Yutɑ tɛtʋ tɑɑ, nɑ Asekɑ pɑ hɛkʋ tɑɑ kɛ́ Ɩfɛsɩ-Tɑmim sɩ, pɑ yookinɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ.
2Nɑ Ɩsɛɣɛlɩ yoolɑɑ nɑ pɑ cɑɑ Sɑyuli, pɑ́ koti nɑ pɑ́ pɩɩlɩ Ɩlɑ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ sɩ, pɑ yookinɑ pɑ kolontunɑɑ.
3Pʋɣʋ luɣu kɛ Filiisi nyǝ́mɑ kɑ pɩɩlɑɑ, nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ pʋɣʋ lɛŋkʋ luɣu nɑ tɛtɛkǝlɛ kɛ pɑ hɛkʋ tɑɑ.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ Filiisi yoolɑɑ tɑɑ yoolu nɔɣɔlʋ ɩ lɩɩwɑ nɑ ɩ́ sǝŋ hɛkʋ tɑɑ. Ɩ tɛɣɛlɛ Kɑtɩ nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-ɩ sɩ Koliyɑtɩ. Ɩ tɑɣɑlǝŋ wɛ ɩsɩɩ mɛɛtǝlǝnɑɑ tooso kɛ mpʋ.
5Nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ yoou kɑhukɑ kɛ ɩ pɑmɑ, nɑ ɩ́ suu kʋ toko. Toko ɩnɩ ɩ yuŋ wɛ ɩsɩɩ kiloonɑɑ nɩɩtoso kɛ mpʋ.
6Pǝ kɑɑsɩ nɑ ɩ́ suu-kʋɣʋ ɩ nɔɔhɛɛ tɔɔ, nɑ ɩ́ hɔɣɔlɑ pǝ ŋmɑntɑɑɣɑ sǝkpelɑɣɑ.
7Nɑ ɩ ŋmɑntɑɑɣɑ sɔsɑɣɑ kpɑ́tʋ́ɣʋ́ yuŋ wɛ ɩsɩɩ sɑɣɑtɑ kpɑtǝlɛ. Nɑ ŋmɑntɑɑɣɑ kɑkpɑŋɑ yuŋ ɩsɩɩ kiloonɑɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. Nɑ ɩ kpɑlʋɣʋ tɔkʋlʋ nɑ́ɑ́ tɔŋ ɩ nɔɣɔ tɔɔ.
8Mpʋɣʋlɛ ɩ sǝŋɑɑ nɑ ɩ́ holiɣinɑ Ɩsɛɣɛlɩ yoolɑɑ tintikɑ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ lɩɩwɑ nɑ ɩ́ pɩɩlɩ yoou? Ɩ tɑ nyɩ tɑɑ sɩ, mɑɣɑ Filiisi tʋ, nɑ mɛɣɛ Sɑyuli yomɑɑ? Ɩ́ lǝsɩ ɑpɑlʋ nɑ mɑ́ nɑ-ɩ tǝ́ suli.
9Ye ɩ́ pǝsɑɑ nɑ ɩ́ kʋ-m, tǝ pǝsɩ mǝ yomɑɑ. Amɑ ye mɑ pǝsɑ-ɩ nɑ mɑ́ kʋ-ɩ, ɩ́ kɑ́ lɑ tɑ́ yomɑɑ.
10Nɑ ɩ tɑsɑ sɩ: Sɑŋɑ kɛ mɑɑ tʋʋ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ. Ɩ́ lǝsɩ yʋlʋ nɑ mɑ́ nɑ-ɩ tǝ́ yoo.
11Sɑyuli nɑ ɩ yoolɑɑ pɑ nɩɩ mpʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ nyɑ́ nɑ sɔɣɔntʋ ɑnɑɑm nɔɣɔlʋ ɩ́ kpɑ-wɛ.
12Yutɑ Pɛtǝlɛhɛm Ɩfǝlɑyim kpekǝle tʋ wei pɑ yɑɑ sɩ Sesee tɔ, ɩ kpɑtǝlɑ teu kɛ Sɑyuli wɑɑtʋ tɑɑ kɛ́. Ɩ kɑ wɛnɑ pǝyɑlɑɑ pǝlefɛɩ nɑɑnʋwɑ nɑ pɑ tɑɑ sɔsɑɑ tooso. Iliyɑpɩ nɑ Apinɑtɑpɩ nɑ Sɑmmɑ pɑɑ tǝŋɑ Sɑyuli kɛ yoou. Pɑ yɑɑkɑɣɑ pɑ tǝnʋɣʋ sɩ Tɑfiiti.
15Ɩ lɩɩkɑɣɑ Sɑyuli tɛɣɛ nɑ ɩ́ puki Pɛtǝlɛhɛm nɑ ɩ́ tiikiɣi ɩ cɑɑ heeŋ.
16Koliyɑtɩ sǝŋɑɣɑ hɛkʋ tɑɑ kɛ́ tɑnɑŋ nɑ tɑɑnɑɣɑ kɛ́, kʋyɛɛŋ nɩɩlɛ tǝcu nɑ ɩ́ holiɣinɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ pɑ́ lǝsɩ ɑpɑlʋ nɑ ɩ́ nɑ-ɩ pɑ́ yoo.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Sesee tɔmɑ Tɑfiiti sɩ: Mʋ pee kʋtoŋee mɑɣɑsǝlɑɣɑ kɑnɛ, nɑ potopotonɑɑ nɑɑnʋwɑ ɩnɛ, nɑ ń ponɑ nyɑ́ tɑɑlʋnɑɑ kɛ tǝyoole tǝcɑʋ.
18Ye pǝ kɑɑsɑ wɑɑkɑsǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ ɩnɛ, ɩlɛ n cɛlɑ yoolɑɑ iyɑɣɑ (1000) nyʋɣʋ tʋ. Nɑ ń nɑ́ nyɑ́ tɑɑlʋnɑɑ nɑ pɑ́ cɛlɑ-ŋ pʋlʋ mpi mɑɑ lɑnɑ nɑɑni sɩ pɑ wɛnɑ pɑ weesiŋ tɔ.
19Pɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ nɑ Sɑyuli pɑ wɛnnɑ Ɩlɑ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ, sɩ pɑ yookinɑ Filiisi nyǝ́mɑ.
20Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti yelinɑ ɩ heeŋ kɑlǝkʋ kɛ tɑŋlʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ kʋlɩ tɑnɑŋ kʋpɑŋkʋ tɛɛ nɑ ɩ́ kpɑɣɑ ɩ sǝɣǝlɑ nɑ ɩ́ tɛɛ, ɩsɩɩ ɩ cɑɑ kɑ kɛɛsʋɣʋ-ɩ tɔ. Ɩ tɑlɑ tǝyoole, ɩlɛ yoolɑɑ lɩɩwɑɣɑlɛ sɩ pɑ pɩɩlǝɣɩ nɑ pɑ́ yoo, nɑ pɑ kiisi yoou kɑkiisɑsɩ.

21Mpʋɣʋlɛ Filiisi nyǝ́mɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ pɑ pɩɩlɑɑ nɑ pɑ́ nyǝnǝɣɩ tǝmɑ.
22Ɩlɛnɑ Tɑfiiti nyɔtɔ mpi ɩ kɑ kɔnɑɑ tɔɣɔ wontu feŋlu. Ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑɣɑ ɑsewɑ nɑ ɩ́ sʋʋ yoolɑɑ loosi tɑɑ nɑ ɩ́ sɛɛ ɩ tɑɑlʋnɑɑ.
23Ɩ tɔŋnɑ-wɛɣɛ yɔɣɔtǝnɑʋ kɛ mpʋ, ɩlɛ yoolɑɑ tɑɑ yoolu Koliyɑtɩ lɩɩwɑɣɑlɛ nɑ ɩ́ holiɣinɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ kʋlʋmtʋ ntɩ nɑ Tɑfiiti nɩɩ.
24Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ nɑ-ɩ, ɩlɛnɑ sɔɣɔntʋ kpɑ-wɛ nɑ pɑ́ tuliɣi tɑpǝŋ.
25Ḿpʋ́ɣʋ́ yǝlɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Ɩ́ nɑwɑ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ lɩɩkʋɣʋ ɩsǝntɔ tɔ, Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɑɣɑ ɩ kɔŋ kʋtʋɣʋ. Ye wei ɩ́ pǝsɑ-ɩ nɑ ɩ́ kʋ-ɩ, wulɑʋ kɑ́ sʋsɩ pʋntʋ kɛ toŋ. Ɩ kɑ hɑ-ɩ ɩ pɛɛlɔ. Pǝyele ɩ kɑ́ cɛ ɩ tǝyɑɣɑ tǝnɑɣɑ lɑmpuu.
26Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti pɔɔsɑ ɩ cɔlɔ nyǝ́mɑ sɩ: Ye wei ɩ kʋwɑ Filiisi tʋ ɩnɩ nɑ ɩ́ kɛɛlɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ fɛɛlɛ pepeɣe pɑɑ lɑpɩ-ɩ yee? Ɩlɛ Filiisi mɑ tɑ nyɩ ɩsɔ ɩnɩ ɩ kɛ we nɑ ɩ́ tʋʋkɩ Ɩsɔ weesuɣu tʋ yoolɑɑ tintikɑ kɛ mpʋ?
27Ḿpʋ́ɣʋ́ yǝlɑɑ lɛlɑ tɔm kʋlʋmtʋ ntɩ.
28Ɩ tɑɑlʋ sɔsɔ Iliyɑpɩ nɩɩ ɩ yɔɣɔtǝɣǝnɑ yǝlɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ tɑɑ huu kpɑkpɑɑ nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: N cɑɑ weɣe cǝnɛ ye? Aweɣe n yelinɑ nyɑ́ kɑlǝkiyɑ kɛ nyɩɩtʋ tɑɑ? N kɛ́ tɛtɛlɑtʋ nɑ kɑlɑmpɑɑnɩ tʋ kɛ́. Ntɔŋ yoou kɛ n kɔmɑ feŋuɣu yɑɑ?
29Kɛlɛnɑ Tɑfiiti sɩ: Hɑ, mɑ lɑpɑ we? Pǝ tɑ mʋnɑ sɩ mɑ́ pɔɔsɩ mpʋ?
30Ɩlɛnɑ ɩ yele ɩ́lɛ́, nɑ ɩ́ ŋmɑɑ lɛlʋ, nɑ pɑ́ cɔ-ɩ teitei ɩsɩɩ tɔm kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝntʋ.
31Mpʋɣʋlɛ pɑ tɛlǝsɑ Tɑfiiti kʋyɔɣɔtʋtʋ kɛ Sɑyuli, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ tili nɑ pɑ́ yɑɑ-ɩ.
32Ntɛnɑ Tɑfiiti tɔ sɩ: Tɑ cɑɑ, nɔɣɔlʋ lɑŋlɛ ɩ́ tɑɑ tɔnɑ Filiisi tʋ ɩnɩ. Mɑɑ polo nɑ mɑ́ nɑ-ɩ tǝ́ yoo.
33Kɛlɛnɑ Sɑyuli tɔ sɩ: Aɑɩ, n kɔɔsɑ pǝyɑɣɑ, n kɑɑ pǝsɩ nɑ ń yoonɑ Filiisi tʋ ɩnɩ. Mpi tɔ, ɩ́lɛ́ ɩ tǝmlɛ ntɛ́ yoou kɛ too ɩ kʋlʋɣʋ tɔ.
34Tɑfiiti sɩ: Tɑ cɑɑ, wɑɑtʋ wei mɑ tiikɑɣɑ mɑ heeŋ tɔ, ye tɔɣɔlɑɣɑ yɑɑ wontuɣu nɑkʋlɩ kʋ lɩɩwɑ nɑ kʋ́ kpɑ heeŋ,
35mɑ tɔɣɔnǝɣɩ-kʋɣʋ, nɑ mɑ́ kpɑ-kʋ, nɑ mɑ́ mɑ-kʋ, nɑ mɑ́ lɛɛkɩ heu kɛ kʋ nɔɣɔ tɑɑ. Ye kʋ tilɑ mɑ wɑɑlɩ, ɩlɛ mɑ lǝlɩ kʋ luɣu tɛɛ nɑ mɑ́ kʋ́.
36Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ kʋkɑɣɑ tɔɣɔlɑsɩ nɑ wontunɑɑ lɛntɩ. Mpʋ ɩnɩ tɔtɔɣɔ mɑɑ lɑ Filiisi mɑ tɑ nyɩ ɩsɔ ɩnɛɣɛ timpi ɩ tʋʋ Ɩsɔ weesuɣu tʋ yoolɑɑ tintiɣile tɔ.
37Ɩlɛnɑ Tɑfiiti tɑsɑ sɩ: Tɑcɑɑ wei ɩ yɑpɑ-m tɑɑlɛ wontu sǝkpɑŋ tɑɑ tɔ, ɩ kɑ yɑ-m tɔtɔɣɔ Filiisi tʋ ɩnɛ ɩ niŋ tɑɑ. Kɛlɛnɑ Sɑyuli tɔ sɩ: Tɔʋ, polo, Tɑcɑɑ ɩ́ wɛɛ nyɑ́ wɑɑlɩ.
38Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑyuli suu Tɑfiiti kɛ ɩ yoou wontu, nɑ ɩ́ pɑmɩ-ɩ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ kɑhukɑ.

39Ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑɣɑ Sɑyuli lɑɣɑtɛ nɑ ɩ́ lǝlɩ nɑ ɩ́ mɑɣɑsɩ tɔntɛ. Mpi tɔ, too tɔ ɩ tɑ suutɑ wontu ntɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ tɔmɑ sɩ: Tɑ cɑɑ, mɑɑ pǝsǝɣɩ wontu tǝnɛ. Mɑ tɑ mɑlǝnɑ-tɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́ wɔɣɔsɩ.
40Ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑɣɑ ɩ kpɑ́tʋ́ɣʋ́, nɑ ɩ pǝntɔlʋɣʋ, nɑ ɩ́ tɔɔsɩ pɛɛ kʋsotee kɑkpɑsɩ kɛ lɔɔʋ tɑɑ, nɑ ɩ́ tʋ ɩ ntiɣile huluɣu tɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɛɛ Koliyɑtɩ wɑɑlɩ.
41Mpʋɣʋlɛ Koliyɑtɩ kpǝtǝnɑ Tɑfiiti kɛ pǝcɔ pǝcɔ. Nɑ ɩ kpɑlʋɣʋ tɔkʋlʋ kɛ ɩ nɔɣɔ tɔɔ.
42Ɩ nɑ́ Tɑfiiti kɛ teu, ɩlɛnɑ ɩ́ kpɛɛnɑ-ɩ ɩ tɑɑ ɩsɩɩ pǝyɑɣɑ ŋkɑ kɑ sǝŋɑ teu nɑ kɑ ɩsɛntɑɑ lɩɩwɑ tɔ.
43Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ kpɛɛsɑ-ɩ sɩ: Mɑ kɛ́ hɑɣɑ yɑɑ we nɑ ń kɔŋ mɑ kiŋ nɑ kpɑtǝŋ? Ɩ tɛmɑ ɩ tɩɩŋ kɛ yɑɑʋ, nɑ ɩ tǝŋsɩ Tɑfiiti kɛ mpusinɑɑ, ɩlɛnɑ
44ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Kɔɔ cǝnɛ nɑ mɑ́ tʋ nyɑ́ nɑntʋ kɛ kpeliŋ nɑ tɑɑlɛ wontu.
45Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti cɔ-ɩ sɩ: Lɑɣɑtɛ nɑ ŋmɑntɑɑsɩ kɛ nyɑ́ tɔkɑɑ nɑ ń kɔŋnɑ mɑ wɑɑlɩ. Amɑ mɑ kɔŋ nyɑ́ wɑɑlɩ nɑ Tɑcɑɑ Tomɑ tǝnɑ tʋ Ɩsɛɣɛlɩ yoolɑɑ Ɩsɔ wei n tʋʋwɑ tɔ ɩ toŋ tɑɑ kɛ́.
46Sɑŋɑ, ɩ kɑ́ tʋ-ŋ mɑ niŋ tɑɑ, nɑ mɑ́ kʋ-ŋ, nɑ mɑ sɛtɩ nyɑ́ nyʋɣʋ. Nɑ mɑ́ tʋ Filiisi yoolɑɑ nɑntʋ kɛ kpeliŋ nɑ tɑɑlɛ wontu. Ɩlɛnɑ tɛtʋ tǝnɑ nyɩ sɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ wɛnɑ Ɩsɔ nɑ ɩ́ wɑɑsǝɣɩ-wɛ.
47Nɑ sɑmɑɑ ɩnɛ ɩ tǝnɑ ɩ cɛkǝnɑ tɔtɔ sɩ pǝ tɑɣɑ lɑɣɑtɛ yɑɑ ŋmɑntɑɑɣɑ tike kɛ Tɑcɑɑ yɑkǝnɑ. Mpi tɔ, ɩnǝɣǝlɛ ɑkɑnɑɑ cɑɑ. Ɩ kɑ tʋ-mɛɣɛ tɑ́ niŋ tɑɑ.
48Koliyɑtɩ hɔmɑ ɩ tɩ sɩ ɩ sʋʋkɩ Tɑfiiti tɛɛ, ɩlɛnɑ ɩ́lɛ́ ɩ́ kpɑɣɑ ɑsewɑ kɛ lɔŋ nɑ ɩ́ sǝŋɩ-ɩ.
49Nɑ Tɑfiiti lǝsɩ pǝlɛ kɛ huluɣu tɑɑ, nɑ ɩ́ tʋ pǝntɔlʋɣʋ tɑɑ nɑ ɩ́ tɔ́. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ yɑɣɑ Koliyɑtɩ tokuɣu tɑɑ, nɑ tǝ́ cɑŋ nɑ ɩ fɑlɑ ɩ nɔɣɔ tɔɔ tǝmʋlʋ.
50Pǝ lɑpɑ Tɑfiiti kǝlɑ Koliyɑtɩ nɑ pǝntɔlʋpǝlɛ ntɛ́ nɑ ɩ́ kʋ-ɩ. Pǝyele ɩ tɑ tɔkɩ lɑɣɑtɛ.
51Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti kpɑɣɑ ɑsewɑ nɑ ɩ́ polo Koliyɑtɩ kiŋ. Ɩ kpɛɛ ɩ lɑɣɑtɛ ɩlɛnɑ ɩ́ tɛɛsɩ-ɩ, nɑ ɩ́ sɛtɩ ɩ nyʋɣʋ. Filiisi nyǝ́mɑ nɑwɑ sɩ pɑ ɑkɑ sǝpɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ kuu-tɛ.
52Ḿpʋ́ɣʋ́ Yutɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ yɑɣɑ yoou kɑkiisɑsɩ, nɑ pɑ́ tɔɣɔnɩ-wɛ nɑ pɑ́ tiinɑ-wɛɣɛ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ. Hɑlǝnɑ pɑ́ sʋʋ Ɩkoloŋ nyǝ́mɑ nɔnɔɔsɩ tɛɛ. Nɑ pɑ́ kʋ-wɛɣɛ mpʋ nɑ Sɑlɑyim mpɑɑʋ, hɑlǝnɑ Ɩkoloŋ nɑ Kɑtɩ pǝ ɑcɑlɛɛ.
53Kɛlɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mǝlɩ Filiisi nyǝ́mɑ tǝsikile nɑ pɑ́ kuu wontunɑɑ.
54Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti ponɑ Koliyɑtɩ nyʋɣʋ kɛ Yosɑlɛm. Ɩlɛnɑ ɩ́ sɩɩ ɩ tǝɣɩ ɩ yoou wontu.
55Wɑɑtʋ wei Tɑfiiti pukɑɣɑ Koliyɑtɩ yoonɑʋ tɔ, Sɑyuli pɔɔsɑ ɩ yoolɑɑ wulɑʋ Apǝnɛɛ sɩ: Awe pǝyɑlʋ kɛ ɩfepu ɩnɛ ɩnɩ ye? Ntɛnɑ ɩ́lɛ́ sɩ: Hɑɩ, tɑ cɑɑ, nɑ mɑ́ sǝŋnɑ ntɛɣɛ cǝnɛ, mɑ tɑ nyɩ.
56Mpʋɣʋlɛ Sɑyuli sɩ: Pɔɔsɩ nɑ ń nyɩ ɩ cɑɑ.

57Tɑfiiti tɛmɑ Koliyɑtɩ kɛ kʋɣʋ nɑ ɩ́ kpɑɣɑ nyʋɣʋ nɑ ɩ́ mǝlɩ. Ɩlɛnɑ Apǝnɛɛ kpɑɣɑ-ɩ nɑ ɩ́ ponɑ Sɑyuli kiŋ.
58Ɩlɛnɑ ɩ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Ɩfepu nyɑ́, ɑwe pǝyɑlʋ kɛ-ŋ? Mpʋɣʋlɛ Tɑfiiti sɩ: Mɑ cɑɑ kɛlɛ nyɑ́ pǝyɑlʋ Pɛtǝlɛhɛm tʋ Sesee.