Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ I

Sɑmiyɛɛlɩ I 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Sonɑtɑŋ tɔmɑ ɩfepu wei ɩ tɔkǝɣɩ ɩ yoou wontu tɔ sɩ: Kɔɔ nɑ tǝ́ tɛsɩ Filiisi yoolɑɑ tǝsikile nte tǝ wɛnnɑ too cǝnɛ tɔɔ tɔ. Amɑ Sonɑtɑŋ tɑ yele nɑ ɩ cɑɑ nɩɩ-tɩ.
2Nɑ Sɑyuli nɑ́ɑ́ cɑɣɑ Kipeyɑ toŋɑ tɔɔ kɛ́ tʋɣʋ nɑkʋlɩ kʋ tɛɛ kɛ́ Mikǝlɔŋ. Nɑ yoolɑɑ mpɑ pɑɑ wɛ ɩ kiŋ tɔ, pɑ tɑlɑ ɩsɩɩ yǝlɑɑ nɑsǝtoso (600) kɛ mpʋ.
3Ahitupi pǝyɑlʋ Ahiyɑ kɑ kɛnɑ kɔtʋlʋ kɛ wɑɑtʋ ɩnɩ. Nɑ ɩ́ suu kɔtǝlɑɑ toko wei pɑ pɔɔsǝɣǝnɑ Tɑcɑɑ kɛ tɔm tɔ. Tɑcɑɑ kɔtʋlʋ Ilii wei ɩ kɑ wɛ Silo tɔ ɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Pɛnhɑsɩ, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ lʋlǝnɑ Ɩkɑpɔtɩ. Ɩkɑpɔtɩ neu ntɛ́ Ahitupi. Ɩlɛ yǝlɑɑ tɑ nyɩ sɩ Sonɑtɑŋ polɑ tiili.
4Mpɑɑʋ ŋku Sonɑtɑŋ tǝŋɑɣɑ sɩ ɩ́ puki Filiisi nyǝ́mɑ yoolɑɑ tǝsikile tɔ, kʋ wɛ kʋkpɑmǝŋ nɑɑlɛ hɛkʋ kɛ́. Lɛŋkʋ nɔɣɔ kɛɛsǝnɑ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ kɛ́ Mikimɑsɩ ɩsɛntɑɑ. Pɑ yɑɑkɩ-kʋ sɩ Posee. Lɛŋkʋ nɔɣɔ nɑ́ɑ́ kɛɛsǝnɑ ilim mpǝtǝŋ tɔɔ kɛ́ Kepɑ ɩsɛntɑɑ, nɑ pɑ́ yɑɑkɩ kʋlɛ sɩ Sene.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Sonɑtɑŋ tɔmɑ ɩ yoou wontu tɔkʋlʋ sɩ: Kɔɔ nɑ tǝ́ tɛsɩ Filiisi nyǝ́mɑ mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ mpɛ pɑ tǝsikile. Ntɑnyɩ Tɑcɑɑ kɑ́ yoonɑ tɑ́ nɔɣɔ. Mpi tɔ, pǝ fɛɩ Tɑcɑɑ kɛ kɑtɛ sɩ ɩ́ yoonɑ sɑmɑɑ tuutuumɑ nɔɣɔ, yɑɑ yǝlɑɑ pǝcɔ nɔɣɔ.
7Kɛlɛnɑ Sonɑtɑŋ yoou wontu tɔkʋlʋ tɔ sɩ: Lɑ ɩsǝnɑ pǝ mɑɣɑ-ŋ tɔ. Polo tǝ polo, mɑ wɛ nyɑ́ wɑɑlɩ kɛ́.
8Mpʋɣʋlɛ sɩ: Tɔʋ, tǝ pukuɣunɑ pɑ tɔɔ ɩsǝntɔ tɔ pɑɑ nɑ-tʋ.
9Ɩlɛ ye pɑ tɔmɑ sɩ: Ɩ́ cɑɣɑ tǝnɑ nɑ tǝ́ kɔɔ. Ɩlɛ tǝ sǝŋ tɑ́ tǝsǝŋlɛ tǝkpi.
10Amɑ ye pɑ tɔmɑ-tʋ sɩ: Ɩ́ tɔ nɑ ɩ́ kɔɔ. Ɩlɛ tɑ́ɑ́ kpɑ pɑ tɔɔ. Mpi tɩɩ nyǝnɑ sɩ Tɑcɑɑ tʋ-wɛɣɛ tɑ́ niŋ tɑɑ tɔɣɔlɛ.
11Ɩlɛnɑ pɑ́ yele nɑ Filiisi nyǝ́mɑ nɑ-wɛ nɑ pɑ́ tɔ sɩ: Ɩ nyǝnɩ, Hepǝlɑ nyǝ́mɑ lɩɩnɑ ntɛɣɛ pʋ́ʋ́ɣʋ́ ŋku kʋ tɑɑ pɑɑ ŋmɛlɑɑ tɔ.
12Mpʋɣʋlɛ pɑ tɑsɑɑ sɩ: Ɩ́ kɔɔ cǝnɛ nɑ tǝ́ lɑ-mɛ nɑ ɩ́ tɔɣɔ nɑ ɩ́ hɑɣɑ. Ntɛnɑ Sonɑtɑŋ tɔ ɩ yoou wontu tɔkʋlʋ sɩ: Tǝŋ mɑ wɑɑlɩ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ tʋ-wɛɣɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ niŋ tɑɑ kɛ́.
13Ɩlɛnɑ pɑ́ tɔ pɑ niŋ tɔɔ nɑ pɑ́ kpɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Sonɑtɑŋ nɑ kpiitɑ-wɛ nɑ ɩ́ pɛtǝɣɩ. Ɩlɛnɑ yoou wontu tɔkʋlʋ nɑ́ɑ́ tɛɛsǝɣɩ nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ.
14Yǝlɑɑ hiu kɛ Sonɑtɑŋ pɑ kʋwɑ pɑ kɑncɑɑlɑɣɑ yoou ŋkʋ kʋ tɑɑ kɛ́ pǝlɛ nyʋɣʋ tɑɑ tǝnɑɣɑ kelikiyɑ kʋlʋmɑɣɑ tɑɑ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ sɔɣɔntʋ kpɑ Filiisi nyǝ́mɑ mpɑ pɑɑ wɛ tɑwɑ tɑɑ tɔ. Ɩlɛnɑ tǝsikile tɑɑ yoolɑɑ nɑ mpɑ pɑ wɑkǝlǝɣɩ lɛlɑɑ wontu tɔ, pɑ́ sʋʋ seluɣu. Ḿpʋ́ɣʋ́ tɛtʋ selɑɑ, nɑ kɑniŋɑ kpɑ yǝlɑɑ.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑyuli feŋlɑɑ mpɑ pɑɑ wɛ Kipeyɑ kɛ Pɛncɑmɛɛ tɛtʋ tɑɑ tɔ, pɑ nɑ ɑcufu tiiwɑ Filiisi nyǝ́mɑ tɑɑ, nɑ pɑ́ seeki yem yem.
17Tǝnɑɣɑ Sɑyuli tɔmɑ ɩ yoolɑɑ mpɑ pɑɑ wɛ ɩ kiŋ tɔ sɩ: Ɩ́ kɑlɑ yǝlɑɑ nɑ tǝ́ nɑ́ sɩ ɑwe fɛɩnɑ tɑ́ tɑɑ. Pɑ kɑlɑ yǝlɑɑ ɩlɛnɑ pɑ́ mɑɣɑnɑ sɩ Sonɑtɑŋ nɑ ɩ yoou wontu tɔkʋlʋ pɑ fɛɩnɑ.
18Ntɛnɑ Sɑyuli tɔ kɔtʋlʋ Ahiyɑ sɩ: Heeli nɑ pɑ́ kɔnɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ. (Mpi tɔ, ɩ́lɛ́ ɩ kɑ wɛ kʋyɑkʋ ŋkʋɣʋ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kiŋ kɛ́).
19Sɑyuli tɔŋnɑ yɔɣɔtʋɣʋ kɛ mpʋ tɔ nɑ ɑcufu kɔkɔtɛ tɔŋnɑ sɔɔsʋɣʋ kɛ́. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ kɔtʋlʋ sɩ: Sǝŋ nɑ pǝ́cɔ́.

20Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑyuli nɑ yoolɑɑ pɑ kpeɣelɑɑ nɑ pɑ́ polo tǝyoole. Ɩlɛnɑ pɑ́ mɑɣɑnɑ ɑcufu tiiwɑ Filiisi nyǝ́mɑ tɑɑ, nɑ pɑ́ loŋ tǝmɑɣɑ lɑɣɑlɛɛ.
21Tǝnɑɣɑ Hepǝlɑ nyǝ́mɑ mpɑ pɑɑ wɛ Filiisi yoolɑɑ tɑɑ nɑ pɑ sǝŋnɑ-wɛ tɔ, pɑ sewɑ nɑ pɑ́ mǝlɩ Sɑyuli nɑ Sonɑtɑŋ pɑ kiŋ.
22Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ ŋmɛlɑ Ɩfǝlɑyim pʋɣʋ tɑɑ tɔ, pɛlɛ pɑ nɩɩwɑ Filiisi nyǝ́mɑ sewɑ tɔm. Ɩlɛnɑ pɑ tʋ pɑ wɑɑlɩ kɛ́ tǝyoole tɑɑ.
23Ɩsǝnɑ Tɑcɑɑ yelɑɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝmɑ lɑ ɑkɑnɑɑ kɛ kʋyɑkʋ ŋkʋ tɔɣɔlɛ. Ayuli pɑ yoowɑ ḿpʋ́ɣʋ́ hɑlǝnɑ Pɛtɩ-Afɛŋ wɑɑlɩ.
24Ḿpʋ́ɣʋ́ nyɔɣɔsɩ pɩɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ kʋyɑkʋ ŋkʋ. Mpi tɔ, Sɑyuli kɑ yɔɣɔtɑɑ kɛ́ nɑ ɩ́ tuu sɩ: Ye wei ɩ tɔɣɔ pʋlʋ kɛ sɑŋɑ, nɑ mɑ tɑ lɛɛtǝtɑ mɑ kolontunɑɑ, mpusi kɑ́ tǝŋ pʋntʋ. Pǝ tɔɔ kɛ́ pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ tɑ tǝŋ pʋlʋɣʋ ilim nɑ pǝ tɛm.
25Ḿpʋ́ɣʋ́ yǝlɑɑ tǝnɑ tɑlɑ hɔtʋɣʋ ŋku kʋ tɑɑ tɩɩŋ nim wɛ ɑtɛɣɛ yem tɔ.
26Tɩɩŋ kɑ tʋwɑ sɛtɑsɩ kɛ hɔtʋɣʋ ŋkʋ kʋ tɑɑ kɛ́ nɑ nim kpeŋ. Amɑ nɔɣɔlʋ tɑ kpɑɑsǝnɑ ɩ nɔɣɔ kiŋ. Mpi tɔ, yǝlɑɑ seekɑɣɑ nɔɣɔ ŋkɑ pɑ sɩɩwɑ tɔ.
27Amɑ Sonɑtɑŋ nɑ́ tɑ́ɑ́ nyɩ sɩ ɩ cɑɑ kisinɑ yǝlɑɑ, nɑ tuunɑʋ sɩ nɔɣɔlʋ ɩ́ tɑɑ tǝŋ pʋlʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lii ɩ kpɑ́tʋ́ɣʋ́ kɛ tɩɩŋ nim tɑɑ nɑ ɩ́ niisi nɑ pǝ́ cɛ ɩsɛntɔɔ.
28Mpʋɣʋlɛ sɑmɑɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ tɔmɑ-ɩ sɩ: Hei, nyɑ́ cɑɑ yɔɣɔtɑɑ nɑ ɩ́ tuu sɩ: Ye pǝ cǝpɑ wei nɑ ɩ́ tɔɣɔ sɑŋɑ mpusi wɛ ɩ tɔɔ kɛ́. Pǝ́cɔ́ nyɔɣɔsɩ tɩɩ nɩɩ tɑ́ tǝnɑɣɑ.
29Sonɑtɑŋ nɩɩwɑ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ cɔ sɩ: Mɑ cɑɑ wɑkǝlɑ yǝlɑɑ kɛ́. Ɩ́ nyǝnɩ mɑ tǝŋʋɣʋ tɩɩŋ nɑ pǝ́ cɛ mɑ ɩsɛntɔɔ tǝkelekele tɔ.
30Ye ɩsɩɩ sɑŋɑ yǝlɑɑ kɑ tɔɣɔ mpi pɑ lɛɛkɑ pɑ kolontunɑɑ niŋ tɑɑ tɔ, pɑ tɑ́ɑ́ kʋ Filiisi nyǝ́mɑ nɑ pǝ́ kǝlɩ ɩsǝntɔ?
31Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ kʋ-wɛɣɛ kʋyɑkʋ ŋkʋɣʋ pǝ kpɑɣɑʋ Mikimɑsɩ nɑ pǝ́ polo Ayɑlɔŋ tɔ. Nɑ nyɔɣɔsɩ pɩɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ sɔsɔm.
32Ɩlɛnɑ pɑ́ tii kolontunɑɑ tɔlɑ tɔɔ, nɑ pɑ́ lɛntɩ-yɛ nɑ pɑ́ sǝŋ ɑ cɑlǝm tɔɔ nɑ pɑ́ tɔɣɔ ɑ nɑntʋ.
33Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tɑɣɑsɑ-tǝɣɩ Sɑyuli sɩ: N nɑwɑ yǝlɑɑ wɑkǝlǝnɑ Tɑcɑɑ tɔ. Pɑ tɔɣɔ nɑntʋ nɑ tǝ cɑlǝm. Ntɛnɑ ɩ́ tɔ sɩ: Ɩ́ lɑpɑ kʋtɑkɛɛsǝtʋ kɛ́. Mpʋ tɔ, ɩ́ pilimi pɩɩʋ nɑ mɑ tɔɔ cǝnɛ.
34Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ tɑsɑɑ sɩ pɑ́ cɔɔ pɑ heeli sɑmɑɑ sɩ: Pɑɑ wei ɩ́ kɔnɑ ɩ nɑʋ yɑɑ ɩ heu nɑ ɩ́ kʋ́ cǝnɛ nɑ ɩ́ tɔɣɔ. Tɔfɔ ɩ tɑɑ tɔɣɔ nɑntʋ nɑ tǝ cɑlǝm kɛ mpʋ nɑ ɩ́ wɑkǝlǝnɑ Tɑcɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑɑ wei ɩ lɑpɑ ḿpʋ́ɣʋ́ ɑhoo ɑnɩ.
35Ɩlɛnɑ Sɑyuli ŋmɑ Tɑcɑɑ kɛ ɩ kɑncɑɑlɑɣɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ.
36Mpʋɣʋlɛ ɩ tɔmɑ yǝlɑɑ sɩ: Tǝ́ polo Filiisi nyǝ́mɑ wɑɑlɩ nɑ ɑhoo nɑ tǝ́ kʋ́ pɑ tǝnɑ nɑ tǝ́ kuu pɑ wontu hɑlǝnɑ pǝ nyɑɑlɩ. Tǝ́ tɑɑ sɔɔ pɑɑ kʋlʋm. Ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ cɔ sɩ: Lɑ ɩsǝnɑ pǝ mɑɣɑ-ŋ tɔ. Ntɛnɑ kɔtʋlʋ sɩ: Tǝ́ sǝlǝmɩ Ɩsɔ kɛ́ cǝnɛ nɑ pǝ́cɔ́.
37Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑyuli pɔɔsɑ Ɩsɔ sɩ: Ye tǝ tǝŋɑ Filiisi nyǝ́mɑ wɑɑlɩ n kɑ́ tʋ-wɛɣɛ tɑ́ niŋ tɑɑ? Amɑ Tɑcɑɑ tɑ cɔ wɑɑtʋ ɩnɩ.

38Ɩlɛnɑ Sɑyuli tɔ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ sɩ: Mǝ tǝnɑ ɩ́ koti cǝnɛ nɑ tǝ́ pɛɛkɩ nɑ tǝ́ nɑ́ wei ɩ lɑpɑ ɩsɑɣɑtʋ tǝnɛɣɛ sɑŋɑ tɔ.
39Mɑ tuunɑ Tɑcɑɑ wei ɩ wɑɑsǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔ sɩ, pɑɑ mɑ pǝyɑlʋ wɑkǝlǝnɑ. Ɩsɩɩ ɩ sǝpɑ. Amɑ nɔɣɔlʋ tɑ cɔ-ɩ sɩ pʋlʋ.
40Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ sɑmɑɑ sɩ: Mǝ tǝnɑ ɩ́ mǝlǝnɑ hɔɣɔlʋɣʋ kʋnɛ nɑ pǝ́ kɑɑsɩ mɑ́ nɑ Sonɑtɑŋ nɑ cǝnɛ tɔɔ. Ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ cɔ sɩ: Lɑ mpi pǝ mɑɣɑ-ŋ tɔ.
41Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑyuli sǝlǝmɑ Tɑcɑɑ sɩ: Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ, hʋlɩ-tʋɣʋ tɑmpɑnɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ tɔ tɛtɛ nɑ pǝ́ kpɑ ɩ́ nɑ ɩ pǝyɑlʋ.
42Mpʋɣʋlɛ sɩ: Ɩ́ tɔ mɑ́ nɑ mɑ pǝyɑlʋ tɑ́ tɔɔ kɛ́ tɛtɛ. Ɩlɛnɑ pǝ́ kpɑ ɩ pǝyɑlʋ.
43Ntɛnɑ Sɑyuli sɩ: Heeli-m mpi n lɑpɑ tɔ. Ntɛnɑ Sonɑtɑŋ cɔ sɩ: Mɑ tǝŋɑ tɩɩŋ nim kɛ pǝcɔ. Mɑɣɑlɔ, mɑ sɔɔlʋ pɩɩwɑ sɩ mɑ́ sɩ.
44Kɛlɛnɑ Sɑyuli tɔ sɩ: Sonɑtɑŋ, ye n tɑ sɩ Tɑcɑɑ ɩ́ lɑnɑ-m ɩsǝnɑ ɩ sɔɔlɑɑ tɔ.
45Ntɛnɑ sɑmɑɑ tɔ Sɑyuli sɩ: Pepee, Sonɑtɑŋ kɑ́ sɩ yɑɑ? Aɑɩ yoo, mpusi ɩ polo pooluŋ. Pǝ fɛɩ sɩ ɩ nyʋɣʋ tɑɑ nyɔɔlɑɣɑ kʋlʋmɑɣɑ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ́ le. Mpi tɔ, ɩ nɔɣɔ kɛ Tɑcɑɑ wɑɑsǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ sɑŋɑ. Ɩsǝnɑ sɑmɑɑ yɑpɑ Sonɑtɑŋ nɑ ɩ́ tɑ́ sɩ tɔɣɔlɛ.
46Ɩlɛnɑ Sɑyuli yele Filiisi nyǝ́mɑ kɛ tɔɣɔnʋɣʋ, nɑ pɛlɛ pɑ́ mǝlɩ pɑ tɛ.
47Sɑyuli tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ yoonɑ ɩ kolontunɑɑ tǝnɑɣɑ hɔɣɔlǝŋ tǝnɑ tɑɑ. Pɑɑ Mowɑpʋ nyǝ́mɑ, pɑɑ Amoni nyǝ́mɑ, pɑɑ Ɩtɔm nyǝ́mɑ, nɑ Sopɑ ɑwulɑɑ, nɑ Filiisi nyǝ́mɑ. Pɑɑ timpiɣi ɩ tɑlɑɑ te, ɩnɩ ɩ tɔkǝnɑ ɑkɑɩtʋ.
48Ɩ hʋlɑ toŋ nɑ ɩ́ yoonɑ Amɑleke nyǝ́mɑ. Ɩ fitɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ mpɑ pɑ wɑkǝlɑɣɑ-wɛ tɔ pɑ niŋ tɑɑ.
49Sɑyuli pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Sonɑtɑŋ nɑ Ɩsefi nɑ Mɑlǝkisuwɑ. Ɩ pɛɛlɑɑ wɛ nɑɑlɛ, kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ ntɛ́ Melɑpɩ nɑ sǝkpelu sɩ Mikɑɑlɩ.
50Ɩ ɑlʋ ntɛ́ Ahimɑɑsɩ pɛɛlɔ Ahinowɑm. Ɩ yoolɑɑ sɔsɔ ntɛ́ ɩ cɑɑ sǝkpelu Nɛɛ pǝyɑlʋ Apǝnɛɛ.
51Sɑyuli cɑɑ Kisi nɑ Nɛɛ cɑɑ Apǝnɛɛ pɛlɛ pɑ cɑɑ kɛlɛ Apǝyɛlɩ.
52Sɑyuli yoonɑ Filiisi nyǝ́mɑ kɛ ḿpʋ́ɣʋ́ nɑ toŋ nɑ toŋ, hɑlǝnɑ ɩ sǝm. Ye ɩ loosɑ yʋlʋ toŋ tʋ yɑɑ kpelikpekɑ tʋ, ɩ tʋɣʋ-ɩ ɩ yoolɑɑ tɑɑ kɛ́.