Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Samuɛli

1 Samuɛli 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Zifideↄ gɛ̀ Saulu lè Gibɛa, aa òɛ̀: Davidi ulɛa Hakila sĩ̀sĩpↄlɛu bↄaa ń Yɛsimↄo.
2Ɔ̃ Saulu gɛ̀ Zifi sɛ̃u ń Isaili zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa gɛ̃o, aalɛ Davidi wɛ sɛ̃piu.
3Saulu bòokpà zɛ saɛ Hakila sĩ̀sĩpↄlɛ pↄ́ bↄaa ń Yɛsimↄo, mɛ́ Davidi ku sɛ̃u. Kɛ́ a mà Saulu lɛ́ pɛ́lɛazi,
4ↄ̃ à asiigwanaↄ zĩ̀, ↄ̃ a dↄ̃̀ sa kɛ́ Saulu kà.
5Ɔ̃ Davidi fɛ̀lɛ gɛ̀ gu pↄ́ Saulu bòokpàu. À Saulu ń a zĩgↄ̃ↄ dↄaana Nɛɛ nɛ́ Abinɛɛo wúlɛkĩi è. Saulu wúlɛa bòo guoguo, aà gbɛ̃́ↄ kálɛa liaaaàzi.
6Ɔ̃ Davidi Iti bui Aimɛlɛki ń Zeluia nɛ́ Abisaio là à mɛ̀: Démɛ a gɛmanↄ bòopiu Saulu kĩ́ii? Ɔ̃ Abisai òɛ̀: Mámɛ má gɛnnↄ.
7Kɛ́ Davidi ń Abisaio lↄ̀ↄlɛ zĩgↄ̃piↄzi gwã́, ↄ̃ aa Saulu è wúlɛa, àlɛ i'o bòo guoguo, aà sↄ̃na pɛ́lɛa aà mizĩ. Abinɛɛ ń a gbɛ̃́ↄ wúlɛa liaaaàzi ḿpii.
8Ɔ̃ Abisai ò Davidiɛ: Lua n ibɛɛ nànɛ n ↄzĩ gbãɛ. To mà aà zↄ̃ ń sↄ̃nao mà naaa ń tↄↄlɛo. Má aà zↄ̃ gɛ̃n doɛ, i kɛ gɛ̃n pla no.
9Ɔ̃ Davidi òɛ̀: Ńsu ǹ aà dɛo. Démɛ a ↄkã kía pↄ́ Dii kpàwa ade bↄ pãi?
10Ɔ̃ Davidi ɛ̀a mɛ̀: Dii ku! Dii mɛ́ a gotↄ̃wà, aà gↄↄ pà à gàn nò, à gà zĩlaun nò.
11Kai! Dii su to mà ↄkã kía pↄ́ á kpàwao. Wà gɛ wà sↄ̃na pↄ́ kú aà mizĩ sɛ́ ń aà ituuo, wí gɛ̃ò zɛ́a.
12Davidi sↄ̃na ń ituu pↄ́ kú Saulu mizĩo sɛ̀, ↄ̃ aa gɛ̃̀ò zɛ́a. An gbɛ̃e i ń eo, aa ń yã́ dↄ̃o, aalɛ i'o ḿpiiɛ. An gbɛ̃e i vuo, asa Dii mɛ́ tò í zↄ̃ↄ dàńla.
13Kɛ́ Davidi bùa swa baale, ↄ̃ à zɛ̀ sĩ̀sĩ musu za zã̀zã, gu yàasa daa ń zãnguo.
14Ɔ̃ à lɛzù Abinɛɛ ń a gbɛ̃́ↄzi à mɛ̀: Abinɛɛ yòoo! Ń nílɛ yã̀? Abinɛɛ wèwà à mɛ̀: Démɛ lɛ́ lɛzu kíazii?
15Davidi òɛ̀: Nɛgↄ̃nan n ũo lò? Gbɛ̃e kànwa Isaili bùsuue? Gbɛ̃e mↄ̀ n dii kí dɛi. Bↄ́yãi ńlɛ aà dↄ̃́ao ni?
16Ni yã́ dↄ̃ ń kɛ̀o. Ń Diio a ka gaaɛ, asa i á dii kí pↄ́ Dii kpàɛ́ dↄ̃́ao. Gwae! Kí sↄ̃na ń aà ituu pↄ́ kú aà mizĩo ku máɛ?
17Saulu Davidi lↄↄ dↄ̃̀, ↄ̃ à mɛ̀: Davidi ma nɛ́, n lↄↄn wee? A wèwà à mɛ̀: Ma dii kí, ma lↄↄɛ.
18Davidi ɛ̀a mɛ̀: Bↄ́yãi ma dii lɛ́ pɛ́lɛ mapi a zↄ̀blenazii? Bↄ́ má kɛ̀i? Bↄ́ má wìwii?

19Ma dii kí, swã́kpa mapi n zↄ̀blena yã́i sa. Tó Dii mɛ́ n sóikɛ̀a, aà ma sa'oa gĩma. Tó gbɛ̃nazĩnaↄnɛ sↄ̃, Dii láaikɛmá, asa aa ma ya ma bↄ Dii gbɛ̃́ↄ guu, aa mɛ̀ mà gɛ́ zↄblei dii zĩ̀loↄnɛɛ.
20Ńsu to wà ma dɛ zã̀ ń Diioo. Isailiↄ kía bↄ̀ kↄ̀ↄtɛ̃ wɛi lá wìↄ dↄ̃na ya gbɛ̀sĩsĩↄ musuwa.
21Ɔ̃ Saulu mɛ̀: Ma duunakɛ̀. Ma nɛ́ Davidi, ɛa su. Má ĩadama lↄo, asa n ma wɛ̃ni dà gbia gbã. Sĩanaɛ, ma mìsaiyã kɛ̀, ma zã yã́wa maamaaɛ.
22Ɔ̃ Davidi òɛ̀: N sↄ̃nan kɛ. To n ìwae bua mↄ síi.
23Dii ì fĩabo baadeɛ a maakɛ ń a náaio musu. Dii n namɛɛ ma ↄzĩ gbãɛ, ãma mi we ↄkã̀mao, kɛ́ Diipi mɛ́ n kpa kía ũ yã́i.
24Lá ma n wɛ̃ni bɛɛɛ dↄ̃̀ gbã, Dii ma wɛ̃ni bɛɛɛ dↄ̃ màa, i ma si vãi píiwa.
25Ɔ̃ Saulu òɛ̀: Lua báaadangu ma nɛ́ Davidi. Ńyↄ̃ yãzↄ̃ↄkɛ, n mi aↄ daa íaɛ fá. Kɛ́ Davidi gɛ̃̀zɛa, ↄ̃ Saulu tà bɛ.