Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ I

Sɑmiyɛɛlɩ I 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Kiliyɑtɩ-Yeyɑlim nyǝ́mɑ polɑɑ nɑ pɑ́ kpɑɣɑ Tɑcɑɑ ɑtɑkɑɑ nɑ pɑ́ ponɑ-ɩ nɑ pɑ́ sɩɩ Apinɑtɑpɩ tǝyɑɣɑ tɑɑ kɛ́ pulɑɣɑ tɔɔ. Nɑ ɩ́ kɔtɩ ɩ pǝyɑlʋ Ɩlɑsɑɑ sɩ ɩ́ pɑɑsǝnɑ-ɩ.
2Hɑtoo kʋyɑŋku pɑ sɩɩʋ Tɑcɑɑ ɑtɑkɑɑ kɛ Kiliyɑtɩ-Yeyɑlim tɔ, pǝ leelɑɑ kɛ́. Pɩɩsɩ hiu tǝcu sikinɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ wiinɑ Tɑcɑɑ kɛ pɩɩsɩ nsɩ sɩ tɑɑ sɩ ɩ́ wɑɑsɩ-wɛ.
3Mpʋɣʋlɛ Sɑmiyɛɛlɩ tɔmɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ sɩ: Ye lotu kʋlʋmtʋ kɛ ɩ́ mǝlǝnɑ Tɑcɑɑ kiŋ, ɩlɛ ɩ yele tʋɣʋ Asǝtɑtɩ lɑɑʋ nɑ ɩ́ lɔ tɩɩŋ wei ɩnɩ ɩ́ ceelɑ mpʋ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ ponɑ mǝ lǝmɑɣɑsɛɛ kɛ Tɑcɑɑ tɔɔ nɑ lotu kʋlʋmtʋ, nɑ ɩ́ lɑ ɩ tike kɛ tǝmlɛ. Ɩlɛ ɩ kɑ́ hɛtɩ-mɛɣɛ Filiisi nyǝ́mɑ niŋ tɑɑ.
4Ntɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɔ tɩɩŋ kʋceeliŋ Pɑɑlǝnɑɑ nɑ Asǝtɑtɩ wei pɑ lɑɑkɑɣɑ tɔ nɑ pɑ́ sɛɛ Tɑcɑɑ tike.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑmiyɛɛlɩ yɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ: Ɩ́ koti Misipɑ nɑ mɑ́ sǝlǝmǝnɑ-mɛɣɛ Ɩsɔ.
6Ntɛnɑ pɑ́ koti Misipɑ tǝnɑ kɛ kʋyɑkʋ ŋkʋ. Ɩlɛnɑ pɑ́ hɔkɔ nɔɔsɩ nɑ pɑ́ tɔ sɩ: Tǝ wɑkǝlǝnɑ Tɑcɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ lu lʋm nɑ pɑ́ pǝlɩ-wǝɣɩ Tɑcɑɑ ɩsɛntɑɑ sɩ pǝ́ hʋlɩ sɩ Ɩsɔ kɑ hɩɩsɩ pɑ ɩsɑɣɑtʋ. Ɩlɛnɑ Sɑmiyɛɛlɩ tɑɣɑnɩ pɑ tɔmnɑɑ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ Filiisi nyǝ́mɑ nɩɩwɑ sɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kotɑ Misipɑ, ɩlɛnɑ pɑ ɑwulɑɑ kɑkpɑsɩ kpeɣeli pɑ yoolɑɑ nɑ pɑ́ polo-wɛɣɛ yoonɑʋ. Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɩɩ mpʋ, ɩlɛnɑ sɔɣɔntʋ kpɑ-wɛ nɑ pɑ́ tɔ Sɑmiyɛɛlɩ sɩ:
8Tɑɑ hɛɛsɩ Tɑcɑɑ sǝlǝmʋɣʋ kɛ tɑ tɔɔ, hɑlǝnɑ ɩ́ yɑ-tʋɣʋ Filiisi nyǝ́mɑ niŋ tɑɑ.
9Ɩlɛnɑ Sɑmiyɛɛlɩ kpɑ heu ɩfɑtɛ nɑ ɩ́ lɑ Tɑcɑɑ kɛ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ, nɑ ɩ́ sǝlǝmɩ-ɩ sɩ ɩ́ wɑɑsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ ɩ́lɛ́ ɩ mʋ.
10Sɑɑ wei Sɑmiyɛɛlɩ lɑkɑɣɑ Tɑcɑɑ kɛ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ ɩlɛnɑ Filiisi nyǝ́mɑ polo nɑ pɑ́ niki-wɛɣɛ yoonɑʋ. Tǝnɑɣɑ Tɑcɑɑ yelɑɑ nɑ tɛʋ nɑsɩ-wɛ nɑ pɑ́ se yem yem. Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kǝlɑ-wɛ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ lɩɩ Misipɑ nɑ pɑ́ tɔɣɔnɩ Filiisi nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ kʋ-wɛ. Hɑlǝnɑ Pɛtɩ-Kɑɑ pǝ tɛɛ.
12Ɩlɛnɑ Sɑmiyɛɛlɩ sɩɩ pǝlɛ kɛ Misipɑ nɑ Seŋ pɑ hɛkʋ tɑɑ, nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Tɑcɑɑ tɔŋnɑ-tʋɣʋ wɑɑsʋɣʋ kɛ hɑlǝnɑ sɑŋɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ yɑɑ-tɛ sɩ Ɩpene-Ɩsɛɛ. Pǝlɛ kʋwɑɑsǝlɛ kɛ pɑ yɑɑ mpʋ.
13Tǝnɑɣɑ Ɩsɔ tisinɑ Filiisi nyǝ́mɑ tǝfɛ. Tɑcɑɑ kɑɣɑtɑɣɑ-wɛɣɛ, pɑ tɑ tɑsɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔɔ kɛ́ kpɑʋ hɑlǝnɑ Sɑmiyɛɛlɩ sǝm.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɛɛkɑ pɑ ɑcɑlɛɛ nnɑ Filiisi nyǝ́mɑ kɑ tɔɣɑɑ tɔ. Pǝ kpɑɣɑʋ Ɩkoloŋ nɑ pǝ́ sɩɩnɑ Kɑtɩ tɔ, nɑ pǝ tɛtʋnɑɑ tǝnɑ. Ɩlɛnɑ hɛɛsʋɣʋ sʋʋ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ Amolii nyǝ́mɑ pɑ hɛkʋ.
15Sɑmiyɛɛlɩ pɑɑsǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ ḿpʋ́ɣʋ́ hɑlǝnɑ ɩ sǝm.
16Ɩ cɔɔkɑɣɑ pɑɑ pǝnɑɣɑ ŋkɑɣɑ Petɛɛlɩ nɑ Kilikɑɑ nɑ Misipɑ kɛ́ nɑ ɩ́ hʋʋkɩ pɑ tɔmnɑɑ.
17Ɩlɛnɑ ɩ́ mǝlǝɣɩ ɩ tɛ Lɑmɑ timpi ɩ ŋmɑ Tɑcɑɑ kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔ, nɑ ɩ́ pɑɑsǝɣǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ.