Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ I

Sɑmiyɛɛlɩ I 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ wɑɑtʋ nɔɣɔlʋ Amoni wulɑʋ Nɑhɑsɩ nɑ ɩ yoolɑɑ, pɑ polɑɑ nɑ pɑ́ siki Yɑpɛɛsɩ kɛ Kɑlɑɑtɩ. Mpʋɣʋlɛ Yɑpɛɛsɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ tɔmɑ-ɩ sɩ: Tɑ́ nɑ-ŋ tǝ́ pɛɛlɩ nɔɣɔ nɑ tǝ́ lɑkɩ-ŋ tǝmlɛ.
2Tǝnɑɣɑlɛ Nɑhɑsɩ tɔmɑ sɩ: Ye ɩ́ tisɑɑ nɑ mɑ́ wɔɣɔsɩ mǝ tǝnɑ mǝ ntɔɣɔŋ ɩsɛ nɑ pǝ́ tʋ Ɩsɛɣɛlɩ tǝnɑɣɑ fɛɛlɛ, ɩlɛ mɑ́ nɑ-mɛ tǝ pɛɛlɩ nɔɣɔ.
3Kɛlɛnɑ Yɑpɛɛsɩ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ tɔ sɩ: Hɑ-tʋɣʋ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nɑ tǝ́ tili Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ. Ye nɔɣɔlʋ fɛɩ sɩ ɩ́ wɑɑsɩ-tʋ, ɩlɛ tǝ hɑ-ŋ tɑ́ tɩ.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ tillɑɑ polɑ Sɑyuli tɛɣɛ Kipeyɑ nɑ pɑ́ heeli-tǝɣɩ yǝlɑɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ tʋlɩ nɔɔsɩ nɑ pɑ́ wii tǝkpoo.
5Ɩlɛ Sɑyuli lɩɩnɑ tɑɑlɛ ntɛ́ nɑ ɩ́ wɛ ɩ nɑɑŋ wɑɑlɩ, nɑ ɩ́ pɔɔsɩ sɩ: Pepe lɑpɑ nɑ yǝlɑɑ wiiki mpʋ? Ɩlɛnɑ pɑ́ kɛɛsɩ-ɩ nti Yɑpɛɛsɩ tillɑɑ yɔɣɔtɑɑ tɔ.
6Ɩ nɩɩwɑ mpʋ, ɩlɛnɑ Ɩsɔ Feesuɣu tii ɩ tɔɔ nɑ ɩ pɑ́ɑ́nɑ́ huu sɔsɔm.
7Tǝnɑɣɑ ɩ kpɑ nɑɑŋ nɑɑlɛ nɑ ɩ́ sɛtɩ-ɩ tilimɑ, nɑ ɩ tilinɑ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ sɩ: Ye pǝ cǝpɑ wei nɑ ɩ́ tɑ́ tǝŋ Sɑyuli nɑ Sɑmiyɛɛlɩ pɑ wɑɑlɩ kɛ yoou tɑɑ, ḿpʋ́ɣʋ́ pɑɑ lɑnɑ pʋntʋ nɑɑŋ. Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ sɔɣɔntʋ kpɑ yǝlɑɑ, nɑ pɑ tǝnɑ pɑ́ tɛɛ yoou kɛ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ, ɩsɩɩ yʋlʋ kʋlʋm.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑyuli kɑlɑ ɩ yoolɑɑ kɛ Peseke, nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɩɩ iyisi ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ (300000) nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ kɛ iyisi hiu nɑ nɑɑnʋwɑ (30000).
9Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ tilɑɑ sɩ pɑ́ heeli Yɑpɛɛsɩ nyǝ́mɑ sɩ, cele ilim sikuɣu kɛ pɑɑ nɑ nyʋɣʋ. Tillɑɑ heelɑ tɔm ntǝɣɩ Yɑpɛɛsɩ nyǝ́mɑ, ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ lɑŋɑ hɛɛ.
10Nɑ pɑ́ heeli Amoni nyǝ́mɑ sɩ: Cele tɩɩ pɛtɩ-mɛɣɛ tɑ́ tɩ nɑ ɩ́ lɑnɑ-tʋɣʋ ɩsǝnɑ pǝ hɑ-mɛ tɔ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑyuli fɑɣɑ ɩ yoolɑɑ kɛ tɔm toosoɣo tefemle, nɑ pɑ́ wɑtɩ Amoni nyǝ́mɑ tǝsikile kɛ wɑɑtʋ wei hɑɣɑ yʋɣɩ kɑ tʋ tɔ, nɑ pɑ́ kʋ-wɛɣɛ ḿpʋ́ɣʋ́ hɑlǝnɑ ilim sikuɣu. Pǝ sɔɔ mpɑ mpɑ ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ yɑ yem yem.
12Pɑ tɔɣɔ ɑkɑɩtʋ kɛ mpʋ, ɩlɛnɑ yǝlɑɑ pɔɔsɩ Sɑmiyɛɛlɩ sɩ: Awe tɔŋɑɣɑ sɩ Sɑyuli kɑɑ tɔɣɔ tɑ́ tɔɔ kɛ́ kɑwulɑɣɑ ye? Ɩ́ lǝsɩ yǝlɑɑ mpɛ nɑ tǝ́ kʋ-wɛ.
13Ntɛnɑ Sɑyuli sɩ pɑ́ tɑɑ kʋ nɔɣɔlʋɣʋ sɑŋɑ. Mpi tɔ, kʋyɑkʋ kʋnɛɣɛ Tɑcɑɑ wɑɑsɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑmiyɛɛlɩ yɑɑ-wɛ sɩ: Ɩ́ kɔɔ nɑ tǝ́ polo Kilikɑɑ nɑ tǝ́ sɩɩ kɑwulɑɣɑ.
15Ɩlɛnɑ pɑ tǝnɑ pɑ́ polo tǝnɑ, nɑ pɑ́ kpɑ Sɑyuli kɛ wulɑʋ kɛ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kiŋ, nɑ pɑ́ lɑ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ nyɑɣɑ kɑ tǝnɑ tɔ nɑ ciikuɣu kɔtɑɣɑ. Ɩlɛnɑ Sɑyuli nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ pɑ lɑ ɑcimɑ sɔsɔɔnɑ.