Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 1 SAMUEL

1 SAMUEL 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sifi taudia na Saulo dekena ela, Gibea ai, eto, David na Hakila ororona ai e komumu, Iesimono mairiveina kahana ai.
2Taunabunai, Saulo e tore isi, Sifi tano-ḡaḡaena ela, Israel abi-hidi taudia daha toi ida, Sifi tano-ḡaḡaena ai David bae tahua eto.
3Bena Saulo na Hakila ororona ai e taruha: una ororo na dala badibadinai, lesimono mairiveina kahana ai. A David na tano-ḡaḡaena ai e nohova. Ia vada e itaia, Saulo na iaitahuna totona tano-ḡaḡaena vada ema,
4bena David ese hasinadoa taudiae siaidia, idia edia amo vada e diba momokani, Saulo vada ema.
5Bena David e tore isi, ela, Saulo ena taruha gabuna ai e kau; bena David ese Saulo na Abnere Nere, ena tuari oreana biaguna, ida edia hekure gabuna e itaia. Saulo na taruha bogaraginai e hekure; ena tuari oreadia ese e taruhaia heḡeḡe.
6Bena David ese Ahimelek, tau Hiti, bona Abisai Seruia, Ioab tadina, na e nanadaidia, eto, Daika na lau ida taruha lalonai baita diho, Saulo dekenai? Abisai eto, Lau na oi ida baita diho.
7Taunabunai, David bona Abisai na hanuaboi ai tuari oreana bogaragina amo ela; Saulo na unuseni ai e mahuta, taruha bogaraginai; ena io na tano ai e heholo, kwarana badibadinai. Abnere bona tuari oreana na e hekure heḡeḡe.
8Bena Abisai ese David e hamaoroa, eto, Dirava ese oi inaimu na imamu ai vada e atoa, ina dina ai; harihari lau na nega tamona tano ida aina raia bou, ani; nega harua basina gwadaia.
9A David ese Abisai e hamaoroa, eto, Basio alaia; badina be Iehova ese e horoa tauna na daika imana na ia tauna ai baine dau kau, bena bae gwauraia asi ena kerere?
10David ma eto, Iehova e maurimu heḡereḡerena, Iehova ese baine alaia, eiava ena mase dinana korikori ai baine mase, eiava tuari bainela bena ta ese baine alaia mase.
11Lau imagu na Iehova ese e horoa tauna ai bema dau kau, Iehova ese bema gwaugu tao. A harihari io ia kwarana badinai na avabia, una hodu mai ranuna danu, bena baitala.
12Taunabunai, David ese io bona hodu na Saulo kwarana badina amo e abi; bena raruosi e raka oho. Ta ese se itaia, eiava ta ese se dibaia, ta danu se noga; badina be iboudiai vada e mahuta. Mahuta hedavauhe Iehova ena amo na idia latadiai vada e kau.
13Bena David na unukaha ela, dauhai e gini, ororo dorina ai. Padadia na daudau.
14Bena David ese tuari oreana bona Abnere Nere e boi henidia, eto, Abnere, basio haere a? Abnere e haere, eto, Oi be daika, pavapava o boi heniamu?
15Bena David ese Abnere e gwau henia, eto, Oi na dia tau a? Daika na Israel ai oi heḡereḡeremu? O dahaka dainai emu lohia bona emu pavapava so gimaia? Badina be tau ta e vasi, emu pavapava bona emu lohia ialana totona.
16Ina emu kara na dia namo. Iehova e maurimu heḡereḡerena, oi na boma mase, badina be emu lohia, Iehova ese e horoa tauna, so gimaia. Harihari a itaia, pavapava ena io bona ena hodu, kwarana badinai miadia ḡaudia, be edeseni ai?
17Saulo lalona e parara, una na David gadona; bena ia eto, Natugu David e, ena na oi gadomu a? David e haere, eto, Pavapava e, egu lohia, lau gadogu binai.
18Ma eto, Egu lohia e, badina be dahaka emu hesiai tauna o havagumu? Lau be dahaka na karaia? Lau imagu edia kerere be dahaka?

19Egu lohia bona egu pavapava e, lau binai emu hesiai tauna egu hereva mani a kamonai. Bema Iehova ese oi lalomu vada e ha-aukaiaegu ai, reana ia ese boubou ḡauna ta baine abia dae; a bema taunimanima ese, idia na Iehova vairanai bema hadikadia bema namo; badina be hari dina ai idia ese vada e lulugu lasi, Iehova enai ahugu ta basina davaria totona. Vada eto “Aola, idau dirava isiaidia ba lao heni”.
20Taunabunai, mani emu kara, raragu na basine hebubu Iehova ese se hagereamu tanona ai. Badina be Israel pavapavana ese egu mauri iabi-ohona dalana e tahuamu, tau ta ese aba na ororo ai e tahuamu na heto.
21Bena Saulo eto, Lau vada na kara havara. Natugu David e, a lou mai, basina hadikamu lou; badina be hari ina dina ai lauegu mauri na ḡau hereana oi matamu ai. Lau be vada na kara kava, vada na kerere dikadika.
22Bena David e haere, eto, Pavapava e, emu io binai; emu eregabe ta ainema, baine abia.
23Iehova ese taunimanima iboudiai edia kara maoromaoro bona edia heabidadama davadia e henidiamu; badina be Iehova ese lau imagu ai e atomu hari dina ai, a lau imagu na Iehova ese e horoa tauna ihadikana asina dau lasi.
24A itaia, hari dina ai oiemu maun na ḡau hereana lau vairagu ai; una heḡereḡerena lauegu mauri na ḡau hereana ai bainela Iehova vairanai, bena dika iboudiai lalodia amo ia ese baine hamaurigu.
25Bena Saulo ese David e hamaoroa, eto, Natugu David e, hahenamo na oi latamu ai baine mia. Kara momo do ba kara, iboudiai na anidia bae vara. Taunabunai David na ena dala ai ela, a Saulo be ena gabu e lou henia.