Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 SAMMUYƐƐRI

1 SAMMUYƐƐRI 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sifi ɛì kɔbɛɛ kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Sɑuri Kibeɑ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɑfiti bo Akidɑɑ tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kubiriku tɑkɛ́.
2Kɛ̀ Sɑurii bɑ́ɑ́tí kɛ́nɛinɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kperíbɛ̀ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti (3000), kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Sifi kpɑ́ɑ̀ Dɑfiti wɑmmù.
3Kɛ bii bɑ́tɛ́ Adidɑɑ tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kucɛ tɑkɛ́. Kɛ̀ Dɑfiti mbo dikpɑ́ɑ̀ kɛ́keè Sɑuri kèróomɛ̀ kɛ bo ò bɛ̀ti,
4kɛ̀ Dɑfitii tɔ̃ mbɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ pɑɑtɛ́ kɛ́bɑntɛ́ Sɑuri kèróomɛ̀ weti weti.
5Kòo kɔtɛ bɛ̀ bɑ̀tɛ́ dɛ̀ kɛ́pɑɑtɛ́ Sɑuri nɛ̀ Abunɛɛ Nɛɛ birɛ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kóo kótì bɛ̀ dɔu dɛ̀, kɛ̀ Sɑuri dɔu dɛ cuokɛ̀ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ò cɛ̃̀ɛ̃̀tɛ.
6Aimmɛdɛki Itiibɛ botí kou nɛ̀ Abikɑii Dɑfiti tɑ̃ũ̀ Seduyɑ birɛ Soɑbu nɑntɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nɛínɛ̀ Dɑfiti kòo bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Di miɛkɛ we mbo n nɛinɛ̀ kɛ̀ tí kɔtɛ Sɑuri kɑrì? Kɛ̀ Abikɑii dɔ̀: M bo dɑ nɛinɛ̀ kɛ̀ tí kɔtɛ.
7Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɛi kɛ́kɔtɛ Sɑuri kɑrì kɛyènkɛ̀ kɛ̀ Sɑuri duɔ́ dɛ cuokɛ̀, kòo kpɑ̃nnì cùɔ́kɛ́ o yuu tɑkɛ́ Abunɛɛ nɛ̀ ditĩ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ duɔ́ koò fitɛ́.
8Kɛ̀ Abikɑii nɑ́kɛ́ Dɑfiti kɛ dɔ̀: Kuyie nkuù dɑ duɔ́ nyíe nhɑ dootitɔù yóu kɛ̀ n kɔtɛ kɛ́túótɛ́ o kpɑ̃nnì kóò tɑ̃ kɛ́dɑnnɛnɛ̀ kɛtenkɛ̀ kucɛ mɛ̀mɑ́ɑ̀ sɑ̀nnɛ̀mu m bɑ́ɑ́ yíɛ́ mɛdɛ́rímɛ̀.
9Kɛ̀ Dɑfiti dɔ̀: Yóu we, bɑ́ɑ́ ò kùɔ, ti Yiɛ̀ nKuyie nyí yóó yóu wèè kùɔ okpɑ̀ɑ̀tì kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè.
10N dɑ nɑ́ɑ́mmu ti Yiɛ̀ nKuyie mbomu, kuù yɛ̃ o mɔ̀nnì ò yóó kúmu, o kɔ̃mu yoo wèe kú dikpɑ̀nnì mɑrì miɛkɛ.
11Ti Yiɛ̀ nKuyie mbɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ n kuɔ okpɑ̀ɑ̀tì kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè, yóu kɛ̀ tí túótɛ́ o kpɑ̃nnì dìì cùɔ́kɛ́ o yuu tɑkɛ́ nɛ̀ mɛniɛ nkó didénnì dìì duɔ́ o tɑkɛ́ dɛmɑ́ɑ̀ kɛ́ítɛ́.
12Kɛ̀ Dɑfitii túótɛ́ Sɑuri kpɑ̃nnì o yuu tɑkɛ́ nɛ̀ mɛniɛ ǹdénnì kɛ́ítɛ́nɛ̀, òmɔù í nhèntɛ, òmɔù í mbɛ̀ yɑ̀, òmɔù í ndɑkɛ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù do bɛ̀ bɔntɛ́ munɔndɔmmú cɛ̃́ɛ̃́mù.
13Kɛ̀ Dɑfitii ítɛ́ kɛ́séntɛ́ kubiriku kɛ́dekɛ kɛ́ncómmú ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ mɛdɛ́timɛ̀,
14kɛ́pĩɛ̃kɛ́ Sɑuri tĩ̀nnì bíɛ́kɛ̀ kɛ́yú Abunɛɛ Nɛɛ birɛ. Kɛ̀ Abunɛɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Weninwe wèè wèkíí mɛmmɛ kɛ kɔɔ́nnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì?
15Kɛ̀ Dɑfitii o tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ í do nfɔ̃́ɔ̃̀ tu onitidɔ̀ùɑ̀? Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ we ndɑ dònnɛ̀? Dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ í bɑɑ ɑ yiɛ̀ nhokpɑ̀ɑ̀tì mɛsɑ̀ɑ̀? Òmɔù weè kɔ̀tɛní kɛ bo ò kùɔ.
16A dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ í wenni, ti Yiɛ̀ nKuyie mbomu di dò nkɛ́kúmu dimɔu di í bɑɑ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mmɛsɑ̀ɑ̀ ndi yiɛ̀ nhokpɑ̀ɑ̀tì ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ wè. Wéntɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì yuu tɑkɛ́ o kpɑ̃nnì nɛ̀ o dénnì dɛ̀ borɛ?
17Kɛ̀ Sɑurii bɑntɛ́ Dɑfiti tɑmmɛ̀ kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ɔ̃̀ n nɑ̀ɑ́nɑ́ɑ̀? Kɛ̀ Dɑfiti dɔ̀: Mínwe okpɑ̀ɑ̀tì.
18Kòo bɛ́i nkɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì, dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ m bɛ̀tì? N dɑ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ bɑ?

19Okpɑ̀ɑ̀tì n dɑ bɑ́ɑmmu kéntɛ́ n dɔ́ kɛ́ dɑ nɑ́kɛ́ tì. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù yɛ̃ nhɑ nni m bɛtì kuù cɔutɛ́ m pɑ̃nnì kɛ́bónkùnnɛ ku miɛkɛ, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mɛ nni mbɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ cɔ̃ɔ̃. Bɛ̀ m bɛ̀timu yíe ndihɛì ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ ndì ku kɔbɛ, kɛ bo duɔ́ nkɛ̀ n fíé yɛbɔkɛ̀.
20N yí dɔ́ kɛ́kú dikpɑ́ɑ̀ kɛ́ndɛ́tirìnɛ̀ n Yiɛ̀ nKuyie. Okpɑ̀ɑ̀tì dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ m bɛ̀ti opɑɑwɑɑ̀ nhɔ̃ mbɛtìmɛ̀ tɛnɑhɛ̃́ĩ́tɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ mí nfɛnɑcɛ́kɔ̀fɛ̀.
21Kɛ̀ Sɑuri dɔ̀: Wɛ̃tɛní m birɛ n tɛ̃́nkɛ í yóó dɑ dɔɔ̀ mɛyɛi, ɑ mɛ̀ nni ncoommɛ̀ kɛ nyènkɛ̀. N dɔ̀ɔ̀ kɛ dò nwèè yɛ̀mmɛ̀ í nɑɑti wènwe. N yetɛ́mu mɛdiɛ̀.
22Kɛ̀ Dɑfiti dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì ntɛ ɑ kpɑ̃nnì diɛ, ɑ tɔ̃mbɛ̀ kóò mɔù bo nɑ kɛ́kɔtɛní kɛ́ dì tùótɛ́.
23Ti Yiɛ̀ nKuyie nyietí bɑ́ wè o dɔɔ̀rìmɛ̀ nɛ̀ o sɑ̀ɑ̀. Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ ɑ̃nnɛ́mu n nɔ̀ùtɛ̀ miɛkɛ yíe kɛ̀ n yetɛ m bo dɑ dɑɑ́mmɛ̀ tɛnɔ̀ùtɛ̀ kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù dɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀.
24N wèńtɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí ɑ fòmmu dɛ̀mɑrɛ̀ diɛrɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie mmɛ nwéntɛ́ n kɔ̃mu kɛ́ nni ndɛɛrí nɛ̀ mɛyɛi mɛmɔu.
25Kɛ̀ Sɑurii bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kuyie ndɑ dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ m birɛ Dɑfiti kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ dɛ̀ɛ yie. Ò bɛ́i mɛmmɛ kɛ́deè kɛ̀ Dɑfiti sɔɔtɛ́ o cɛ, kɛ̀ Sɑuri kò nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.