Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ I

Sɑmiyɛɛlɩ I 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mpʋɣʋlɛ Sɑmiyɛɛlɩ tɔmɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ: Mɑ nɩɩwɑ mǝ kʋsǝlǝmʋtʋ nɑ mɑ́ kpɑ-mɛɣɛ wulɑʋ.
2Pǝnɛntɛ ɩɩ nɑɑkɩ mǝ wulɑʋ wei ɩ kɑ tɛɛkɩ-mɛɣɛ nɔɣɔ tɔɣɔlɛ. Mɑ ɩlɛ mɑ kpɑtǝlɑɑ, mɑ hʋlʋsɑ nyɔɔsɩ, mɑ pǝyɑlɑɑ lɑpɑ sɔsɑɑ. Hɑtoo mɑ ɩwɑɑsǝtʋ kɛ mɑ lɑpɑ mǝ nyʋɣʋ tʋ hɑlǝnɑ sɑŋɑ.
3Mɑ́ sǝŋnɑ ntɛɣɛ cǝnɛ, ye mɑ wɑkǝlǝnɑ nɔɣɔlʋ, yɑɑ mɑ lɛɛkɑ pʋntʋ nɑʋ, yɑɑ ɩ kpɑŋɑɣɑ. Ɩ yɔɣɔtɩ-tǝɣɩ Tɑcɑɑ nɑ wulɑʋ wei ɩ lǝsɑɑ tɔ pɑ ɩsɛntɑɑ cǝnɛ. Mǝ tɑɑ ɑweɣe mɑ muɣulɑɑ, yɑɑ mǝ tɑɑ ɑweɣe mɑ ŋmɑkǝlɑɑ? Awe cɛlǝnɑ-m kʋhɑʋ nɑ mɑ́ tɑkɩ ɩ wɑɑlɩ? Pʋntʋ ɩ́ yɔɣɔtɩ nɑ mɑ́ fɛlɩ-ɩ.
4Ɩlɛnɑ yǝlɑɑ cɔ Sɑmiyɛɛlɩ sɩ: Aɑɩ, n tɑ muɣuli-tʋ, n tɑ ŋmɑkǝlɩ-tʋ. Pǝ́cɔ́ n tɑ mʋ nɔɣɔlʋ kʋhɑʋ nɑ ń tɑkɩ ɩ wɑɑlɩ.
5Ɩlɛnɑ Sɑmiyɛɛlɩ tɑsɑ sɩ: Tɑcɑɑ nɑ wei ɩ lǝsɑɑ sɩ ɩ kpɑɑ-mɛɣɛ wulɑʋ tɔɣɔlɛ tɑ́ ɑseetɑ nyǝ́mɑ kɛ sɑŋɑ, sɩ mɑ tɑ tɔɣɔ mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ pʋlʋ cǝcǝkɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ cɔ-ɩ sɩ: Ɛɛ, mpɛɣɛlɛ tɑ ɑseetɑ nyǝ́mɑ.
6Ɩlɛnɑ Sɑmiyɛɛlɩ sɩ: Tɑcɑɑ wei ɩ yelɑɑ nɑ Moisi nɑ Alɔŋ pɑ́ lǝsɩ mǝ cɑɑnɑɑ kɛ Icipiti tɑɑ tɔɣɔlɛ ɑseetɑ tʋ.
7Tɔʋ, pǝnɛntɛ ɩ́ kɔɔ nɑ mɑ́ kɛɛsɩ-mɛɣɛ kʋpɑntʋnɑɑ mpɑ ɩ lɑpɑ mǝ cɑɑnɑɑ tɔ, nɑ mɑ́ tɑɣɑnɩ mǝ tɔm.
8Yɑkɔpʋ nɑ ɩ nyǝ́mɑ pɑ polɑ Icipiti tɔ, pǝ wɑɑlɩ kɛ́ tǝnɑ nyǝ́mɑ ŋmɑkǝlɑ-wɛ. Ɩlɛnɑ mǝ cɑɑnɑɑ mpɛ pɑ́ wiinɑ Tɑcɑɑ sɩ ɩ́ wɑɑsɩ-wɛ. Ntɛnɑ ɩ́lɛ́ ɩ lǝsɩ Moisi nɑ Alɔŋ nɑ ɩ́ tili-wɛ nɑ pɑ́ yɑ-wɛɣɛ Icipiti tɑɑ, nɑ pɑ́ kɔnɑ-wɛɣɛ tɛtʋ tǝnɛ tǝ tɑɑ cǝnɛ.
9Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ mǝ cɑɑnɑɑ mpɛ pɑ sɔɔ Tɑcɑɑ tɔɔ, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ tʋ-wɛɣɛ Filiisi nyǝ́mɑ nɑ Hɑsɔɔ yoolɑɑ wulɑʋ Siselɑ, nɑ Mowɑpʋ wulɑʋ pɑ niŋ tɑɑ nɑ pɑ́ yoonɑ-wɛ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ wiinɑ Tɑcɑɑ tɔtɔ sɩ: Tǝ wɑkǝlǝnɑ-ŋ. Mpi tɔ, tǝ́ lɔ-ŋ nɑ tǝ́ lɑɑkɩ Pɑɑlǝnɑɑ nɑ Asǝtɑtǝnɑɑ. Yɑ-tʋɣʋ tɑ kolontunɑɑ niŋ tɑɑ, nɑ tǝ́ lɑ-ŋ tǝmlɛ.
11Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ lǝsɩ Ketiyɔŋ nɑ Petɑŋ nɑ Yɛfɛtɛ, nɑ mɑɣɑ wɑɑlɩ wɑɑlɩ, nɑ tǝ́ yɑ-mɛɣɛ mǝ kolontunɑɑ niŋ tɑɑ nɑ ɩ́ cɑɣɑ tǝpɑmm nɑ hɛɛsʋɣʋ.
12Wɑɑtʋ wei Amoni wulɑʋ Nɑhɑsɩ yookɑɣɑnɑ-mɛ tɔɣɔ ɩ́ tɔmɑ-m sɩ mɑ́ kpɑ-mɛɣɛ wulɑʋ. Pǝyele Tɑcɑɑ mǝ Ɩsɔ kɛlɛ mǝ wulɑʋ kɛ wɑɑtʋ ɩnɩ.
13Ɩɩ nɑɑkɩ mǝ wulɑʋ wei ɩ́ pɛɛkɑɑ nɑ ɩ́ lǝsɩ tɔɣɔlɛ Tɑcɑɑ kpɑ-mɛ.
14Ye ɩ́ nyɑŋnɑ Tɑcɑɑ nɑ ɩ́ lɑkɩ-ɩ tǝmlɛ nɑ ɩ́ nɩɩkǝnɑ-ɩ, nɑ ɩ́ tɑ kpɛɛsǝnɑ nti ɩ tʋ-mɛ tɔ, nɑ mǝ nɑ mǝ wulɑʋ ɩ́ tǝŋǝɣɩ-ɩ mǝ lɑŋɑ kɑ́ hɛɛ.
15Amɑ ye ɩɩ nɩɩkǝnɑ-ɩ nɑ ɩ́ kpɛɛsɑ ɩ tɔm ɩ kɑ́ tʋ-mɛɣɛ niŋ ɩsɩɩ ɩ kɑ́ tʋɣʋ mǝ cɑɑnɑɑ tɔ.
16Tɔʋ, pǝnɛntɛ ɩ́ sǝŋ mpʋ, nɑ ɩ́ nɑ́ piti tǝmlɛ nte Tɑcɑɑ kɑ́ lɑ mǝ hɛkʋ tɑɑ tɔ.
17Pǝ tɑɣɑ lʋŋlɛ tɑɑ kɛ́ tǝ wɛ ɩsǝntɔ? Mpʋ tɔ, mɑɑ sǝlǝmɩ Tɑcɑɑ nɑ ɩ́ yele nɑ tɛʋ holi nɑ kʋ nɩɩ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ ɩ́ kɑ́ nyɩ sɩ timpi ɩ sǝlǝmɑ wulɑʋ tɔ, mǝ tɔm sǝpǝnɑ Tɑcɑɑ kɛ́.
18Tǝnɑɣɑlɛ Sɑmiyɛɛlɩ sǝlǝmɑ Tɑcɑɑ nɑ tɛʋ holi nɑ kʋ nɩɩ kʋyɑkʋ ŋkʋ kʋ mɑɣɑmɑɣɑ. Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ nɑ Sɑmiyɛɛlɩ pɑ tɔm lɑ sɑmɑɑ kɛ sɔɣɔntʋ.

19Mpʋɣʋlɛ sɑmɑɑ tɔmɑ-ɩ sɩ: Sǝlǝmɩ nyɑ́ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɛ tɑ tɔɔ nɑ pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ tǝ́ sɩ. Mpi tɔ, tǝ nɑwɑ sɩ tǝ sɔɔsɑ tɑsǝkǝlɛ kɛ tɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ kɛ́ timpi tǝ sǝlǝmɑ wulɑʋ tɔ.
20Ntɛnɑ Sɑmiyɛɛlɩ sɩ: Ɩ́ tɑɑ nyɑ́, pɑɑ nɑ ɩ́ lɑpɑ ɩsɑɣɑtʋ ntɩ tɔ, pǝ tɑɑ cɩ-mɛ sɩ ɩ́ kisiɣi Tɑcɑɑ kɛ́. Ɩ́ lɑpɩ-ɩ tǝmlɛ nɑ mǝ lotu tǝnɑ.
21Ɩ́ tɑɑ tǝŋ tɩɩŋ. Mpi tɔ, ɩ́lɛ́ ɩ kɑɑ pǝsɩ nɑ ɩ́ wɑɑsɩ-mɛ yɑɑ ɩ́ tɩɩ sǝnɑ-mɛ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ɩ fɛɩnɑ ɩ tɩ.
22Tɑcɑɑ nɑ́ kɑɑ lɔ-mɛ. Mpi tɔ, ɩ hǝtɛ kɛ sɔsɔɔlɛ kɛ́, ɩ tʋ ɩ tɑɑ kɛ́ sɩ ɩ pǝsǝɣɩ-mɛɣɛ ɩ yǝlɑɑ.
23Ye mɑ yelɑ mǝ tɔɔ kɛ sǝlǝmʋɣʋ mpusi ɩ́ tǝŋɩ-m. Mɑɑ sɛɣɛsɩ-mɛɣɛ mpi pǝ wɛ teu nɑ pǝ́ siɣisɑɑ tɔ nɑ ɩ́ lɑ.
24Ɩ́ nyɑŋnɑ Tɑcɑɑ, nɑ ɩ́ lɑpɩ-ɩ tǝmlɛ kɛ teu nɑ lotu kʋlʋmtʋ. Mǝ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ́ nɑwɑ tomɑ wenɑ ɩ hʋlǝɣɩ mǝ hɛkʋ tɔ.
25Amɑ ye ɩ́ tɔkɑ mǝ ɩsɑɣɑtʋ, mǝ nɑ mǝ wulɑʋ ɩ́ kɑ́ sɩ.